Help Print this page 
Title and reference
Mezinárodní účetní standardy (IAS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Mezinárodní účetní standardy (IAS)

Evropská unie (EU) se snaží chránit investory tím, že harmonizuje účetní výkaznictví společností kotovaných na burze. Pro používání mezinárodních účetních standardů se rozhodla, aby zachovala důvěru ve finanční trhy a zároveň usnadnila přeshraniční a mezinárodní obchodování s cennými papíry.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (Viz pozměňovací akty).

PŘEHLED

Účelem tohoto nařízení je přijetí a uplatňování mezinárodních účetních standardů v Evropské unii (EU), aby se harmonizovaly účetní výkazy předkládané společnostmi. Takto se má zabezpečit vysoký stupeň průhlednosti a srovnatelnosti účetních výkazů.

Definice

Mezinárodní účetní standardy označované jako International Financial Reporting Standards – IFRS (resp. starší varianta International Accounting Standards – IAS) schvaluje mezinárodní organizace pro tvorbu účetních standardů – International Accounting Standards Board (IASB (EN)) se sídlem v Londýně.

Oblast působnosti

Počínaje rokem 2005 jsou všechny kotované společnosti EU (včetně bank a pojišťoven) povinny při sestavování konsolidované účetní závěrky používat mezinárodní účetní standardy IFRS. Členské státy mohou rovněž povolit nebo požadovat, aby tyto standardy používaly kotované společnosti EU při sestavování své roční účetní závěrky a nekotované společnosti EU při sestavování své konsolidované účetní závěrky nebo roční účetní závěrky.

Způsob přijetí

Před přijetím mezinárodních účetních standardů se ověřuje, zda výsledkem jejich používání bude pravdivý a věrný obraz finanční situace a výkonnosti podniku, zda jsou v souladu s evropským veřejným zájmem a zda splňují kritéria srozumitelnosti, relevantnosti, spolehlivosti a srovnatelnosti, která jsou požadována od účetních výkazů potřebných pro ekonomické rozhodování a pro posuzování úrovně řízení podniku. Komise se ve spolupráci s Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) snaží dosáhnout společného přístupu k uplatňování standardů.

Nařízení je přijato pomocí mechanismu s dvojí strukturou:

  • regulativní úroveň – zřízení Regulativního výboru pro účetnictví, jehož členy jsou zástupci členských států a předsedá mu Komise. Tento výbor rozhoduje o případném přejímání standardů IFRS na základě návrhů Komise. Smyslem je zajistit úplnou průhlednost a zavést odpovědnost vůči Radě a Parlamentu;
  • odborná úroveň – zřízení odborného výboru pro účetnictví, kterým je Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG), složená z odborníků na účetnictví ze soukromého sektoru z několika členských států. Tento výbor poskytuje pomoc a odborné znalosti potřebné pro posuzování standardů IFRS a radí Komisi, zda je účelné převzít konkrétní posuzovaný standard IFRS.

Uplatňování na základě konsolidovaného znění přijatého Komisí

Mezinárodní účetní standardy a související výklady jsou zahrnuty do prováděcího nařízení Komise, které obsahuje použitelné normy platné od 14. září 2002. Cílem je zjednodušit uplatňování těchto norem jejich seskupením do jednotného konsolidovaného znění přijatého Komisí, nařízení (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008.

Toto nařízení bylo samo několikrát od roku 2008 pozměněno tak, aby zahrnovalo všechny normy představené Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB), včetně některých změn z roku 2012 o konsolidovaných finančních výkazech, partnerstvích a informacích, které mají být poskytovány o podílech v jiných subjektech.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1606/2002

14. 9. 2002

-

Úř. věst. L 243 ze dne 11. 9. 2002

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 297/2008

10. 4. 2008

-

Úř. věst. L 97ze dne 9. 4. 2008

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 1606/2002 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení

Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (Text s významem pro EHP) (Úřední věstník L 320 ze dne 29. 11. 2008).

Směrnice

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 182 ze dne 29.6.2013).

Tato směrnice má revidovat účetní pravidla použitelná na podniky v EU s cílem: i) zlepšit jasnost a srovnatelnost finančních výkazů; ii) zmírnit správní zatížení a zjednodušit účetní pravidla, zejména pro malé a střední podniky a iii) zvýšit transparentnost souhrnných částek placených vládám těžebním průmyslem a subjekty v odvětví těžby dřeva.

Poslední aktualizace: 10.01.2014

Top