Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
(Průmyslové) vzory Společenství

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

(Průmyslové) vzory Společenství

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 6/2002 o ochraně průmyslových vzorů Společenství

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Zavádí systém EU pro získávání (průmyslového) vzoru Společenství, na který se vztahuje jednotná ochrana. Stanoví postup pro registraci vzorů u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM).

Systém EU existuje společně s vnitrostátními systémy ochrany. Na veškeré otázky, které nespadají do působnosti tohoto nařízení, se vztahují vnitrostátní zákony zemí EU.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

 • (Průmyslový) vzor může být chráněn, pokud je nový a má individuální povahu (musí se lišit od již existujících výrobků).
 • Součásti začleněné do složených výrobků, jejichž vzhled určuje dotčený (průmyslový) vzor (jako jsou viditelné náhradní díly automobilů), tímto systémem chráněny nebudou.
 • Ovšem součásti jiných výrobků, které jsou viditelné při normálním použití výrobku, do něhož jsou začleněné, chráněny být mohou.

Práva k (průmyslovému) vzoru Společenství

Právo k (průmyslovému) vzoru Společenství má původce vzoru nebo jeho právní nástupce. Nařízení vymezuje dva druhy ochrany (průmyslových) vzorů, které se použijí přímo ve všech zemích EU.

 • 1.

  Nezapsaný (průmyslový) vzor Společenství:

  • bez formalit,
  • krátkodobá ochrana po dobu maximálně tří let ode dne, kdy byl (průmyslový) vzor poprvé v rámci EU zpřístupněn veřejnosti, tj. kdy byl dán výrobek do prodeje prostřednictvím marketingu nebo opatření předcházejících jeho zveřejnění.
 • 2.

  Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství:

  • registrovaný u OHIM,
  • ochrana po dobu minimálně 5 let a maximálně 25 let.

Zapsané (průmyslové) vzory jsou chráněny jak proti kopírování, tak proti nezávislému vývoji podobných vzorů, zatímco nezapsané (průmyslové) vzory jsou chráněny pouze proti kopírování.

Omezení práv

Práv vyplývajících ze zápisu (průmyslového) vzoru se nelze dovolávat u:

 • činností prováděných soukromě k neobchodním účelům,
 • činností prováděných za účelem pokusů,
 • reprodukčních činností prováděných např. za účelem výuky.

Nařízení se nevztahuje na zařízení na lodích a v letadlech zapsaných v třetí zemi, které se přechodně ocitly na území EU.

Zápis (průmyslového) vzoru Společenství

 • Přihláška (průmyslového) vzoru Společenství se podává u OHIM nebo u vnitrostátního úřadu průmyslového vlastnictví.
 • Všechny přihlášky jsou předávány OHIM, který provede přezkum formálních náležitostí, a pokud byly splněny, zapíše přihlášku do rejstříku (průmyslových) vzorů Společenství.
 • Úřad pak zveřejní zapsaný (průmyslový) vzor ve věstníku, který je přístupný veřejnosti.
 • Přihlašovatel může požádat, aby zveřejnění bylo odloženo o 30 měsíců ode dne podání přihlášky za účelem ochrany citlivých informací.

Licence

(Průmyslový) vzor Společenství může být předmětem licence pro celou EU nebo její část. Licence může být výlučná nebo nevýlučná. Nezbytný je souhlas držitele práv.

Neplatnost

Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství může být prohlášen za neplatný, pokud:

 • vzor nesplňuje požadavky pro (průmyslový) vzor Společenství,
 • držitel nemá právo k (průmyslovému) vzoru Společenství,
 • (průmyslový) vzor představuje neoprávněné užití díla chráněného autorským právem podle právních předpisů země EU.

Sankce

Nařízení uvádí opatření, která mohou být přijata v případě porušení práv. Zahrnují zákaz výroby a zabavení výrobků, které porušují (průmyslový) vzor Společenství. Další sankce může uvalit také soud dané země EU.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Použije se od 6. března 2002.

KONTEXT

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství (Úř. věst. L 3, 5.1.2002, s. 1–24)

Postupné změny nařízení (ES) č. 6/2002 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace 29.02.2016

Top