Help Print this page 
Title and reference
(Průmyslové) vzory Společenství

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

(Průmyslové) vzory Společenství

Toto nařízení zavádí jednotný systém nabývání (průmyslových) vzorů Společenství, kterým je poskytována jednotná ochrana s jednotným účinkem na celém území Společenství. Jeho cílem je odstranit překážky, které brání hospodářské soutěži ve Společenství a narušují ji. Také chce podpořit kreativitu a inovace tím, že poskytne spolehlivou a jednotnou ochranu na celém území Evropské unie.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Nařízení zavádí jednotný a cenově nenáročný postup umožňující přihlásit (průmyslové) vzory u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) (DE) (EN) (FR), což je agentura Evropské unie (EU) se sídlem v Alicante.

Cílem je odstranit překážky, které brání hospodářské soutěži ve Společenství, a ukončit situaci právní nejistoty, s kterou se tato oblast potýká v důsledku rozdílů ve vnitrostátních právních předpisech. Cílem zavedení (průmyslového) vzoru Společenství je také podpora kreativity a inovací poskytnutím spolehlivé a jednotné ochrany na celém území Evropské unie.

Systém Společenství existuje vedle národních systémů ochrany duševního vlastnictví. Všechny otázky, které nespadají do oblasti působnosti tohoto nařízení, jsou zahrnuty do vnitrostátních právních předpisů členských států.

Oblast působnosti

Aby mohl (průmyslový) vzor požívat ochrany podle tohoto nařízení, musí být nový a mít individuální povahu (lišit se od výrobků, které existovaly před ním). Tímto systémem nejsou chráněny součásti složených výrobků, na nichž je vzhled chráněného (průmyslového) vzoru závislý (například viditelné náhradní díly automobilů). Nicméně součásti jiných výrobků, které jsou viditelné při obvyklém používání výrobku, mohou být chráněny právem k (průmyslovému) vzoru podle tohoto nařízení.

Práva vyplývající ze vzoru

Právo na (průmyslový) vzor má majitel nebo jeho právní nástupce. Nařízení stanovuje dva typy ochrany (průmyslového) vzoru použitelné ve všech členských státech, a to:

  • bez zatížení formalitami zápisu jako „nezapsaný (průmyslový) vzor Společenství“;
  • jako „zapsaný (průmyslový) vzor Společenství“, pokud je zapsaný u OHIM.

Rozdíly mezi oběma typy ochrany

Ochrana nezapsaného (průmyslového) vzoru Společenství je krátkodobá: (průmyslový) vzor je chráněn právem k nezapsanému (průmyslovému) vzoru po dobu tří let ode dne, kdy byl poprvé v rámci Společenství zpřístupněn veřejnosti (uvádění výrobku na trh prostřednictvím marketingových činností nebo předběžným zveřejněním). Tato forma ochrany může být užitečná v odvětvích, která vytvářejí velké množství (průmyslových) vzorů na výrobky často mající krátkou tržní životnost. Na základě tohoto nařízení tak výrobky požívají určité úrovně ochrany bez nutnosti procházet dlouhodobějším postupem.

Pokud jde o zapsaný (průmyslový) vzor Společenství, je chráněn po dobu jednoho nebo více období pěti let ode dne podání přihlášky, až do celkové doby dvaceti pěti let.

Mimoto se stupeň ochrany zapsaných (průmyslových) vzorů liší od ochrany nezapsaných (průmyslových) vzorů. Zapsané (průmyslové) vzory jsou chráněny proti systematickému kopírování a nezávislému vývoji podobných (průmyslových) vzorů, zatímco nezapsané (průmyslové) vzory jsou chráněny pouze proti systematickému kopírování.

Zapsaný (průmyslový) vzor má tedy zajištěnou větší právní jistotu.

Navíc OHIM není příslušný pro nezapsané (průmyslové) vzory Společenství.

Omezení práv

Práva z (průmyslového) vzoru Společenství se nelze dovolávat u činností prováděných soukromě k neobchodním účelům, činností prováděných za účelem pokusů a u reprodukčních činností prováděných například za účelem citací nebo výuky.

Toto nařízení se nevztahuje na zařízení na lodích a v letadlech zapsaných v jiné zemi, které se přechodně ocitly na území dotyčného členského státu.

Provádění nařízení

Úřad se stará o provádění nařízení na území Společenství.

Členské státy určí na svém území co nejomezenější počet soudů prvního a druhého stupně, které mají výlučnou příslušnost:

  • ve věcech všech žalob pro porušení, a pokud to připouští vnitrostátní právní předpisy, pro hrozící porušení (průmyslových) vzorů Společenství;
  • ve věcech žalob na prohlášení neplatnosti nezapsaného (průmyslového) vzoru;
  • ve věcech protinávrhů na prohlášení (průmyslového) vzoru Společenství za neplatný v souvislosti s žalobami pro porušení.

Zápis (průmyslového) vzoru Společenství

Přihláška (průmyslového) vzoru Společenství se podává u úřadu, u ústředního úřadu průmyslového vlastnictví členského státu nebo v zemích Beneluxu u Úřadu pro (průmyslové) vzory Beneluxu. Ve všech případech je každá přihláška postoupena úřadu, který přezkoumá formální náležitosti podání, a jsou-li splněny, zapíše přihlášku do rejstříku (průmyslových) vzorů Společenství jako zapsaný (průmyslový) vzor Společenství. Poté úřad zveřejní zapsaný (průmyslový) vzor Společenství ve Věstníku (průmyslových) vzorů Společenství, který je přístupný veřejnosti. Přihlašovatel zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství může při podání přihlášky požádat, aby zveřejnění zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství bylo odloženo o 30 měsíců ode dne podání přihlášky, aby ochránil citlivé informace.

Možnost zapsat (průmyslový) vzor Společenství u úřadu existuje od roku 2003.

Licence

(Průmyslový) vzor Společenství může být předmětem licence pro celé Společenství nebo jeho část. Licence může být výlučná nebo nevýlučná. Nezbytný je souhlas majitele.

Neplatnost

Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství je prohlášen neplatným buď úřadem na základě přímé žádosti, nebo soudem pro (průmyslové) vzory Společenství na základě protinávrhu * v řízení o porušení práv. (Průmyslový) vzor Společenství lze prohlásit neplatným v těchto případech:

  • pokud nesplňuje podmínky pro (průmyslový) vzor;
  • pokud majitel nemá právo k (průmyslovému) vzoru Společenství;
  • pokud (průmyslový) vzor představuje neoprávněné užití díla chráněného autorským právem podle právních předpisů dotyčného členského státu.

Úřad nebo soud pro (průmyslové) vzory Společenství mohou prohlásit (průmyslový) vzor Společenství za neplatný podle své příslušnosti na základě platné a řádně odůvodněné žádosti. V jistých případech může být právo k (průmyslovému) vzoru ponecháno v platnosti ve změněné formě.

Vzdání se (průmyslového) vzoru Společenství

Majitel práva zapsaného v rejstříku se může částečně nebo úplně vzdát zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství. Vzdání se oznamuje majitel písemně úřadu a případně i držitelům licence. Vzdání se je uveřejněno úřadem.

Odvolání

Proti rozhodnutím úřadu ohledně zapsaných (průmyslových) vzorů Společenství je možné se odvolat k odvolacímu senátu. Proti rozhodnutí odvolacího senátu o odvolání lze podat žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie. Žalobu lze podat pro nedostatek pravomoci, podstatné porušení procesních ustanovení, porušení Smlouvy, tohoto nařízení nebo prováděcích předpisů nebo zneužití pravomoci.

Postihy

Nařízení stanovuje postihy v soudních řízeních pro porušení právních předpisů. Patří k nim zejména zákaz výroby nebo zabavení výrobků, které porušují (průmyslový) vzor Společenství. Další postihy může uložit soud pro (průmyslové) vzory Společenství.

Jazyk řízení

Přihláška zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství se podává v některém z úředních jazyků Unie. Přihlašovatel musí uvést i druhý jazyk, který je jazykem úřadu a s jehož možným užitím pro řízení u úřadu souhlasí.

Kontext

Postup sbližování vnitrostátních právních předpisů týkajících se ochrany (průmyslových) vzorů byl zahájen na základě evropské směrnice 98/71/ES. Cílem této směrnice ovšem nebylo vytvoření (průmyslového) vzoru Společenství, vzhledem k tomu, že bylo nutné zapsat (průmyslový) vzor v členském státě. Toto nařízení poprvé umožňuje zavést jednotný evropský systém ochrany (průmyslových) vzorů.

Klíčové pojmy aktu

  • Protinávrh: Žaloba proti žalující straně, podaná odpůrcem u stejného soudu.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 6/2002

6. 3. 2002

Úř. věst. L 3 ze dne 5. 1. 2002

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii (EU) a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie - Příloha II: Seznam uvedený v článku 20 aktu o přistoupení – 4. Právo společností – C. Práva k průmyslovému vlastnictví – III. (Průmyslové) vzory Společenství

1. 5. 2004

Úř. věst. L 236 ze dne 23. 9. 2003

Akt o podmínkách přistoupení Bulharské republiky a Rumunska a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie – Příloha III: Seznam uvedený v článku 19 aktu o přistoupení: úpravy aktů přijatých orgány – 1. Právo společností – Práva k průmyslovému vlastnictví – III. (Průmyslové) vzory Společenství

1. 1. 2007

Úř. věst. L 157 ze dne 21. 6. 2005

Nařízení (ES) č. 1891/2006

1. 1. 2008

Úř. věst. L 386 ze dne 29. 12. 2006

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Mezinárodní systém registrace (průmyslových) vzorů Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO)

Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 78 ze dne 24.3.2009).

Rozhodnutí Rady 2006/954/ES ze dne 18. prosince 2006, kterým se schvaluje přistoupení Evropského společenství k Ženevskému aktu Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů, přijatému v Ženevě dne 2. července 1999 (Úř. věst. L 386 ze dne 29.12.2006).

Prováděcí předpisy

Nařízení Komise č. 2245/2002 ze dne 21. října 2002, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství (Úř. věst. L 341 ze dne 17.12.2002).

Poplatky úřadu

Nařízení Komise (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), pokud jde o zápis (průmyslových) vzorů Společenství (Úř. věst. L 341 ze dne 17.12.2002).

Sbližování vnitrostátních právních předpisů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/71/ES ze dne 13. října 1998 o právní ochraně (průmyslových) vzorů (Úř. věst. L 289 ze dne 28.10.1998).

Tato směrnice o právní ochraně (průmyslových) vzorů usiluje o sblížení vnitrostátních právních předpisů členských států v oblasti (průmyslových) vzorů, aby podpořila inovace a odstranila překážky svobodné hospodářské soutěži na vnitřním trhu.

Poslední aktualizace: 04.07.2011

Top