Help Print this page 
Title and reference
Kontrola státní podpory v Evropské unii (EU): zásadní otázka týkající se hospodářské soutěže

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kontrola státní podpory v Evropské unii (EU): zásadní otázka týkající se hospodářské soutěže

Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU) zakazuje státní podporu, pokud není odůvodněna všeobecným hospodářským rozvojem. Evropská komise má odpovědnost zajistit, že státní podpora odpovídá pravidlům Evropské unie (EU).

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 smlouvy o fungování Evropské unie.

PŘEHLED

Aby podniky na vnitřním trhu EU nedostávaly selektivní výhody, které narušují hospodářskou soutěž, je státní podpora obecně vzato zakázána. V některých případech je však zásah státu nezbytný, aby bylo možné kompenzovat selhání trhu. Komise dbá na to, aby tato pravidla byla dodržována a aby se výjimky používaly v EU nestranně. Postupy jsou stanoveny v nařízení Rady (ES) č. 659/1999 a v pozměňovacích aktech a prováděcích opatřeních.

Různé režimy podpor zkoumané Komisí

Obecně platí, že země EU musí Komisi informovato nových opatřeních státní podpory ještě před jejich provedením. V oznámení musí země EU uvést všechny nezbytné informace, aby Komise mohla přijmout rozhodnutí.

Komise musí také obdržené informace prozkoumat z hlediska údajné protiprávní podpory, tj. podpory udělené bez předchozího oprávnění. Pokud je obvinění podložené, Komise zahájí předběžné vyšetřovací řízení jako v případech oznámené podpory.

Komise také přezkoumává existující režimy podpory pro zjištění toho, zda jsou stále slučitelné s vnitřním trhem.

Předběžné posouzení

Každé oznámení vyvolá předběžné vyšetřovací řízení. Od chvíle, kdy dostane oznámení, má Komise 2 měsíce na přijetí rozhodnutí, zda:

nejde o podporu ve smyslu pravidel EU, nebo

podpora je slučitelná s pravidly EU, protože její kladné účinky převažují nad narušením hospodářské soutěže, nebo

zůstávají vážné pochybnosti, pokud jde o slučitelnost opatření s pravidly pro státní podporu.

V prvních dvou případech lze opatření okamžitě provést, ale ve třetím případě Komise zahájí důkladné vyšetřovací řízení.

Formální vyšetřovací řízení

Rozhodnutí o zahájení tohoto řízení je odesláno do příslušné země EU. Obsahuje skutkový a právní základ pro vyšetřování včetně předběžného hodnocení Komise. Země EU a zúčastněné třetí strany mají 1 měsíc na předložení připomínek. Příslušná země EU je také vyzvána k tomu, aby předložila připomínky k poznámkám zúčastněných stran.

Konečné rozhodnutí

Na konci formálního vyšetřování Komise přijme konečné rozhodnutí. Možné jsou tři výsledky:

kladné rozhodnutí (tj. opatření není státní podpora nebo je to podpora slučitelná s vnitřním trhem)

podmínečné rozhodnutí (opatření je slučitelné, ale jeho provádění podléhá určitým podmínkám)

záporné rozhodnutí (opatření není slučitelné a nelze je provést).

Případ lze také uzavřít, pokud země EU vezme oznámení zpět.

Navrácení podpory

Pokud Komise přijme záporné rozhodnutí o podpoře, která již byla vyplacena, obvykle požaduje, aby země EU zajistila, že příjemce podporu vrátí (i s úroky). Pokud země EU toto rozhodnutí v přiměřené době neuposlechne, Komise může případ předat Evropskému soudnímu dvoru (ESD).

Promlčecí lhůta pro navrácení podpory je 10 let.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 659/1999

16. 4. 1999

-

Úř. věst. L 83 ze dne 27. 3. 1999

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 734/2013

20. 8. 2013

-

Úř. věst. L 204 ze dne 31. 7. 2013

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Prováděcí akty

Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (Úřední věstník L 140 ze dne 30.4.2004).

Nařízení Komise (EU) č. 372/2014 ze dne 9. dubna 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 794/2004, pokud jde o výpočet určitých lhůt, vyřizování stížností a označování a ochranu důvěrných informací (Úřední věstník L 109, 12.4.2014).

Oznámení Komise

Oznámení Komise o zjednodušeném postupu posuzování některých druhů státní podpory (Úřední věstník 136 ze dne 16.6.2009).

Poslední aktualizace: 21.05.2014

Top