Help Print this page 
Title and reference
Přístup k informacím o životním prostředí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Přístup k informacím o životním prostředí

Evropská unie stanovuje pravidla zajišťující svobodu přístupu k informacím o životním prostředí v držení orgánů veřejné správy.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS

PŘEHLED

Účelem této směrnice je zajistit právo přístupu k informacím o životním prostředí v držení orgánů veřejné správy a usnadnit jejich šíření mezi občany.

Související informace

Orgány veřejné správy jsou povinny dát občanům k dispozici veškeré informace o životním prostředí, které mají v držení:

 • mezinárodní smlouvy, úmluvy a dohody;
 • místní, regionální, vnitrostátní a evropskou legislativu;
 • politiky, programy a akční plány;
 • zprávy o stavu životního prostředí (zveřejňované alespoň každé 4 roky);
 • informace související s činnostmi majícími vliv na životní prostředí;
 • oprávnění a smlouvy;
 • studie zhodnocení dopadu a zhodnocení rizik.

Vyřizování žádostí

Členské státy zajistí, aby:

 • úředníci napomáhali veřejnosti v přístupu k vyhledávaným informacím;
 • seznamy orgánů veřejné správy byly veřejně přístupné;
 • právo přístupu k informacím o životním prostředí bylo účinně vykonáváno.

Orgány veřejné správy musí požadované informace poskytnout ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tato lhůta však může z důvodu složitosti či objemu informací dosáhnout dvou měsíců.

Specifické žádosti

V případě žádosti o informace ve specifickém formátu orgán veřejné správy tyto informace poskytne v požadovaném formátu, ledaže by informace již byly zveřejněny nebo se je orgán veřejné správy chystá zveřejnit ve formátu jiném. V takovém případě je žadateli ve lhůtě jednoho měsíce sdělen důvod pro odmítnutí žádosti. Orgány veřejné správy vyvinou úsilí k tomu, aby informace poskytovaly ve snadno dostupném a elektronickými prostředky reprodukovatelném formátu a aby tyto informace byly aktualizované, porovnatelné a přesné.

Poplatky

Přístup k veřejným registrům a seznamům a prohlížení požadovaných informací na místě jsou bezplatné. Orgány veřejné správy však mohou požadovat poplatek za poskytnutí určitých informací o životním prostředí, který ale nesmí přesáhnout přiměřenou částku.

Zamítnutí

Žádosti o informace mohou být zamítnuty (prostřednictvím písemného nebo elektronického oznámení s odůvodněním zaslaného ve lhůtě jednoho měsíce), pokud:

 • orgán veřejné moci požadované informace nemá;
 • je žádost nepřiměřená;
 • je žádost formulována příliš obecně;
 • je požadovaná informace ve fázi dokončování;
 • se žádost týká vnitřní komunikace;
 • by rozšíření informací mělo nepříznivý vliv na důvěrnost řízení u orgánů veřejné správy nebo na projednávání obchodních a průmyslových otázek, bezpečnost či obranu, průběh spravedlnosti, práva duševního vlastnictví, důvěrnost osobních údajů, zájmy osoby, která poskytla požadované informace dobrovolně, nebo na ochranu životního prostředí.

Přístup k právní ochraně

Členské státy zajistí, aby každý žadatel, který má za to, že jeho žádost nebyla vyřízena podle ustanovení této směrnice, měl přístup k urychlenému a nepříliš nákladnému řízení, v němž je možné přezkoumat činnost dotčeného orgánu veřejné správy nezávislým orgánem.

Kontext

Tato směrnice otevírá Evropské unii cestu k ratifikaci Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí („Aarhuská úmluva“) podepsané v červnu 1998.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2003/4/ES

14. 2. 2003

14. 2. 2005

Úř. věst. L 41 ze dne 14. 2. 2003

Poslední aktualizace: 03.11.2011

Top