Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Přístup veřejnosti k informacím o životním prostředí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Přístup veřejnosti k informacím o životním prostředí

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2003/4/ES o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Plně přizpůsobuje vnitrostátní právní předpisy Aarhuské úmluvě o přístupu k informacím z roku 1998.

 • Zaručuje přístup veřejnosti k informacím o životním prostředí* v držení orgánů veřejné správy nebo pro orgány veřejné správy*, buď na základě žádosti, nebo prostřednictvím aktivního šíření.
 • Stanovuje základní podmínky a praktická opatření v případě výkonu přístupu na požádání.

KLÍČOVÉ BODY

Přístup na žádost

 • Orgány veřejné správy musí poskytovat informace o životním prostředí ve svém držení žadateli, aniž by ten musel prokazovat svůj oprávněný zájem.
 • Informace by měly poskytnout alespoň během jednoho měsíce poté, co od žadatele obdržely žádost. Tato lhůta se může v případě objemných a složitých informací prodloužit na dva měsíce.
 • Orgány veřejné správy musí vynaložit veškeré přiměřené úsilí na zajištění toho, že informace, které mají, lze snadno reprodukovat a zpřístupnit elektronicky.
 • Informace by měly být poskytovány ve formě specifikované žadatelem, pokud nejsou tyto informace již veřejně dostupné v jiném formátu.
 • Země EU musí zajistit, aby úředníci podporovali úsilí veřejnosti o přístup k informacím a aby seznamy orgánů veřejné správy byly veřejně přístupné.
 • K praktickým opatřením při vyřizování žádostí patří:
  • jmenování informačních pracovníků,
  • zařízení pro kontrolu informací a
  • registry nebo seznamy informací v držení orgánů veřejné správy a údaje o informačních místech.
 • Žádosti mohou být odmítnuty, jestliže:
  • jsou zjevně nepřiměřené,
  • jsou příliš obecné,
  • se týkají rozpracovaného materiálu nebo
  • se týkají vnitřní komunikace.
 • K úplnému nebo částečnému odmítnutí žádosti může dojít i v případě, že by zveřejnění informací mohlo mít nepříznivý dopad na některý ze zásadních stanovených důvodů, například:
  • mezinárodní vztahy,
  • průběh spravedlnosti,
  • práva k duševnímu vlastnictví,
  • důvěrnost obchodních a průmyslových informací.
 • Přístup k veřejným registrům by měl být bezplatný. Orgány veřejné správy mohou za poskytnutí informací o životním prostředí žádat poplatek, který by však měl být přiměřený.
 • Žadatelé, kteří mají za to, že jejich žádost byla opomenuta nebo nesprávně odmítnuta, mohou mít přístup k nápravnému opatření, například přezkoumání soudem nebo jiným nezávislým subjektem.

Aktivní šíření

 • Elektronicky dostupné informace o životním prostředí musí zahrnovat alespoň:
  • znění mezinárodních smluv, úmluv nebo dohod, politik, plánů a programů,
  • zprávy o postupu provádění výše uvedených položek,
  • zprávy o stavu životního prostředí,
  • údaje nebo souhrny údajů odvozených z monitorování činností, které mohou ovlivnit životní prostředí,
  • povolení s významným dopadem na životní prostředí,
  • studie dopadu a posouzení rizik.
 • Pro jiné položky než ty, které jsou uvedeny výše, může být šíření prováděno postupně, přičemž se berou v úvahu potřebné lidské, finanční a technické zdroje.
 • Země EU musí zajistit, že veškeré informace jimi nebo v jejich zastoupení sestavované jsou aktuální, přesné a srovnatelné.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Vstoupila v platnost dne 14. února 2003. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 14. února 2005.

KLÍČOVÉ POJMY

* Informace o životním prostředí: informace v písemné, obrazové, zvukové, elektronické nebo jiné formě o otázkách stanovených v článku 2 odstavci 1 směrnice 2003/4/ES.

* Orgán veřejné správy: především vláda nebo jiný orgán veřejné správy na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni, včetně veřejných poradních subjektů a jednotlivců, na které se vztahuje tento právní předpis. Vlády EU se mohou rozhodnout, že tato definice nezahrne instituce nebo subjekty působící v soudní nebo zákonodárné funkci.

KONTEXT

Aarhuská úmluva

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS (Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26–32)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. J L 145, 31.5.2001, s. 43–48)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Společenství (Úř. věst. L 264, 25.9.2006, s. 13–19)

Poslední aktualizace 03.02.2016

Top