Help Print this page 
Title and reference
Záměrné uvolňování geneticky modifikovaných organismů (GMO)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Záměrné uvolňování geneticky modifikovaných organismů (GMO)

Ochrana lidského zdraví a životního prostředí vyžaduje, aby byla věnována dostatečná pozornost kontrole rizik spojených se záměrným uvolňováním geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí. Z tohoto důvodu a s ohledem na zásadu předběžné opatrnosti přijala Evropská unie (EU) právní rámec týkající se záměrného uvolňování geneticky modifikovaných organismů a jejich uvádění na trh. Tento právní rámec si klade za cíl zvýšit účinnost a průhlednost postupů pro udělování souhlasu. Přispívá rovněž k zavedení společné metody hodnocení rizika a ochranného nástroje. Nový právní rámec ukládá povinnosti týkající se konzultace s veřejností a označování geneticky modifikovaných organismů.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS (Viz pozměňující akt(y))

PŘEHLED

Hlavním cílem této směrnice je zvýšit účinnost a průhlednost postupů pro udělování souhlasu se záměrným uvolňováním geneticky modifikovaných organismů a uvádění těchto organismů na trh, omezit udělení souhlasu na dobu nejdéle deseti let s možností obnovení a stanovit povinnou kontrolu po uvedení geneticky modifikovaných organismů na trh.

Kromě toho stanoví společnou metodiku postupu hodnocení rizika vyplývajícího z uvolňování geneticky modifikovaných organismů pro životní prostředí, které by mělo být prováděno případ od případu (zásady hodnocení rizika pro životní prostředí jsou uvedeny v příloze II směrnice), společné cíle monitorování geneticky modifikovaných organismů po jejich záměrném uvolnění do životního prostředí nebo jejich uvedení na trh, a mechanismus umožňující změnu, pozastavení nebo zrušení uvolňování geneticky modifikovaných organismů v případě, že se objeví nové informace týkající se rizik, které z tohoto uvolňování vyplývají.

Směrnice ukládá rovněž povinnosti týkající se konzultace s veřejností a označování geneticky modifikovaných organismů. Systém výměny informací uvedených v oznámeních, který zavedla směrnice Rady 90/220/EHS ze dne 23. dubna 1990 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů, zůstal zachován. Komise je povinna vést konzultace s příslušnými vědeckými výbory ke všem problémům, které mohou mít dopad na lidské zdraví a/nebo životní prostředí. Může být vedena také konzultace s etickými komisemi. Je zavedena povinnost zřízení několika registrů, do nichž se ukládají informace o genetických modifikacích geneticky modifikovaných organismů a o místech uvolnění geneticky modifikovaných organismů. Způsob vedení těchto registrů je popsán v rozhodnutí Komise 2004/204/ES (viz odstavec Související akty).

Každé tři roky zveřejní Komise souhrn opatření přijatých členskými státy za účelem provádění této směrnice. Kromě toho musí Komise každé tři roky zveřejnit zprávu o zkušenostech získaných v rámci uvádění geneticky modifikovaných organismů na trh. Tato zpráva by měla obsahovat samostatnou kapitolu o sociálních a ekonomických výhodách a nevýhodách každé jednotlivé kategorie geneticky modifikovaných organismů autorizovaných pro uvedení na trh, zaměřenou na zájmy zemědělců a spotřebitelů (první z těchto zpráv by měla být zveřejněna v roce 2003). Jednou ročně by měla být zveřejněna také zpráva týkající se etických hledisek. Komise byla ve směrnici vyzvána, aby vypracovala návrh týkající se provádění Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti, který vyústil v přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003 ze dne 15. července 2003 o přeshraničních pohybech geneticky modifikovaných organismů.

Dnem 17. října 2002 byla touto směrnicí zrušena Council Directive 90/220/EEC of 23 April 1990 on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms (Směrnice Rady 90/220/EHS ze dne 23. dubna 1990 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí).

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2001/18/ES

17. 4. 2001

17. 10. 2002

Úř. věst. L 106ze dne 17. 4. 2001

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1829/2003

7. 11. 2003

-

Úř. věst. L 268 ze dne 18. 10. 2003

Nařízení (ES) č. 1830/2003

7. 11. 2003

-

Úř. věst. L 268ze dne 18. 10. 2003

Směrnice 2008/27/ES

21. 3. 2008

-

Úř. věst. L 81ze dne 20. 3. 2008

Následné změny a opravy směrnice 2001/18/ES byly začleněny do základního znění. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Uvádění geneticky modifikovaných organismů na trh podle směrnice 2001/18/ES

rozhodnutí Komise 2010/135/EU – brambora EH92-527-1 (Úř. věst. L 53 ze dne 4.3.2010);

rozhodnutí Komise 2009/244/ES – karafiát 123.8.12 (Úř. věst. L 72 ze dne 18.3.2009);

rozhodnutí Komise 2007/364/ES – karafiát 123.2.38 (Úř. věst. L 138 ze dne 30.5.2007);

rozhodnutí Komise 2007/232/ES – řepka olejná Ms8, Rf3 a Ms8xRf3 (Úř. věst. L 100 ze dne 17.4.2007);

rozhodnutí Komise 2006/47/ES – kukuřice MON863 X MON810 (Úř. věst. L 26 ze dne 31.1.2006);

rozhodnutí Komise 2005/772/ES – kukuřice 1507 (Úř. věst. L 291 ze dne 5.11.2005);

rozhodnutí Komise 2005/635/ES – řepka olejná GT73 (Úř. věst. L 228 ze dne 3.9.2005);

rozhodnutí Komise 2005/608/ES – kukuřice MON863 (Úř. věst. L 207 ze dne 10.8.2005);

rozhodnutí Komise 2004/643/ES – kukuřice NK603 (Úř. věst. L 295 ze dne 18.9.2004).

Shromažďování a zveřejňování informací

Rozhodnutí Komise 2005/463/ES ze dne 21. června 2005, kterým se zřizuje styčná skupina pro výměnu a koordinaci informací o koexistenci geneticky modifikovaných, konvenčních a ekologických plodin (Úř. věst. L 164 ze dne 24.6.2005).

Rozhodnutí 2004/204/ES Komise ze dne 23. února 2004, kterým se stanoví podrobnosti provozování registrů pro ukládání informací o genetických modifikacích GMO stanovených směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES (Úř. věst. L 65 ze dne 3.2.2004). V souladu se směrnicí 2001/18/ES je Komise povinna zřídit jeden nebo více registrů, do nichž se ukládají informace o genetických modifikacích geneticky modifikovaných organismů. V tomto rozhodnutí je stanoveno, že uvedené registry by měly obsahovat údaje přístupné veřejnosti a další údaje přístupné pouze členským státům, Komisi a Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin. Do registrů se ukládají tyto údaje:

  • podrobné údaje o osobách odpovědných za uvolňování nebo za uvádění na trh;
  • obecné informace týkající se GMO (obchodní a vědecký název, dotčený členský stát, rozhodnutí, kterým se povoluje GMO atd.);
  • informace o DNA vložené do GMO;
  • informace týkající se metod detekce a identifikace;
  • informace o uložení, skladování a dodání vzorků.

Rozhodnutí Komise 2003/701/ES ze dne 29. září 2003, kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES stanoví formulář pro předkládání výsledků záměrného uvolňování geneticky modifikovaných vyšších rostlin do životního prostředí pro jiné účely než uvedení na trh (Úř. věst. L 254 ze dne 8.10.2003).

Formulář souhrnu informací obsažených v oznámeních

Rozhodnutí Rady 2002/813/ES ze dne 3. října 2002, kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES stanoví formulář souhrnu informací obsažených v oznámeních záměrného uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí pro jiné účely než uvádění na trh (Úř. věst. L 280 ze dne 18.10.2002).

Rozhodnutí Rady 2002/812/ES ze dne 3. října 2002, kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES stanoví formulář souhrnu informací k uvedení geneticky modifikovaných organismů nebo produktů s jejich obsahem na trh (Úř. věst. L 280 ze dne 18. 10. 2002).

Pokyny k přílohám

Rozhodnutí Rady 2002/811/ES ze dne 3. října 2002, kterým se stanoví pokyny doplňující přílohu VII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS (Úř. věst. L 280 ze dne 18.10.2002).

Rozhodnutí Rady 2002/623/ES ze dne 24. července 2002, kterým se stanoví pokyny doplňující přílohu II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS (Úř. věst. L 200 ze dne 30.7.2002).

Zprávy

Druhá Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 5. března 2007 o zkušenostech členských států s geneticky modifikovanými organismy uvedenými na trh podle směrnice 2001/18/ES o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí (KOM(2007) 81 v konečném znění - Nezveřejněná v Úředním věstníku). Od října 2002 do října 2005 bylo osmi členským státům předloženo 13 žádostí o uvedení geneticky modifikovaných rostlin na trh, z nichž bylo autorizováno 5 produktů:

  • kukuřice NK603 společnosti Monsanto Europe S.A;
  • kukuřice MON863 společnosti Monsanto Europe S.A;
  • řepka olejná GT73 společnosti Monsanto Europe S.A;
  • kukuřice 1507 společností Pioneer Hi-Bred International INC a Mycogen Seeds;
  • kukuřice MON863 X MON810 společnosti Monsanto Europe S.A.

V témže období bylo dále ve 13 členských státech podáno 245 žádostí o uvolnění geneticky modifikovaných organismů pro jiné účely, než je jejich uvádění na trh (například pro účely výzkumu). Na základě těchto žádostí bylo vydáno 191 souhlasů (přičemž 23 žádostí ještě nebylo v říjnu 2005 vyřízeno).

Členské státy, které žádosti vyřizovaly, mají obecně kladné zkušenosti s prováděním směrnice i přes několik technických problémů, které se ještě musejí odpovídajícím způsobem vyřešit. Ostatní zúčastněné subjekty byly ve svém hodnocení směrnice méně optimistické. Některé členské státy požadovaly více pokynů ohledně hodnocení rizik pro životní prostředí a větší harmonizaci postupu pro uvolňování pro účely výzkumu. Většina členských států zdůraznila potřebu právního nástroje pro stanovení prahových hodnot osiv.

Report from the Commission to the Council and the European Parliament of 31 August 2004 on the experience of Member States with GMOs placed on the market under Directive 2001/18/EC and incorporating a specific report on the operation of parts B and C of the Directive [COM(2004) 575 - not published in the Official Journal] (Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 31. srpna 2004 o zkušenostech členských států s geneticky modifikovanými organismy uvedenými na trh podle směrnice 2001/18/ES, obsahující zvláštní zprávu o provádění částí B a C směrnice) (KOM(2004) 575 – Nezveřejněná v Úředním věstníku). Tato zpráva se týká pouze 15 členských států, neboť období, na něž se zaměřuje, skončilo dříve, než došlo k přistoupení nových členských států (1. května 2004). Většina GMO produkovaných pro účely záměrného uvolňování je tvořena rostlinami, které jsou geneticky upraveny tak, aby získaly odolnost vůči některým herbicidům či rezistenci vůči některým insekticidům. Přestože od doby, kdy vstoupila uvedená směrnice v platnost, bylo získáno pouze omezené množství zkušeností, zpráva zdůraznila, že směrnice i nařízení, která ji doplňují (viz výše), přispívají ke zvýšení důvěry v právní rámec a k předvídatelnosti rozhodovacích procesů.

See also

Poslední aktualizace: 11.10.2010

Top