Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kvalitní voda v Evropě (směrnice EU o vodě)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kvalitní voda v Evropě (směrnice EU o vodě)

V Evropské unii (EU) voda podléhá vzrůstajícím nárokům vyplývajícím ze stále rostoucích požadavků na dostatečné množství vody dobré jakosti k nejrůznějším účelům. Tato směrnice se snaží chránit a zlepšovat kvalitu vody.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.

PŘEHLED

V Evropské unii (EU) voda podléhá vzrůstajícím nárokům vyplývajícím ze stále rostoucích požadavků na dostatečné množství vody dobré jakosti k nejrůznějším účelům. Tato směrnice se snaží chránit a zlepšovat kvalitu vody.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Směrnice zavádí pravidla, která zamezí zhoršování stavu útvarů povrchové vody v EU a pomohou dosáhnout dobrého stavu evropských řek, jezer a podzemních vod do roku 2015.

Zejména to zahrnuje:

 • ochranu všech vod (vnitrozemské*, povrchové*, brakické*, pobřežní a podzemní*),
 • obnovu ekosystémů v těchto vodních útvarech a v jejich okolí,
 • snížení znečištění vodních útvarů,
 • zaručení udržitelného způsobu užívání vody ze strany občanů a podniků.

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice jasně ukládá odpovědnost vnitrostátním orgánům. Ty musí:

 • vymezit na svém území jednotlivá povodí - tedy území, ze kterého povrchová voda odtéká do konkrétních říčních systémů,
 • určit příslušné orgány, které tato povodí budou spravovat v souladu s pravidly EU,
 • analyzovat charakteristiky každého povodí, včetně dopadu lidské činnosti a ekonomické analýzy využívání vod,
 • monitorovat stav vody v každém povodí,
 • zřídit registr chráněných oblastí, jako jsou oblasti pro odběr pitné vody, které vyžadují zvláštní pozornost,
 • vytvořit a provádět plány povodí za účelem prevence zhoršování stavu povrchových vod, ochrany a zlepšení stavu podzemních vod a zachování chráněných oblastí,
 • zajistit návratnost nákladů na vodohospodářské služby, aby se zdroje využívaly efektivně a znečišťovatelé platili,
 • informovat veřejnost a poskytovat konzultace o plánech povodí.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Od 22. října 2000.

KLÍČOVÉ POJMY

* povrchové vody - všechny vnitrozemské vody s výjimkou vod podzemních, brakické a pobřežní vody,

* podzemní vody - veškeré vody pod zemským povrchem,

* vnitrozemské vody - veškeré stojaté nebo tekoucí vody na zemském povrchu,

* brakické vody - útvary povrchové vody poblíž ústí řek, které jsou svou povahou částečně slané, avšak jsou podstatně ovlivněné přítokem sladké vody.

Směrnice o vodě - podrobnosti

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2000/60/ES

22. 12. 2000

22. 12. 2003

Úř. věst. L 327 ze dne 22. 12. 2000, s. 1-73

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Rozhodnutí 2455/2001/ES

16. 12. 2001

-

Úř. věst. L 331 ze dne 15. 12. 2001, s. 1-5

Směrnice 2008/32/ES

21. 3. 2008

-

Úř. věst. L 81 ze dne 20. 3. 2008, s. 60-61

Směrnice 2009/31/ES

25. 6. 2009

25. 6. 2011

Úř. věst. L 140 ze dne 5. 6. 2009, s. 114-135

Směrnice 2013/39/EU

13. 9. 2013

14. 11. 2015

Úř. věst. L 226 ze dne 24. 8. 2013, s. 1-17

Směrnice 2013/64/EU

1. 1. 2014

Liší se v závislosti na článcích

Úř. věst. L 353 ze dne 28. 12. 2013, s. 8-12

Postupné změny a opravy směrnice 2000/60/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES ze dne 12. prosince 2006 o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu (Úř. věst. L 372 ze dne 27.12.2006, s. 19-31).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (Úř. věst. L 288 ze dne 6.11.2007, s. 27-34).

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Plán na ochranu vodních zdrojů Evropy (COM(2012) 673 final ze dne 14. listopadu 2012).

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Rámcová směrnice o vodě a směrnice o povodních: Opatření k dosažení „dobrého stavu“ vod EU a snížení povodňových rizik (COM(2015) 120 final ze dne 9. 3. 2015).

Poslední aktualizace 30.07.2015

Top