Help Print this page 
Title and reference
Přeshraniční pohyby geneticky modifikovaných organismů - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Přeshraniční pohyby geneticky modifikovaných organismů - EUR-Lex

Evropská unie uplatňuje ustanovení Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti. Tento protokol si klade za cíl zajistit přiměřenou úroveň ochrany v oblasti přenosu, manipulace a využívání geneticky modifikovaných organismů (GMO) vzniklých použitím moderních biotechnologií, které mohou mít nepříznivé účinky na životní prostředí a lidské zdraví, přičemž je třeba se zaměřit zejména na přeshraniční pohyb (pohyby GMO mezi dvěma státy, s výjimkou záměrných pohybů mezi stranami Cartagenského protokolu v rámci Evropského společenství).

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003 ze dne 15. července 2003 o přeshraničních pohybech geneticky modifikovaných organismů

PŘEHLED

Toto nařízení si klade za cíl zřídit společný systém oznamování a informování pro přeshraniční pohyby GMO do třetích zemí. Základním účelem je zajistit, aby pohyby, které mohou mít nepříznivé účinky na udržitelné využívání biologické rozmanitosti a na lidské zdraví, byly realizovány způsobem ohleduplným k životnímu prostředí a lidskému zdraví.

Vývoz GMO do třetích zemí

Toto nařízení rozlišuje mezi GMO určenými pro záměrné uvolňování do životního prostředí a GMO určenými k využití jako potravina nebo krmivo, případně k dalšímu zpracování.

Předtím, než bude realizován přeshraniční pohyb, musí vývozce GMO určených pro záměrné uvolňování do životního prostředí zaslat příslušnému vnitrostátnímu orgánu v zemi dovozu písemné oznámení. Toto oznámení musí obsahovat informace shrnuté v příloze I nařízení. Záměrem je, aby země dovozu přijímala pouze produkty, které předtím se znalostí věci schválila.

Pokud dovozce do 270 dnů od převzetí oznámení neodpoví, vývozce zašle příslušnému orgánu na straně dovozce upomínku požadující odpověď do 60 dnů. Kopii oznámení a kopii potvrzení o převzetí zašle příslušnému orgánu svého členského státu a Komisi. Přeshraniční pohyb v žádném případě nesmí proběhnout bez předchozího písemného souhlasu dovozce.

Oznámení, potvrzení o převzetí a rozhodnutí dovozce si je dovozce povinen uschovat alespoň 5 let. Zároveň musí o tranzitu GMO uvědomit země, které si to přejí.

Komise nebo členský stát, který učinil rozhodnutí, uvědomí Informační systém pro biologickou bezpečnost (Biosafety Clearing House, BCH) (vytvořený Cartagenským protokolem) o každém konečném rozhodnutí týkajícím se používání – včetně uvedení na trh – GMO, které jsou určeny k využití jako potravina nebo krmivo, případně k dalšímu zpracování, a jež se mohou stát předmětem přeshraničních pohybů. Oznámení obsahuje údaje, které se objevují v příloze II nařízení. GMO určené k využití jako potravina nebo krmivo, případně k dalšímu zpracování, se nemohou stát předmětem přeshraničních pohybů, pokud nejsou schváleny v rámci Společenství a pokud dovozce neposkytl svůj výslovný souhlas (aniž tím jsou dotčena ustanovení nařízení (ES) č. 178/2002).

Každý vývozce musí dbát na to, aby vyvážené GMO byly jasně označeny, zejména aby bylo uvedeno, že produkt je složen z GMO nebo je obsahuje, a musí dodat kód těmto GMO přidělený. Vývozci GMO určených k využití jako potravina nebo krmivo, případně k dalšímu zpracování, musí prohlášením potvrdit, že tyto GMO nebudou záměrně uvolněny do životního prostředí. U GMO určených pro uzavřené nakládání musí být uvedena pravidla pro jejich bezpečné skladování, přepravu a používání.

Neúmyslné přeshraniční pohyby

Členské státy přijmou nezbytná opatření k tomu, aby nedocházelo k neúmyslným přeshraničním pohybům GMO. Pokud jsou si vědomy případu rozšíření GMO, které mohlo vést k neúmyslným přeshraničním pohybům GMO s nepříznivými dopady na životní prostředí nebo na lidské zdraví, jsou povinny:

  • informovat občany;
  • uvědomit Komisi, ostatní členské státy, Informační systém pro biologickou bezpečnost a příslušné mezinárodní orgány;
  • konzultovat situaci s dotčenými státy, aby tyto státy mohly učinit nezbytná opatření.

Společná ustanovení

S cílem zřídit systém výměny informací ohledně vývozu GMO do třetích zemí nařízení uvádí informace, které musí členské státy sdělit Komisi a BCH, jakož i informace, které musí Komise sdělit BCH.

Komise a členské státy musí stanovit kontaktní místa (celky, které svým jménem zajišťují spojení se sekretariátem protokolu). Členské státy zároveň jmenují své příslušné orgány. K datu, kdy v příslušném státě vstoupí protokol v platnost, členské státy a Komise oznámí sekretariátu protokolu název a adresu svých kontaktních míst a svých příslušných orgánů).

Nejpozději do 5. listopadu 2004 členské státy stanoví pravidla týkající se sankcí, které se uplatní při porušování tohoto nařízení.

Nejméně jednou za tři roky členské státy zasílají Komisi zprávu o provádění tohoto nařízení. Komise potom také sestaví zprávu a poskytne ji zasedání smluvních stran Cartagenského protokolu.

Kontext: Cartagenský protokol

Členské státy a Společenství podepsaly Cartagenský protokol v roce 2000. V červnu 2002 Komise zveřejnila rozhodnutí 2002/628/ES o uzavření Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti jménem Evropského společenství v souvislosti s Úmluvou o biologické rozmanitosti. Cílem tohoto protokolu je zajistit, aby přenos, manipulace a využívání živých organismů vzniklých použitím moderních biotechnologií neměly nepříznivé účinky na biologickou rozmanitost ani na lidské zdraví, přičemž je třeba se zaměřit zejména na přeshraniční pohyb. Pokud jde o právní předpisy Společenství, termín živé organismy vzniklé použitím moderních technologií může být považován za synonymum termínu GMO. Cartagenský protokol je v platnosti od září 2003.

V květnu 2011 Evropská unie podepsala Nagojsko-kualalumpurský doplňkový protokol o odpovědnosti a náhradě škod ke Cartagenskému protokolu o biologické bezpečnosti. V souladu s rozhodnutím 2013/86/EU byl prokol schválen jménem Unie. Cílem protokolu je přispět k ochraně a udržitelnému využívání biologické rozmanitosti. Proto stanovuje protiopatření, která budou přijata v reakci na škody způsobené živými modifikovanými organismy, které mají původ v přeshraničním pohybu.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1946/2003

25. 11. 2003

-

Úř. věst. L 287 ze dne 5. 11. 2003

12.11.2013

Top