Help Print this page 
Title and reference
Úmluva o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Úmluva o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení

Účelem Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení je nastolit a udržet celosvětovou účinnou fyzickou ochranu jaderných materiálů a zařízení, jakož i usnadnit spolupráci jednotlivých států úmluvy za těmito účely.

AKT

Rozhodnutí Rady 2007/513/Euratom ze dne 10. července 2007, kterým se schvaluje přistoupení Evropského společenství pro atomovou energii k pozměněné Úmluvě o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení

PŘEHLED

Nová Úmluva o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení má zaručit celosvětovou účinnou fyzickou ochranu jaderných zařízení a jaderných materiálů využívaných pro mírové účely při jejich používání, skladování a přepravě a předcházet trestným činům v souvislosti s těmito materiály a zařízeními a bojovat proti nim. Je založena na Úmluvě o fyzické ochraně jaderných materiálů (CPPNM). Všechny členské státy Evropské unie (EU) jsou stranami úmluvy.

Každý smluvní stát je povinen provádět opatření k zajištění účinné ochrany jaderných materiálů v jeho jurisdikci před zcizením nebo zmizení a k prevenci sabotáží jaderných zařízení, která se nacházejí na jejich území. Smlouva o Euratomu tuto otázku pojednává šířeji, protože stanoví, že členské státy musí předcházet každému zneužití jaderného materiálu za jinými účely, než pro které je určen.

Při provádění úmluvy musí smluvní státy dodržovat soubor základních zásad, zejména zásady odpovědnosti státu a držitelů povolení, kultury bezpečnosti, zabezpečení kvality a důvěrnosti.

Smluvní státy, musí zajistit, aby jaderné materiály, které dovážejí, vyvážejí nebo jim povolují tranzit přes své území, byly chráněny na stanovených úrovních bezpečnosti.

Smluvní státy musí určit příslušný orgán pověřený prováděním úmluvy a kontaktní místo, o kterém musí informovat ostatní státy přímo nebo prostřednictvím Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Také musí spolupracovat v případě zcizení, sabotáže nebo rizika zcizení nebo sabotáže. Tato spolupráce musí mít zejména formu výměny informací při dodržení zásady důvěrnosti při předávání informací třetím stranám.

Každý smluvní stát stanoví pro níže uvedené trestné činy odpovídající tresty s ohledem na závažnost jejich povahy. Zejména se jedná o úmyslné spáchání činu bez zákonného oprávnění, který je či může být příčinou smrti nebo těžké újmy na zdraví, krádeže či loupeže jaderných materiálů, sabotáže jaderného zařízení, pohrůžky použití jaderných materiálů s cílem způsobit smrt nebo těžkou újmu na zdraví jakékoli osobě nebo značné škody na majetku, pokusu o spáchání jakéhokoli takového trestného činu, účasti na něm nebo přípravě na něj.

Každý smluvní stát učiní případně nezbytná opatření k založení své jurisdikce, pokud jde o výše uvedené trestné činy, pokud byly spáchány na území tohoto státu nebo na palubě lodi či letadla v něm registrovaného nebo je-li údajný pachatel státním příslušníkem tohoto státu. Tyto trestné činy mimo to podléhají vydání a jsou zahrnuty do každé smlouvy o vydávání, jež existuje mezi smluvními státy. Smluvní státy si navzájem poskytnou v co největší míře pomoc v souvislosti s trestním řízením, zahájeným pro tyto trestné činy. Politické motivy trestného činu nemohou být důvodem pro odmítnutí vydání nebo vzájemné právní pomoci.

Úmluva o fyzické ochraně jaderných materiálů (CPPNM) byla přijata v roce 1979 a vstoupila v platnost v roce 1987. V roce 2005 byla pozměněna na konferenci svolané za tím účelem. Konference za účelem revize pozměněné úmluvy musí být uspořádána 5 let po vstupu pozměněné úmluvy v platnost v roce 2005.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 2007/513/Euratom

10. 7. 2007

Úř. věst. L 190 ze dne 21. 7. 2007

See also

  • Další informace jsou k dispozici na internetové stránce Mezinárodní agentury pro atomovou bezpečnost (EN)

Poslední aktualizace: 20.12.2007

Top