Help Print this page 
Title and reference
Ochrana vod a hospodaření s nimi (rámcová směrnice o vodě)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ochrana vod a hospodaření s nimi (rámcová směrnice o vodě)

Evropská unie (EU) zavádí společný rámec pro ochranu vod a hospodaření s nimi, jehož cílem je chránit a obnovovat vodní ekosystémy a zajistit dlouhodobé, udržitelné využívání vody pro jednotlivce, podniky i svět přírody.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Tato rámcová směrnice sleduje několik cílů, mezi něž patří prevence a omezování znečišťování, podpora udržitelného užívání vod, ochrana životního prostředí, zlepšení stavu vodních ekosystémů a zmírnění účinků povodní a období sucha.

Evropská unie (EU) stanoví rámec pro ochranu:

 • vnitrozemských povrchových vod ;
 • podzemních vod ;
 • brakických vod a
 • pobřežních vod .

Konečným cílem této směrnice je dosáhnout do roku 2015 dobrého stavu všech vod v Evropské unii.

Povodí a oblasti

Členské státy vymezí veškerá povodí na svém území a přiřadí je jednotlivým oblastem povodí . Povodí rozkládající se na území více než jednoho členského státu je přiřazeno k mezinárodní oblasti povodí.

Členské státy určí příslušný orgán pro uplatnění pravidel této rámcové směrnice v rámci každé oblasti povodí.

Vymezení a analýza vod

Každý členský stát musí zpracovat:

 • analýzu charakteristik každé oblasti povodí;
 • přezkoumání dopadů lidské činnosti na stav vod;
 • ekonomickou analýzu využívání vod;
 • registr chráněných oblastí, což jsou oblasti vyžadující zvláštní ochranu (oblasti určené k odběru pitné vody a další oblasti uvedené v příloze IV směrnice);
 • vymezení všech vodních útvarů využívaných k odběru vody určené k lidské spotřebě, pokud poskytují průměrně více než 10 m3 vody za den nebo slouží více než 50 osobám.

Tato analýza by měla být revidována každých šest let.

Plány povodí a programy opatření

Plány povodí mají za cíl:

 • zamezit zhoršení stavu všech útvarů povrchových vod, dosáhnout zlepšení stavu a obnovu a nejpozději do konce roku 2015 zajistit jejich dobrý chemický a ekologický stav, a také snížit znečišťování způsobené vypouštěním a emisemi nebezpečných látek;
 • zajistit ochranu, zlepšení stavu a obnovu všech útvarů podzemních vod zamezením jejich znečišťování a zajištěním kvantitativního vyváženého stavu mezi odběrem podzemních vod a jejich doplňováním;
 • zajistit ochranu chráněných oblastí vyžadujících zvláštní ochranu podle příslušných právních předpisů Společenství na ochranu povrchových a podzemních vod nebo na zachování stanovišť druhů přímo závislých na vodě.

Plány povodí mohou být doplněny vypracováním podrobnějších programů a plánů pro dílčí povodí, odvětví nebo konkrétní typ vod.

První plány byly vypracovány v roce 2009 v rámci každé oblasti povodí na základě výsledků prováděných analýz a studií. Zahrnují období let 2009-2015 a budou přezkoumány v roce 2015 a potom každých šest let.

Členské státy také zajistí to, aby byl pro každou oblast povodí vypracován program opatření, který bude vycházet z výsledků a analýz vody a bude zaměřen na dosažení environmentálních cílů obsažených ve směrnici. Každý program se skládá ze základních opatření, tedy minimálních požadavků, které je nutné dodržovat pro naplnění cílů směrnice, a podle potřeby dodatečných opatření.

Politika poplatků

Členské státy by měly zajistit to, aby politika poplatků za vodu podněcovala spotřebitele k tomu, aby užívali vodní zdroje efektivně, a aby různá hospodářská odvětví přispívala k úhradě nákladů na vodohospodářské služby, a to včetně environmentálních nákladů a zdrojů.

Uplatňování rámcové směrnice

Členské státy podpoří aktivní zapojení všech zúčastněných stran při provádění této rámcové směrnice, zejména pokud jde o plány povodí. Návrhy plánů povodí musí být předloženy k veřejné konzultaci po dobu nejméně 6 měsíců.

Členské státy zavedou režimy účinných, přiměřených a odrazujících sankcí za porušení této rámcové směrnice. Dočasné zhoršení stavu vodních útvarů není porušením požadavků této rámcové směrnice, pokud je důsledkem okolností způsobených haváriemi nebo výsledkem okolností přírodní povahy nebo vyšší moci, které jsou výjimečné nebo nemohly být rozumně předpokládány.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2000/60/ES

22. 12. 2000

22. 12. 2003

Úř. věst. L 327ze dne 22. 12. 2000

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 2455/2001/ES

16. 12. 2001

-

Úř. věst. L 331ze dne 15. 12. 2001

Směrnice 2008/32/ES

21. 3. 2008

-

Úř. věst. L 81ze dne 20. 3. 2008

Směrnice 2009/31/ES

25. 6. 2009

25. 6. 2011

Úř. věst. L 140 ze dne 5. 6. 2009

Směrnice 2013/39/EU

13. 9. 2013

14. 9. 2015

Úř. věst. L 226 ze dne 24. 8. 2013

Směrnice 2013/64/EU

1. 1. 2014

Různé podle článků

Úř. věst. L 352 ze dne 28. 12. 2013

Následné změny a opravy směrnice 2000/60/ES byly začleněny do základního znění. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

ZMĚNA PŘÍLOH

Příloha X – Seznam prioritních látek v oblasti vodní politiky, tedy těch, které představují významné riziko pro životní prostředí.

Směrnice 2008/105/ES (Úřední věstník L 348 ze dne 24. 12. 2008).

Směrnice 2013/39/EU (Úřední věstník L 226 ze dne 24. 8. 2013).

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise ze dne 22. března 2007, nazvané Směrem k udržitelnému vodnímu hospodářství v Evropské unii - První fáze provádění rámcové směrnice o vodě 2000/60/ES ( KOM(2007) 128 v konečném znění - Nezveřejněné v Úředním věstníku).

V této zprávě uvedla Komise výsledky, jichž dosáhly členské státy při uplatňování rámcové směrnice o vodě. Přesto však zdůraznila, že je vysoce pravděpodobné, že některé z členských států nebudou při plnění cílů rámcové směrnice úspěšné, především s ohledem na fyzikální degradaci vodních ekosystémů, způsobenou zejména nadměrným využíváním vody, a na vysokou míru znečištění z difúzních zdrojů. Komise poukázala i na problémy spojené s dodržením termínu provedení rámcové směrnice a na nedostatky týkající se obsahu tohoto provedení. Pokud jde o vymezování oblastí povodí a určování příslušných orgánů, zdá se, že bylo dosaženo úspěchu, v některých případech je však ještě třeba zvýšit úsilí v oblasti mezinárodní spolupráce. Kromě toho zpráva upozornila také na velkou různorodost týkající se vypracování environmentálních a ekonomických analýz povodí a na závažné mezery, které se projevily zejména v oblasti ekonomických analýz. V závěru uvádí Komise několik doporučení určených členským státům, která jsou zaměřena zejména na překonání současných nedostatků, na začlenění udržitelného vodního hospodářství do jiných oblastí vnitrostátní politiky a na zajištění co nejlepšího využití účasti veřejnosti, a jmenuje činnosti, které zamýšlí uskutečnit v budoucnosti v rámci evropské politiky vodního hospodářství.

Zpráva Komise ze dne 1.dubna 2009 v souladu s čl. 18 odst. 3 rámcové směrnice o vodě 2000/60/ES (rámcové směrnice o vodě) o programech pro monitorování stavu vod ( KOM(2009) 156 v konečném znění – Nezveřejněná v Úředním věstníku).

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění rámcové směrnice o vodě (2000/60/ES) Plány povodí ( COM(2012) 670 final - nebyla zveřejněna v Úředním věstníku).

Z posouzení plánů oblastí povodí vyplývá, že i přes dosažený pokrok nebude dobrého stavu vod dosaženo do roku 2015 v případě významné části vodních útvarů. Důvodů je několik. Komise ve svém posouzení plánů povodí uvádí hlavní překážky v jednotlivých členských státech a poukazuje na to, že nejzávažnějšími problémy pro vodní prostředí zůstávají hydromorfologické vlivy, znečištění a nadměrné čerpání vody.

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Plán na ochranu vodních zdrojů Evropy( COM(2012) 673 final - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Účelem tohoto plánu je odstranění překážek, které brání opatřením zaměřeným na ochranu vodních zdrojů. Plán vychází z toho, že vodní prostředí se v celé Evropské unii velmi liší, a proto v souladu se zásadou subsidiarity nenavrhuje jednotné paušální řešení. Zdůrazňuje základní témata - například:

 • zlepšení využívání půdy;
 • boj proti znečištění vody;
 • efektivnější využívání vody a zvýšení její odolnosti;
 • zlepšení řízení ze strany správců vodních zdrojů.

Poslední aktualizace: 09.04.2014

Top