Help Print this page 
Title and reference
Společný podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Společný podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy

Společný podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy byl založen za účelem podpory vědeckého výzkumu a technologického rozvoje v oblasti jaderné syntézy.

AKT

Rozhodnutí Rady 2007/198/Euratom ze dne 27. března 2007 o založení společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku

PŘEHLED

Tímto rozhodnutím se na dobu 35 let ode dne 19. dubna 2007 zakládá společný podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy.

Má sídlo v Barceloně ve Španělsku.Členy společného podniku jsou Euratom zastoupený Komisí, členskými státy Evropské unie (EU) a některými třetími zeměmi, které uzavřely dohody o spolupráci s Euratomem v oblasti řízené jaderné syntézy. V době založení společného podniku je dotyčnou třetí zemí Švýcarsko.

Cílem společného podniku je poskytovat příspěvek Euratomu Mezinárodní organizaci energie z jaderné syntézy ITER a činnostem „širšího přístupu“ s Japonskem pro rychlou realizaci využití energie z jaderné syntézy a připravovat a koordinovat program činností v rámci přípravy na výstavbu demonstračního reaktoru pro jadernou syntézu (DEMO) a souvisejících zařízení, včetně mezinárodního zařízení na ozařování materiálů pro jadernou syntézu (IFMIF).

Kromě jeho dalších činností jsou hlavními úkoly společného podniku dohlížet na přípravu lokality pro projekt ITER, vybavit organizaci ITER materiálovými, finančními a lidskými prostředky, koordinovat vědecký a technologický výzkum a vývoj činností v oblasti jaderné syntézy a sloužit jako rozhraní s organizací ITER.

Celková částka finančních prostředků potřebných pro společný podnik se odhaduje na částku 9 653 milionů EUR s příspěvkem 7 649 milionů EUR od Euratomu (kdy na správní náklady připadá maximálně 15 %).

Společný podnik má právní subjektivitu. Jeho orgány jsou:

  • správní rada, která se skládá ze dvou osob na jednoho člena společného podniku, a pomáhá jí výkonný výbor;
  • ředitel, který je odpovědný za zastupování společného podniku a za dohled nad každodenním fungováním organizace, včetně podepisování smluv.

Smluvní odpovědnost společného podniku se řídí danou smlouvou a právem rozhodným pro tuto smlouvu. Soudní dvůr má pravomoc rozhodovat na základě jakékoli rozhodčí doložky obsažené v této smlouvě.

Kromě toho se společného podniku bude týkat mimosmluvní odpovědnost v souladu s obecnými zásadami, jež jsou společné pro právní řády členských států, pokud jde o škody způsobené jím samotným nebo jeho zaměstnanci při výkonu svých funkcí. Soudní dvůr má pravomoc rozhodovat ve sporech týkajících se náhrady těchto škod. Kromě toho má Soudní dvůr pravomoc rozhodovat o odvoláních proti společnému podniku.

Kontext: ITER

Energie z jaderné syntézy je společně s obnovitelnými zdroji energie a se štěpnou energií jednou ze tří alternativ fosilních paliv. Je ve vesmíru zdaleka nejrozšířenější - je zdrojem energie vyzařované Sluncem a dalšími hvězdami - ale na Zemi je z těchto tří nefosilních zdrojů energie nejméně rozvinutá.

Projekt JET (Společný evropský torus) založený v roce 1978 přispíval k pokročilému výzkumu v oblasti energie z jaderné syntézy po několik let. Od roku 1988 představil vývoj projektu ITER novou etapu v oblasti jaderné syntézy, která vyvrcholila v roce 2001 podrobným projektem výzkumného zařízení, jehož cílem je demonstrovat proveditelnost jaderné syntézy jako zdroje energie, která by pro EU mohla znamenat značný přínos, zejména v souvislosti se zajištěním bezpečnosti a rozmanitosti svých dlouhodobých dodávek energie.

ITER sídlí ve francouzském Cadarache a společný podnik pro ITER je ve španělské Barceloně.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 2007/198/Euratom

19. 4. 2007

-

Úř. věst. L 90 ze dne 30. 3. 2007

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Návrh rozhodnutí Rady ze dne 19. května 2006 o uzavření Dohody o zřízení Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER, Ujednání o prozatímním uplatňování Dohody o založení Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER a Dohody o výsadách a imunitách Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER ze strany Komise (KOM(2006) 240 v konečném znění – Úř. věst. C 184 ze dne 8.8.2006). Tento návrh rozhodnutí byl přijat Radou dne 25. září 2006. Opravňuje Komisi k vyjednání dohody o vytvoření Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii (Euratom), Čínou, Jižní Koreou, Spojenými státy americkými, Indií, Japonskem a Ruskem. Rovněž schvaluje uzavření klauzule o prozatímním uplatňováním dohody.

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení, pokud jde o víceletý finanční rámec, s cílem vyřešit dodatečné potřeby financování projektu ITER (KOM(2010) 403 v konečném znění – nebyl zveřejněn v Úředním věstníku). V návaznosti na závěry Rady ze dne 12. července 2010 na krátkodobé potřeby dodatečného financování projektu ITER na prostředky na závazky ve výši 1,4 miliardy EUR (800 milionů EUR v roce 2012 a 600 milionů EUR v roce 2013) v běžných cenách pro rok 2012 a 2013 má tento návrh Komise za cíl poskytnout částku 400 milionů EUR prostřednictvím revize víceletého finančního rámce při zachování nezměněného celkového stropu prostředků na závazky a na platby na období 2007–2013. Současně bude dodatečná částka ve výši 460 milionů EUR pokryta interním přesunem ze sedmého rámcového programu pro výzkum. Prostředky na závazky na financování zbývající částky 540 milionů EUR budou zajištěny později, počínaje dohodovacím řízením o rozpočtu v listopadu 2010, a pak v případě potřeby v následujících ročních rozpočtových řízeních za použití všech rozpočtových prostředků, které jsou k dispozici ve víceletém finančním rámci.

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 4. května 2010 - Stav projektu ITER a další možný postup (KOM(2010) 226 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku). Toto sdělení poukazuje na nutnost stanovit podmínky řízení a finanční podmínky pro projekt ITER.

V roce 2001 se náklady na tento projekt odhadovaly na 5,9 miliardy EUR, přičemž EU přispěje 45 % z této částky. Náklady EU nyní podle správní rady F4E (Evropská interní agentura „Fusion for Energy“), která se konala v březnu 2010, činí 7,2 miliardy EUR. Toto navýšení nákladů má za následek finanční deficit. Je proto důležité zlepšit řízení projektu ITER s cílem zastavit vymykání se nákladů z rukou, ale také s cílem definovat životaschopný finanční rámec.

Proto s ohledem na financování Komise počítá se dvěma možnostmi:

  • s provedením doplňkového financování ze strany členských států;
  • s nastavením stropů finančních výhledů na vhodnou úroveň.

Evropská komise vyzývá Radu a Evropský parlament, aby přijaly rozhodnutí odpovídající současné situaci.

Communication from the Commission to the Council of 28 April 2003 – State of progress of the negotiations concerning the ITER international nuclear fusion energy research project [COM(2003) 215 final - Not published in the Official Journal] (Sdělení Komise Radě ze dne 28. dubna 2003 – Vývoj jednání o výzkumném projektu mezinárodní energie z jaderné syntézy ITER (KOM(2003) 215 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)).

Poslední aktualizace: 26.07.2010

Top