Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rámec Společenství pro zdanění energetických produktů a elektřiny

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Rámec Společenství pro zdanění energetických produktů a elektřiny

Evropská unie (EU) stanoví obecnou úpravu zdanění energetických produktů a elektřiny. Systém minimálních sazeb EU, který byl dlouhou dobu omezen jen na minerální oleje, je rozšířen na uhlí, zemní plyn a elektřinu. Tento systém stanoví minimální sazby zdanění uplatnitelné na energetické produkty, když se používají jako pohonné hmoty nebo paliva, a pro elektřinu. Jeho cílem je proto zlepšit fungování vnitřního trhu snížením narušení hospodářské soutěže v oblasti minerálních olejů a dalších energetických produktů. V souladu s cíli EU a Kjótským protokolem systém vede k účinnějšímu využívání energie s cílem snížit závislost na dovážených energetických produktech a omezit emise skleníkových plynů. Také v zájmu ochrany životního prostředí opravňuje země EU udělovat daňové výhody podnikům, které přijímají zvláštní opatření pro snížení svých emisí.

AKT

Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Energetické produkty a elektřina se zdaňují, pouze když se používají jako pohonné hmoty nebo paliva, a ne když se používají jako suroviny nebo pro účely chemické redukce a v elektrolytických a metalurgických procesech.

Na základě této zásady směrnice stanoví minimální sazby zdanění platné pro pohonné hmoty, pohonné hmoty pro průmyslové nebo obchodní účely, paliva a elektřinu. „Úrovně zdanění“ * používané zeměmi Evropské unie (EU) nesmí být nižší než minimální sazby stanovené směrnicí.

Toto jsou minimální úrovně zdanění uplatnitelné na pohonné hmoty:

-

Současné minimální sazby spotřební daně

Benzín (€/1000 l)

421

Bezolovnatý benzín (€/1000 l)

359

Nafta (€/1000 l)

330

Petrolej (€/1000 l)

330

LPG (€/1000 l)

125

Zemní plyn (€/gigajoule)

2,6

(Objemy se měří při teplotě 15° C).

Nejpozději do 1. ledna 2012 Rada na základě zprávy a návrhu Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem jednomyslně rozhodne o minimálních úrovních zdanění uplatňovaných na plynový olej pro další období počínající 1. lednem 2013.

Směrnice zemím EU umožňuje rozlišovat mezi plynovým olejem používaným jako pohonná hmota k obchodním a neobchodním účelům, pokud jsou dodrženy minimální úrovně zdanění EU a sazba pro plynový olej používaný jako pohonná hmota k obchodním účelům * neklesne pod vnitrostátní úroveň zdanění platnou k 1. lednu 2003, a to bez ohledu na jakékoli výjimky stanovené pro toto použití v této směrnici.

Toto rozlišování umožňuje zemím EU snížit rozdíl mezi úrovní spotřební daně platné pro plynový olej k neobchodním účelům používaný v automobilech a úrovní spotřební daně platné pro benzín, protože neexistuje žádné hledisko životního prostředí ani jiné ospravedlnění pro nižší minimální sazbu momentálně uplatňovanou na používání plynového oleje v automobilech.

Toto jsou minimální úrovně zdanění uplatnitelné na pohonné hmoty pro průmyslové nebo obchodní účely:

-

Současné minimální sazby spotřební daně

Nafta (€/1000 l)

21

Petrolej (€/1000 l)

21

LPG (€/1000 kg)

41

Zemní plyn (€/gigajoule)

0,3

(Objemy se měří při teplotě 15° C).

Směrnice stanoví, že průmyslové nebo obchodní účely jsou:

 • zemědělské a zahradnické práce, chov ryb a lesnictví;
 • stacionární motory;
 • zařízení a stroje používané při stavbách, stavebně inženýrských pracích a veřejných pracích;
 • vozidla určená k používání mimo veřejné cesty.

Toto jsou minimální úrovně zdanění uplatnitelné na paliva a elektřinu:

-

Současné minimální sazby spotřební daně(u podniků)

Současné minimální sazby spotřební daně(neobchodní)

Nafta (€/1000 l)

21

21

Těžký topný olej (€/1000 kg)

15

15

Petrolej (€/1000 l)

0

0

LPG (€/1000 kg)

0

0

Zemní plyn (€/gigajoule)

0,15

0,3

Uhlí a koks (€/gigajoule)

0,15

0,3

Elektřina (€/MWh)

0,5

1,0

(Objemy se měří při teplotě 15° C).

Rozlišené sazby zdanění

V zemích EU je možné pod finanční kontrolou uplatňovat rozlišené sazby zdanění, pokud odpovídají minimálním úrovním zdanění předepsaným touto směrnicí a jsou slučitelné s právními předpisy EU, a to v následujících případech:

 • pokud jsou rozlišené sazby přímo vázané na jakost výrobku;
 • pokud rozlišené sazby závisí na množstevních úrovních spotřeby elektřiny a energetických produktů používaných k topení;
 • pro následující použití: místní veřejná osobní doprava (včetně taxislužby), odvoz odpadů, ozbrojené síly a veřejná správa, zdravotně postižené osoby, vozidla záchranné služby;
 • rozlišuje-li se používání energetických produktů a elektřiny obchodní a neobchodní povahy podle vysvětlení výše.

Případy osvobození od daně a snížení daně

Následující položky jsou od daně osvobozeny:

 • energetické produkty a elektřina používané k výrobě elektřiny a elektřina používaná k udržení schopnosti vyrábět elektřinu. Země EU však mohou z důvodu ochrany životního prostředí podrobit tyto výrobky zdanění;
 • energetické produkty dodávané jako pohonné hmoty nebo paliva pro jiný druh létání než soukromé rekreační létání;
 • energetické produkty dodávané jako pohonné hmoty nebo paliva pro plavbu po vodách EU (včetně rybolovu) pro jiná než soukromá rekreační plavidla a elektřina vyráběná na palubě plavidla.

Země EU mohou omezit oblast působnosti posledních dvou výjimek na mezinárodní dopravu a dopravu v rámci EU. Proto v případě letecké nebo námořní přepravy v rámci země EU nebo mezi dvěma zeměmi EU, které v tomto ohledu uzavřely dvoustrannou dohodu, mohou země EU uplatnit nižší úroveň zdanění, než je minimální úroveň stanovená v této směrnici.

Země EU mohou mimo jiné uplatnit plné nebo částečné osvobození nebo sníženou úroveň zdanění na:

 • energetické produkty využívané pod finanční kontrolou v oblasti pilotních projektů technologického vývoje ekologicky příznivějších výrobků nebo v souvislosti s palivem nebo pohonnými hmotami z obnovitelných zdrojů;
 • biopaliva;
 • formy energie pocházející ze sluneční energie, větrné energie, energie vln a přílivu nebo geotermální energie nebo z biomasy * či odpadu;
 • energetické produkty a elektřinu používané pro přepravu zboží a osob po železnici, metrem, tramvají a trolejbusem;
 • energetické produkty dodávané jako pohonná hmota nebo palivo pro plavbu po vnitrozemských vodách (včetně rybolovu) na jiných než soukromých rekreačních plavidlech a elektřinu vyrobenou na palubě plavidla;
 • zemní plyn a LPG používané jako pohonné hmoty.

Směrnice bere ohled na konkurenceschopnost podniků tím, že stanovuje opatření, která snižují daňovou zátěž u energeticky náročných podniků a/nebo podniků *, které usilují o splnění cílů ochrany životního prostředí nebo o zlepšení energetické účinnosti.

Nařízení také stanoví, že země EU mohou vracet celé částky daně nebo její části podnikům, které investovaly do racionalizace využívání energie. Toto vrácení může dosahovat až 100 % v případě energeticky náročných podniků a až 50 % u dalších podniků.

Přechodná období

Pro některé země EU směrnice definuje přechodná období, během kterých se od nich požaduje postupné snížení rozdílu mezi jejich sazbami a novými minimálními sazbami zdanění. Pokud však rozdíl mezi vnitrostátní sazbou a minimální sazbou nepřekračuje 3 % minimální sazby, může země EU svou vnitrostátní úroveň upravit až na konci období.

Klíčové pojmy aktu

 • Úroveň zdanění: celková výše všech nepřímých daní (s výjimkou DPH), která se vypočítává přímo nebo nepřímo z množství energetických produktů a elektřiny v době jejich propuštění pro domácí spotřebu.
 • Plynový olej používaný jako pohonná hmota k obchodním účelům: plynový olej používaný jako pohonná hmota k přepravě zboží na vlastní nebo cizí účet motorovými vozidly nebo jízdními soupravami, které jsou určeny výlučně k přepravě zboží po silnicích a jejichž maximální přípustná hmotnost činí nejméně 7,5 tuny a k přepravě cestujících motorovým vozidlem kategorie M2 nebo kategorie M3 ve smyslu směrnice Rady 70/156/EHS schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
 • Biomasa: biologicky rozložitelná část výrobků, odpadů a zbytků ze zemědělství (včetně rostlinných a živočišných látek), lesnictví a souvisejících odvětví, jakož i biologicky rozložitelná část průmyslového a obecního odpadu.
 • Energeticky náročný podnik: podnik, u kterého buď nákupy energetických produktů a elektřiny činí alespoň 3,0 % hodnoty produkce, nebo vnitrostátní splatná daň z energie činí alespoň 0,5 % přidané hodnoty.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2003/96/ES

31. 10. 2003

31. 12. 2003

Úř. věst. L 283 ze dne 31. 10. 2003

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2004/74/ES

1. 5. 2004

1. 5. 2004

Úř. věst. L 195 ze dne 2. 6. 2004

Směrnice 2004/75/ES

1. 5. 2004

1. 5. 2004

Úř. věst. L 195 ze dne 2. 6. 2004

Následné změny a úpravy směrnice 2003/96/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace: 03.11.2010

Top