Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Čištění městských odpadních vod

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Čištění městských odpadních vod

Tento právní předpis Evropské unie (EU) má zajistit řádné čištění odpadních vod s cílem chránit lidské zdraví a životní prostředí.

AKT

Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod

PŘEHLED

Tento právní předpis Evropské unie (EU) má zajistit řádné čištění odpadních vod s cílem chránit lidské zdraví a životní prostředí.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Tato směrnice má chránit vodní prostředí před nepříznivými účinky (jako je eutrofizace*) městských odpadních vod a stanoví celounijní pravidla pro odvádění, čištění a vypouštění městských odpadních vod. Tento právní předpis se vztahuje také na odpadní vody, které vznikají v odvětvích, jako je potravinářský průmysl (například při zpracovávání potravin a pivovarnictví).

KLÍČOVÉ BODY

Země EU musí:

  • odvádět a čistit odpadní vody v městských sídlech s nejméně 2 000 obyvateli a používat sekundární čištění* shromážděných odpadních vod,
  • používat modernější techniky čištění v městských sídlech s více než 10 000 obyvateli umístěných v určených citlivých oblastech*,
  • zajistit řádnou údržbu čistíren odpadních vod, aby byla zaručena jejich dostatečná účinnost za všech běžných klimatických podmínek,
  • vyžadovat povolení k vypouštění městských odpadních vod z potravinářského průmyslu a vypouštění průmyslových odpadních vod do stokových soustav na městské odpadní vody,
  • přijmout opatření s cílem omezit znečištění recipientu v důsledku záplavy při bouřkách v extrémních situacích, jako jsou mimořádně silné dešťové srážky,
  • monitorovat účinnost čistíren odpadních vod a recipientu,
  • monitorovat zneškodňování a opětovné využívání kalů.

Kromě nastínění metod pro monitorování a vyhodnocování výsledků příloha I uvádí obecné požadavky pro:

  • stokové soustavy,
  • vypouštění z čistíren městských odpadních vod včetně příslušných mezních emisních hodnot,
  • průmyslové odpadní vody vypouštěné do městských stokových soustav.

Příloha II popisuje kritéria pro identifikaci citlivých a méně citlivých oblastí.

Zpráva Evropské komise z roku 2013 poznamenává, že provádění tohoto právního předpisu je i přes dosažená zlepšení nadále výzvou, a to zejména kvůli významným investicím do infrastruktury.

KDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Od 29. května 1991 s několika různými lhůtami pro různé požadavky. V roce 1998 Komise přijala směrnici 98/15/ES s cílem objasnit některá pravidla kvůli různým interpretacím v zemích EU. Tato směrnice vstoupila v platnost dne 27. března 1998. Další lhůty se vztahují na země, které vstoupily do EU po roce 2004. Tyto lhůty jsou uvedeny v přístupových smlouvách s každou dotčenou zemí.

KLÍČOVÉ POJMY

Eutrofizace: obohacování vod živinami, zejména dusíkatými látkami nebo fosforem, které narušují rovnováhu mezi organismy přítomnými ve vodách a jakost těchto vod.

Sekundární čištění: čištění odpadních vod postupem obvykle zahrnujícím biologické čištění (pomocí aerobních bakterií, enzymů atd.) s dosazováním nebo jiný postup, který vyhovuje požadavkům uvedeným v příloze I.

Citlivé oblasti: (i) vodní útvary, kterým hrozí eutrofizace, (ii) pitné povrchové vody s obsahem více než 50 mg/l dusičnanů a (iii) oblasti, kde je nutné další čištění pro vyhovění právním předpisům EU například o vodě, vodě ke koupání, vodě pro chov měkkýšů a ochraně přírodních stanovišť a ptáků.

KONTEXT

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise o přehledu směrnice o čištění městských odpadních vod.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 91/271/EHS

19. 6. 1991

30. 6. 1993

Úř. věst. L 135, 30. 5. 1991, s.40-52

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 98/15/ES

27. 3. 1998

30. 9. 1998

Úř. věst. L 67, 7. 3. 1998, s. 29-30

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/431/EU ze dne 26. června 2014 o formulářích pro předávání informací o státních programech provádění směrnice Rady 91/271/EHS (Úřední věstník L 197, 4.7.2014, s. 77).

Zpráva Komise - Provádění směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod ve znění směrnice Komise 98/15/ES ze dne 27. února 1998 - Souhrn opatření prováděných členskými státy a posouzení informací přijatých podle článků 17 a 13 směrnice (KOM(98) 775 vkonečném znění ze dne 15. 1. 1999).

Zpráva Komise - Provádění směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod ve znění směrnice Komise 98/15/ES ze dne 27. února 1998 (KOM(2001) 685v konečném znění ze dne 21. 11. 2001).

Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Provádění směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod ve znění směrnice Komise 98/15/ES ze dne 27. února 1998 (KOM(2004) 248v konečném znění ze dne 23. 4. 2004).

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Sedmá zpráva o provádění směrnice o čištění městských odpadních vod (91/271/EHS) (COM(2013) 574 final ze dne 7. 8. 2013).

Pracovní dokument útvarů Komise - Průvodní dokument ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - „Směrem k udržitelnému vodnímu hospodářství v Evropské unii“ - První fáze provádění rámcové směrnice o vodě 2000/60/ES (KOM(2007) 128 v konečném znění) (SEK(2007) 363) (SEK(2007) 362 v konečném znění ze dne 22. 3. 2007).

Pracovní dokument útvarů Komise - 5. souhrn Komise o provádění směrnice o čištění městských odpadních vod (SEK(2009) 1114 v konečném znění ze dne 3.8.2009).

Pracovní dokument útvarů Komise - 6. souhrn Komise o provádění směrnice o čištění městských odpadních vod (SEK(2011) 1561 v konečném znění ze dne 7.12.2011).

Poslední aktualizace 20.04.2015

Top