Help Print this page 
Title and reference
Právní ochrana biotechnologických vynálezů

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Právní ochrana biotechnologických vynálezů

Jasná a účinná právní ochrana biotechnologií, nezbytná zároveň pro technicko-vědecký výzkum a ekonomický rozvoj v Evropě. To je předmětem této směrnice, která navíc výslovně zakazuje lidské klonování, jakož i jakýkoli zásah do zárodečné linie lidské identity. Etické aspekty má na na starost nezávislá komise, která má Evropské komisi sdělovat své názory v této oblasti.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/44/ES ze dne 6. července 1998 o právní ochraně biotechnologických vynálezů

PŘEHLED

Směrnice si klade za cíl vyjasnit rozdíl mezi tím, co je patentovatelné, a co ne. Zejména jde o to potvrdit, že lidské tělo v jednotlivých fázích konstituce a vývoje ani procesy klonování lidských bytostí a zásahy do zárodečné linie lidské identity nemohou být považovány za patentovatelné vynálezy.

K ochraně biotechnologických vynálezů musí členské státy dohlížet na to, aby jejich národní legislativy o patentech byly v souladu s touto směrnicí.

Patentovatelnost

Patentovatelné jsou nové vynálezy vyžadující vynalézavou činnost, které mohou být průmyslově využity, i když obsahují nebo umožňují výrobek složený z biologické látky *. Biologické látky izolované od jejich přirozeného prostředí nebo vytvořené na základě technického procesu mohou být rovněž předmětem vynálezu.

Patentovatelné nejsou:

  • rostlinné odrůdy a zvířecí plemena;
  • zásadně biologické procesy na získání rostlin nebo zvířat, jako jsou křížení nebo selekce. Nicméně tato výjimka z patentovatelnosti se nedotýká patentovatelnosti vynálezů, jejichž předmětem jsou mikrobiologické procesy *;
  • lidské tělo, jakož i prostý objev některého z jeho prvků včetně genových sekvencí nebo části genové sekvence.

Na druhou stranu prvek, který je od lidského těla izolovaný nebo ho bylo dosaženo technickým procesem, včetně genové sekvence nebo části genové sekvence, může představovat patentovatelný vynález.

Vynálezy, jejichž obchodní využití by bylo v rozporu s veřejným pořádkem nebo s dobrými mravy jsou z patentovatelnosti vyloučeny. Jde zejména o:

  • procesy klonování lidských bytostí;
  • procesy úprav zárodečné linie lidské identity;
  • používání embryí k průmyslovým nebo obchodním účelům;
  • procesy upravující genetickou identitu zvířat, které u nich vyvolávají utrpení bez zásadního lékařského užitku, jakož i zvířata vzniklá z takových procesů.

Etické aspekty

Všechny aspekty související s biotechnologiemi hodnotí Evropská skupina pro etiku ve vědě a nových technologiích (EN) (FR) Komise.

Rozsah ochrany

Ochrana vyplývající z patentu na biologický materiál, který má v důsledku vynálezu určité vlastnosti, se vztahuje i na každý biologický materiál odvozený z tohoto biologického materiálu reprodukcí nebo rozmnožováním v totožné nebo odchylné formě a mající stejné vlastnosti.

Ochrana poskytnutá patentem výrobku obsahující genetickou informaci se vztahuje na veškerý materiál, ve kterém je výrobek zahrnut.

Nicméně tento typ ochrany se nevztahuje na:

  • biologické látky získané reprodukcí nebo rozmnožováním, pokud jsou tato reprodukce nebo rozmnožování nutným výsledkem použití, za jehož účelem byla látka majitelem patentu nebo s jeho souhlasem uvedena na trh, a pokud získaná látka nebude posléze použita k dalším reprodukcím či rozmnožování;
  • rostlinný reprodukční materiál nebo chovná zvířata prodaná majitelem patentu nebo s jeho souhlasem chovateli, pokud ovšem chovatel použije zvířata nebo rostlinný materiál k pokračování své zemědělské činnosti.

Nucené křížové licence

Nemůže-li šlechtitel získat nebo využívat právo k odrůdě rostlin, aniž by porušoval starší patent, může požádat o nucenou licenci na nevýlučné užívání vynálezu chráněného patentem s podmínkou placení odpovídajícího poplatku.

To platí i v případě, že majitel patentu na určitý biotechnologický vynález nemůže tento vynález využívat, aniž by porušil starší právo k odrůdě rostlin pro jistou odrůdu.

Podávání přihlášek biotechnologických vynálezů

Žádost o patent musí splňovat určité množství podmínek (uložení biologického materiálu nejpozději ke dni podání přihlášky u uznávané ukládací instituce, předání informací o povaze ukládané biologické látky atd.).

Klíčové pojmy aktu

  • Biologický materiál: jakýkoli materiál obsahující genetickou informaci a schopný samoreprodukce nebo reprodukce v biologickém systému.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 98/44/ES

30. 7. 1998

30. 7. 2000

Úř. věst. L213 ze dne 30. 7. 1998

Poslední aktualizace: 04.07.2011

Top