Help Print this page 
Title and reference
Ochrana elektronických placených služeb proti pirátství

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ochrana elektronických placených služeb proti pirátství

Cílem této směrnice o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem (tj. přístupem na základě předplatného) je chránit elektronické placené služby před pirátstvím. Směrnice zakazuje všechny obchodní činnosti, jako je výroba, distribuce nebo uvádění na trh čipových karet (plastových karet se zabudovaným mikroprocesorem nebo mikročipem) a dalších zařízení, která umožňují obcházet chráněný přístup k televizním, rozhlasovým a internetovým placeným službám.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/84/ES ze dne 20. listopadu 1998 o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem.

PŘEHLED

Oblast působnosti

Směrnice zahrnuje všechny služby poskytované na základě podmíněného * přístupu, jako jsou placené televizní a placené rozhlasové služby, obrazové a zvukové služby na vyžádání, elektronické nakladatelství a široká škála on-line služeb, které jsou k dispozici veřejnosti na základě předplatného nebo platby za zobrazení.

Nedovolené činnosti

Každá země EU musí zavést právní předpisy zakazující:

  • výrobu, dovoz, prodej, pronájem nebo držení nezákonného zařízení či programového vybavení umožňujících neoprávněný přístup ke chráněné službě k obchodním účelům,
  • instalaci, údržbu nebo výměnu nezákonného zařízení k obchodním účelům,
  • propagaci nezákonného zařízení či programového vybavení.

Sankce a právní prostředky

Každá země EU musí zajistit schválení těchto opatření:

  • zavést sankce, které jsou účinné, odrazující a úměrné možným důsledkům nezákonné činnosti,
  • zajistit, aby poskytovatelé služeb, jejichž zájmy jsou dotčeny nezákonnou činností, mohli podat žalobu o náhradu škody a dosáhnout soudního příkazu a popřípadě požadovat, aby nezákonná zařízení byla zabavena.

Zásady vnitřního trhu

Země EU nemohou omezit:

  • poskytování chráněných služeb nebo souvisejících služeb pocházejících z jiné země EU,
  • volný pohyb zařízení podmíněného přístupu (tj. jakéhokoli zařízení či programového vybavení vytvořeného nebo uzpůsobeného tak, aby umožňovalo přístup k chráněné službě ve srozumitelné formě bez povolení poskytovatele služeb).

Úmluva Rady Evropy

V roce 2014 se EU rozhodla podepsat Úmluvu Rady Evropy o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem, která vstoupila v platnost v roce 2003. To, že EU podepsala úmluvu, pravděpodobně povzbudí k ratifikaci i další členy Rady Evropy. Tím by se rozšířilo provádění pravidel podobných těm, které jsou obsaženy ve směrnici 98/84/ES, i mimo hranice EU, a právní předpisy o službách s podmíněným přístupem by tak platily po celém evropském kontinentu.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 98/84/ES

28. 11. 1998

28. 5. 2000

Úř. věst. L 320, 28. 11. 1998, s. 54-57

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Rady 2014/243/EU ze dne 14. dubna 2014 o podpisu Evropské úmluvy o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem jménem Evropské unie. (Úř. věst. L 128 ze dne 30. dubna 2014, s. 61-61).

Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Druhá zpráva o provádění směrnice Evropského Parlamentu a Rady 98/84/ES ze dne 20. listopadu 1998 o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem (KOM(2008) 593 v konečném znění ze dne 30. září 2008).

O právní ochraně elektronických platebních služeb - Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o provádění směrnice Evropského Parlamentu a Rady 98/84/ES ze dne 20. listopadu 1998 o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem (KOM(2003) 198 v konečném znění ze dne 24. dubna 2003).

Poslední aktualizace: 23.09.2014

Top