Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistika nakládání s odpady

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Statistika nakládání s odpady

Evropská unie (EU) vytvořila rámec pro vypracování statistik o vzniku, využívání a odstraňování odpadů.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 ze dne 25. listopadu 2002 o statistice odpadů.

PŘEHLED

Evropská unie (EU) vytvořila rámec pro vypracování statistik o vzniku, využívání a odstraňování odpadů.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Tento právní předpis umožňuje shromažďování pravidelných a srovnatelných údajů v zemích EU a jejich přenos do Eurostatu. Získaná statistika umožňuje monitorovat a vyhodnocovat odpadovou politiku EU.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Tento právní předpis zahrnuje vypracování statistik zeměmi EU a Komisí v rámci jejich příslušných pravomocí:

  • vznik odpadů (příloha I nařízení),
  • využití a odstraňování odpadů (příloha II nařízení).

Nomenklatura

Požaduje se, aby země EU a Komise při vypracovávání své statistiky používaly nomenklaturu (kategorie) stanovené v příloze I až III. Tato nomenklatura se vztahuje na kategorie odpadů (např. upotřebená rozpouštědla, minerální a kovový odpad), ekonomické činnosti (od těžby po výrobu potravin nebo textilu) a operace nakládání s odpady (např. kanalizace, průmyslové čištění vody nebo využívání materiálů).

Sběr údajů

Údaje získané k vypracování statistiky je třeba získávat pomocí průzkumů, statistických odhadovacích postupů nebo odkazem na správní nebo jiné zdroje. Z průzkumů jsou vyloučeny podniky s méně než 10 zaměstnanci, pokud značným způsobem nepřispívají ke vzniku odpadů.

Přenos statistiky do Eurostatu

Země EU musí předat statistické výsledky (včetně důvěrných údajů) Eurostatu do 18 měsíců od konce příslušných referenčních období stanovených v přílohách I a II. Činí tak každé dva roky.

Komise může přijímat opatření nezbytná pro používání nebo úpravu nařízení. Tato opatření se mohou týkat:

  • vhodného formátu pro přenos výsledků zeměmi EU,
  • přizpůsobení hospodářskému a technickému vývoji při shromažďování, zpracování a přenosu statistiky,
  • přizpůsobení specifikací uvedených v přílohách I, II a III,
  • formulace správných kritérií hodnocení kvality,
  • uplatnění výsledků pilotních studií.

Komise každé tři roky podává zprávu Evropskému parlamentu a Radě o statistice připravované v rámci tohoto nařízení, její kvalitě a zatížení podniků.

ODKDY NAŘÍZENÍ PLATÍ?

Od 29. prosince 2002.

Další informace:

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 2150/2002

29. 12. 2002

-

Úř. věst. L 332 ze dne 9. 12. 2002, s. 1-36

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 574/2004

16. 4. 2004

-

Úř. věst. L 90 ze dne 27. 3. 2004, s. 15-47

Nařízení (ES) č. 783/2005

14. 6. 2005

-

Úř. věst. L 131 ze dne 25. 5. 2005, s. 38-41

Nařízení (ES) č. 221/2009

20. 4. 2009

-

Úř. věst. L 87 ze dne 31. 3. 2009, s. 157-159

Nařízení (EU) č. 849/2010

18. 10. 2010

-

Úř. věst. L 253 ze dne 28. 9. 2010, s. 2-41

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 2150/2002 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu .

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (ES) č. 1445/2005 ze dne 5. září 2005, kterým se vymezují správná kritéria hodnocení kvality a obsah zpráv o kvalitě týkajících se statistiky odpadů pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 (Úřední věstník L 229 ze dne 6.9.2005, s. 6-12).

Nařízení Komise (ES) č. 782/2005 ze dne 24. května 2005, kterým se stanoví formát pro přenos výsledků statistik odpadů (Úřední věstník L 131 ze dne 25.5.2005, s. 26-37).

Poslední aktualizace 20.05.2015

Top