Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky a finanční průhlednost uvnitř jednotlivých podniků

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky a finanční průhlednost uvnitř jednotlivých podniků

Zprůhlednění finančních vztahů mezi veřejnými orgány a veřejnými podniky a finančních a organizačních struktur určitých podniků je nezbytné pro zajištění spravedlivého a účinného uplatňování pravidel o státní pomoci Komise.

AKT

Směrnice Komise 2006/111/ES ze dne 16. listopadu 2006 o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky a o finanční průhlednosti uvnitř jednotlivých podniků

PŘEHLED

Veřejné podniky * hrají významnou roli v národním hospodářství zemí Evropské unie (EU) a podobně jako podniky, jimž byla udělena zvláštní * nebo výlučná * práva, podléhají pravidlům hospodářské soutěže stejně jako soukromé podniky, podle čl. 106 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) (dříve čl. 86 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství (SES)). Čl. 345 SFEU (dříve čl. 295 SES) stanoví, že Smlouva se nijak nedotýká úpravy vlastnictví, uplatňované v zemích EU. Při uplatňování pravidel hospodářské soutěže by nemělo docházet k žádné neopodstatněné diskriminaci mezi veřejnými a soukromými podniky. Nicméně čl. 106 odst. 2 SFEU stanoví výjimky, když veřejné nebo soukromé podniky poskytují služby obecného hospodářského zájmu.

Pro spravedlivé a účinné uplatňování pravidel Smlouvy o státní pomoci je nutné zprůhlednit často velmi mnohotvárné finanční vztahy mezi veřejnými podniky a veřejnými orgány.

Je také nutné, na základě povinnosti oddělení účetnictví, zajistit zprůhlednění finančních a organizačních struktur veřejných a soukromých podniků, jimž byla udělena zvláštní nebo výlučná práva nebo které byly pověřeny poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, za něž dostávají náhradu v jakékoli podobě, a které také provádějí další činnosti. Zejména je nutné zajistit, aby náhrada nepřekročila náklady na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a aby nedocházelo ke křížení subvencí jiných hospodářských činností podniku.

Komise proto potřebuje podrobné informace, které jí umožní zajistit, aby země EU neposkytovaly veřejným ani soukromým podnikům pomoc neslučitelnou se společným trhem.

Finanční vztahy mezi veřejnými orgány a veřejnými podniky

Země EU musí zajistit zprůhlednění finančních vztahů mezi veřejnými orgány a veřejnými podniky, aby veřejné prostředky poskytované veřejným podnikům veřejnou mocí přímo nebo nepřímo (prostřednictvím veřejných podniků nebo finančních institucí) byly známé a jejich účinné využívání zřetelné.

Zprůhlednění finančních vztahů musí být zajištěno zejména vzhledem k:

 • náhradě provozních ztrát;
 • vzdání se obvyklé odměny za použité veřejné prostředky;
 • poskytování kapitálu;
 • nevratné příspěvky nebo půjčky za zvýhodněných podmínek;
 • poskytování finančních výhod v podobě zřeknutí se zisku nebo nevymáhání pohledávek;
 • náhrada za břemena uvalená veřejnou mocí.

Země EU musí zajistit, že údaje o finančních vztazích mezi veřejnými orgány a veřejnými podniky jsou uchovávány k dispozici Komisi po dobu pěti let a jsou Komisi na vyžádání přeposlány.

Povinnost určitých podniků vést oddělené účetnictví

Oddělené účetnictví musí vést veřejné a soukromé podniky, jimž byla některou zemí EU udělena zvláštní nebo výlučná práva nebo které byly pověřeny poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, za něž dostávají náhradu v jakékoli podobě, a které zároveň provádějí další činnosti. V těchto oddělených účetnictvích se musí promítat různé činnosti, které podnik provádí, a vyjadřovat náklady a výnosy spojené s každou z nich a způsoby přičítání nebo přidělování nákladů a výnosů.

Země EU musí zajistit, že údaje o finančních a organizačních strukturách podniků jsou uchovávány k dispozici Komisi po dobu pěti let a jsou Komisi na vyžádání přeposlány.

Zpracovatelský průmysl

Na veřejné podniky působící ve zpracovatelském průmyslu se vztahují zvláštní předpisy, pokud jejich roční obrat přesahuje 250 milionů EUR, protože neslučitelná pomoc by pravděpodobně vedla k velkému narušení hospodářské soutěže.

Země EU musí každý rok a pro všechny dotčené podniky poskytovat výroční zprávy, roční účetní závěrky, zápisy z valných hromad a všechny ostatní související informace. Země EU musí také Komisi každý rok do 31. března poskytnout seznam dotčených společností.

Podmínky pro udělení výjimky

Tato směrnice se nevztahuje na:

 • veřejné a soukromé podniky, které se zabývají službami, jejichž poskytování nemůže podstatně ovlivnit obchod mezi zeměmi EU;
 • centrální banky;
 • veřejné úvěrové instituce, pokud se jedná o vklady veřejných prostředků, které u nich uloží veřejná moc za obvyklých obchodních podmínek;
 • veřejné podniky, jejichž čistý roční obrat nedosáhl celkové výše 40 milionů EUR během dvou finančních let předcházejících roku, kdy byly poskytnuty nebo použity veřejné prostředky (pro veřejné úvěrové instituce je odpovídajícím kritériem celková bilance 800 milionů EUR);
 • veřejné a soukromé podniky, jejichž čistý roční obrat nedosáhl celkové výše 40 milionů EUR během dvou finančních let předcházejících roku, ve kterém využívaly zvláštního nebo výlučného práva uděleného zemí EU nebo ve kterém byly pověřeny poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (pro veřejné úvěrové instituce je odpovídajícím kritériem celková bilance 800 milionů EUR);
 • podniky pověřené poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, jestliže náhrady v jakékoli podobě, které obdržely, byly stanoveny na přiměřené období otevřeným, průhledným a nediskriminačním postupem.

Kontext

Tato směrnice ruší směrnici 80/723/EHS o zprůhlednění finančních vztahů mezi veřejnými orgány a veřejnými podniky.

Klíčové pojmy aktu

 • Veřejný podnik: jakýkoli podnik, nad nímž může veřejná moc přímo nebo nepřímo vykonávat rozhodující vliv vlastnictvím takového podniku, svou finanční účastí v něm nebo pravidly, jimiž je řízen.
 • Zvláštní práva: práva, která země EU uděluje omezenému počtu podniků prostřednictvím jakéhokoli právního, regulačního nebo správního nástroje, který na určitém území: omezuje počet těchto podniků, které jsou oprávněny poskytovat služby nebo vykonávat činnost podle jiných než objektivních, poměrných a nediskriminačních kritérií, na dva nebo více; nebo určuje podle takových kritérií několik konkurenčních podniků oprávněných poskytovat služby nebo vykonávat činnost; nebo přiznává jednomu nebo více podnikům podle takových kritérií právními nebo správními předpisy výhody, které výrazně ovlivňují schopnost jakéhokoli jiného podniku poskytovat stejné služby nebo vykonávat stejnou činnost na tomtéž území v zásadě za stejných podmínek.
 • Výlučná práva: práva, která země EU uděluje jednomu podniku prostřednictvím jakéhokoli právního, regulačního nebo správního nástroje, který mu vyhrazuje právo poskytovat služby nebo vykonávat činnost na určitém území.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2006/111/ES

20. 12. 2006

Úř. věst. L 318 ze dne 17. 11. 2006

Poslední aktualizace: 15.11.2011

Top