Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Přírodní stanoviště (Natura 2000)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Přírodní stanoviště (Natura 2000)

Evropská unie (EU) se snaží zajistit biologickou rozmanitost prostřednictvím ochrany přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin na území členských států. Za tímto účelem je pod názvem „Natura 2000“ vytvořena ekologická síť zvláštních chráněných oblastí. Soudržnost sítě zajišťují další činnosti prováděné v oblastech kontroly a dohledu, opětovného vysazování původních druhů, vysazování nepůvodních druhů, výzkumu a vzdělávání.

AKT

Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Nepřetržité znehodnocování přírodních stanovišť a ohrožení určitých druhů jsou hlavní starostí politiky životního prostředí Evropské unie (EU). Cílem této směrnice, zvané směrnice o stanovištích, je přispět k zachování biologické rozmanitosti v členských státech stanovením společného rámce pro ochranu stanovišť, rostlin a živočichů v zájmu Společenství.

Směrnice o stanovištích ustavuje síť Natura 2000. Tato síť je největší ekologickou sítí na světě. Je tvořena zvláštními oblastmi ochrany vyhlášenými členskými státy podle této směrnice. Kromě toho zahrnuje také zvláště chráněná území zřízená na základě směrnice o ptácích 2009/147/ES.

Přílohy I a II této směrnice obsahují typy stanovišť a druhy, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí ochrany. Některé z nich jsou klasifikovány jako „prioritní“ typy stanovišť nebo „prioritní“ druhy (ohrožené vymizením). Příloha IV uvádí druhy živočichů a rostlin, které vyžadují obzvláště přísnou ochranu.

Vyhlášení zvláštních oblastí ochrany probíhá ve třech etapách. Podle kritérií stanovených v přílohách sestaví každý členský stát seznam lokalit s přírodními stanovišti, volně žijícími druhy živočichů a planě rostoucími druhy rostlin. Na základě těchto státních seznamů a po dohodě s členskými státy přijme Komise seznam lokalit významných pro Společenství pro každou z devíti biogeografických oblastí EU (alpinská oblast, atlantská oblast, černomořská oblast, boreální oblast, kontinentální oblast, makaronéská oblast, středomořská oblast, panonská oblast a oblast stepí). Nejpozději do šesti let po výběru lokality jako lokality významné pro Společenství vyhlásí příslušný členský stát tuto lokalitu jako zvláštní oblast ochrany.

V případech, kdy se Komise domnívá, že lokalita, která je místem výskytu prioritního typu přírodního stanoviště nebo prioritního druhu, byla ve státním seznamu vynechána, stanoví směrnice zahájení konzultace mezi příslušným členským státem a Komisí. Jestliže tato konzultace nevede k uspokojivému výsledku, může Komise navrhnout Radě vybrat tuto lokalitu jako lokalitu významnou pro Společenství.

V oblastech zvláštní ochrany přijmou členské státy všechna nezbytná opatření, aby zajistily ochranu stanovišť a vyloučily jejich poškozování a významné vyrušování druhů. Směrnice stanoví možnost spolufinancování ochranných opatření Společenstvím.

Členským státům rovněž přísluší:

  • podpora péče o krajinné prvky, které považují za zásadní pro migraci, šíření a výměnu genetické informace volně žijících druhů;
  • vytvoření obzvláště přísných systémů ochrany pro některé ohrožené druhy živočichů a rostlin (příloha IV) a zkoumání vhodnosti opětovného vysazení těchto druhů na jejich území;
  • zákaz použití nevýběrových prostředků odebírání, odchytu a usmrcování pro některé druhy rostlin a živočichů (příloha V).

Každých šest let vytvoří členské státy zprávu o opatřeních přijatých při provádění směrnice. Na základě těchto zpráv vypracuje Komise souhrnnou zprávu.

Přílohy této směrnice byly pozměněny, aby byla vzata v úvahu biologická rozmanitost zemí, které přistoupily k EU v roce 2004 a 2007. Rozšíření přineslo nové výzvy pro biologickou rozmanitost a nové prvky, včetně tří nových biogeografických oblastí (černomořská oblast, panonská oblast a oblast stepí).

Síť Natura 2000 dnes představuje asi 18 % suchozemského území EU.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 92/43/EHS

10. 6. 1992

10. 6. 1994

Úř. věst. L 206 ze dne 22. 7. 1992

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 97/62/ES

29. 11. 1997

31. 12. 1997

Úř. věst. L 305 ze dne 8. 11. 1997

Nařízení (ES) č. 1882/2003

20. 11. 2003

Úř. věst. L 284 ze dne 31. 10. 2003

Směrnice 2006/105/ES

1. 1. 2007

1. 1. 2007

Úř. věst. L 363 ze dne 20. 12. 2006

Postupné změny a opravy směrnice 92/43/EHS byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Použití právního předpisu

Zpráva Komise ze dne 13. července 2009 o stavu typů přírodních stanovišť a druhů z hlediska ochrany podle článku 17 směrnice o stanovištích (KOM(2009) 358 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku) Tato zpráva umožňuje posoudit provádění směrnice o stanovištích v období 2001–2006 v 25 členských státech. Tato zpráva předkládá přehled o stavu biologické rozmanitosti v EU. Je také východiskem pro posouzení budoucího vývoje nejvíce zranitelných druhů a stanovišť.

Výsledky ukazují, že u mnoha stanovišť a druhů uvedených ve směrnici o stanovištích nebylo dosaženo příznivého stavu z hlediska ochrany. Některé typy stanovišť (zejména travinná stanoviště, mokřady a pobřežní stanoviště) jsou v celkově špatném stavu. Některé druhy (např. vlk, rys ostrovid, bobr a vydra) vykazují známky zlepšení stavu. Nicméně je třeba dalšího úsilí, abychom dosáhli cíle zdravých a udržitelných populací.

Síť Natura 2000 se musí i nadále rozvíjet; bude třeba zajistit opatření na obnovu některých lokalit. O síť i o lokality bude potom třeba účinným způsobem pečovat a dostatečně je finančně podporovat.

Konečně mnoho členských států neinvestuje dostatečné množství prostředků do monitorování stavu druhů a stanovišť na svých územích. Pokud budou chybět spolehlivé údaje, nebude možné posoudit dopad ochranných opatření.

Biogeografické oblasti

Podle směrnice o stanovištích musí Komise po dohodě s příslušnými členskými státy stanovit seznam lokalit významných pro Evropu pro každou z devíti biogeografických oblastí.

Seznam lokalit alpinské oblasti

Rozhodnutí 2011/62/EU (Úř. věst. L 33 ze dne 8.2.2011)

Seznam lokalit atlantské oblasti

Rozhodnutí 2011/63/EU (Úř. věst. L 33 ze dne 8.2.2011)

Seznam lokalit černomořské oblasti

Rozhodnutí 2009/92/ES (Úř. věst. L 43 ze dne 13.2.2009)

Seznam lokalit boreální oblasti

Rozhodnutí 2011/84/EU (Úř. věst. L 40 ze dne 12.2.2011)

Seznam lokalit kontinentální oblasti

Rozhodnutí 2011/64/EU (Úř. věst. L 33 ze dne 8.2.2011)

Seznam lokalit makaronéské oblasti

Rozhodnutí 2009/1001/ES (Úř. věst. L 344 ze dne 23.12.2009)

Seznam lokalit středomořské oblasti

Rozhodnutí 2011/85/EU (Úř. věst. L 40 ze dne 12.2.2011)

Seznam lokalit panonské oblasti

Rozhodnutí 2011/86/EU (Úř. věst. L 40 ze dne 12.2.2011)

Seznam lokalit oblasti stepí

Rozhodnutí 2008/966/ES (Úř. věst. L 344 ze dne 20.12.2008)

Financování programu Natura 2000

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 15. července 2004 nazvané „Financování programu Natura 2000“ (KOM(2004) 431 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku) Po dokončení vytváření sítě Natura 2000 se péče o vymezené lokality stane prioritní činností pro ochranu biologické rozmanitosti v EU. Tato vyhlídka vyžaduje dostatečné financování, aby bylo zajištěno, že síť Natura 2000 splní stanovené cíle a přizpůsobí se místním specifikům. Komise se domnívá, že síť může mít nezanedbatelné přínosy jak hospodářské (rozvoj ekosystémových služeb, odbyt potravinářských a lesních produktů, činnosti spojené s lokalitou, jako např. cestovní ruch), tak sociální (diverzifikace zaměstnanosti, větší stabilita sociální struktury, zlepšení životních podmínek, zachování dědictví atd.). Nové sdělení o financování sítě Natura 2000 by mělo být přijato do konce roku 2011.

Poslední aktualizace: 01.09.2011

Top