Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pitná voda – základní normy jakosti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pitná voda – základní normy jakosti

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 98/83/ES – jakost vody určené k lidské spotřebě

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Stanoví normy pro pitnou vodu.
 • Jejím cílem je chránit lidské zdraví před nepříznivými účinky jakéhokoli znečištění vody určené k lidské spotřebě* a zajistit, že voda bude zdravotně nezávadná a čistá.

KLÍČOVÉ BODY

 • Země EU musí:
  • přijmout nezbytná opatření k zajištění toho, aby voda neobsahovala koncentrace mikroorganismů, parazitů nebo škodlivých látek, které by představovaly ohrožení lidského zdraví, a splňovala minimální mikrobiologické a chemické normy,
  • zajistit, aby byly splňovány normy u vody, která vytéká z kohoutků nebo z cisterny,
  • provádět pravidelné monitorování jakosti vody odebírané na schválených místech vzorkování za účelem kontroly, zda jsou dodrženy hodnoty mikrobiologických, chemických a indikačních ukazatelů,
  • okamžitě prošetřit jakékoli nedodržení norem a přijmout nezbytná nápravná opatření,
  • zakázat nebo omezit zásobování vodou, která představuje možné ohrožení lidského zdraví,
  • informovat veřejnost, pokud byla přijata nápravná opatření,
  • každé tři roky předložit zprávu o jakosti pitné vody. Tyto informace určené pro veřejnost se odesílají Evropské komisi.
 • Komise:
  • každé tři roky zveřejní zprávu shrnující údaje ze zemí EU o jakosti pitné vody,
  • každých pět let přezkoumá mikrobiologické, chemické a indikační ukazatele a specifikace monitorování s ohledem na vědecký a technologický pokrok. Může navrhnout jejich úpravu.
 • Tato směrnice se nevztahuje na přírodní minerální vody nebo vody, které jsou považovány za léčivé produkty.
 • Země EU mohou vyjmout z ustanovení této směrnice vodu z nekomerčního zdroje pro individuální zásobování zásobující méně než 50 osob.
 • V roce 2015 Komise přijala směrnici (EU) 2015/1787 zavádějící nová pravidla EU na zlepšení monitorování pitné vody. Tato směrnice dává zemím EU větší flexibilitu ohledně sledování jakosti pitné vody v EU a je odpovědí na volání občanů EU po zákonech, které zajistí lepší, spravedlivé a všeobecné dodávky vody (viz oddíl Kontext níže).

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Vstoupila v platnost dne 25. prosince 1998. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 25. prosince 2000.

KONTEXT

Na počátku roku 2014 první evropská občanská iniciativa (EOI) následně po kampani Right2Water vyzvala k přijetí právních předpisů EU, které by zaručily právo na vodu a hygienu.

EOI vznikla na základě článku 11 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii. Umožňuje veřejnosti žádat Komisi, aby jednala v oblastech své odpovědnosti, pokud si peticí zajistí nejméně 1 milion podpisů občanů v nejméně 7 zemích EU.

Více informací je k dispozici zde:

KLÍČOVÝ POJEM

* Voda určená k lidské spotřebě: veškerá voda, v původním stavu nebo po úpravě, určená k pití, vaření, přípravě potravin nebo k jiným účelům v domácnosti. Může být dodávána z kohoutku, ze zásobníků cisteren, v lahvích nebo kontejnerech.

AKT

Směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě (Úř. věst. L 330, 5.12.1998, s. 32–54)

Postupné změny směrnice 98/83/ES byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 06.06.2016

Top