Help Print this page 
Title and reference
Statut evropské družstevní společnosti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Statut evropské družstevní společnosti

Evropská unie napomáhá rozvoji přeshraničních činností družstev tím, že jim poskytuje vhodné právní nástroje s přihlédnutím k jejich zvláštnostem. Umožňuje zřizování nových družstev fyzickými i právnickými osobami na evropské úrovni. Zaručuje účast zaměstnanců a jejich právo na informace a projednání v evropské družstevní společnosti (SCE).

AKTY

Nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 ze dne 22. července 2003 o statutu Evropské družstevní společnosti (SCE).

Směrnice Rady 2003/72/ES ze dne 22. července 2003, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců.

PŘEHLED

Toto nařízení zavádí právní statut evropské družstevní společnosti * (SCE). Tento statut zajišťuje rovné podmínky hospodářské soutěže mezi družstevními a kapitálovými společnostmi. Přispívá k rozvoji přeshraničních činností družstevních společností.

Založení SCE

SCE může být založena:

 • alespoň pěti fyzickými nebo právnickými osobami, které mají bydliště v nejméně dvou státech Evropského hospodářského prostoru (EHP), byly založeny podle práva jednoho členského státu Evropské unie (EU) a řídí se právem alespoň dvou členských států EU;
 • fúzí družstev založených podle práva členského státu EU, která mají sídlo i správní ústředí v tomto státě, řídí-li se alespoň dvě tato družstva právem různých členských států;
 • přeměnou družstva založeného podle práva členského státu EU, které má sídlo i správní ústředí v EHP, pokud má toto družstvo po dobu alespoň dvou let provozovnu nebo dceřinou společnost řídící se právem jiného členského státu EU.

Členský stát může stanovit, že se na založení SCE může podílet i právnická osoba, jež nemá správní ústředí v EHP, pokud tato právnická osoba:

 • byla založena podle práva členského státu;
 • má sídlo v tomto členském státě;
 • má skutečnou a trvalou vazbu na hospodářství některého členského státu.

Základní kapitál SCE

Základní kapitál SCE se skládá z členských vkladů. Základní kapitál musí činit nejméně 30 000 EUR. Právní předpisy členského státu vyžadující vyšší upsaný základní kapitál u právnických osob vykonávajících určité druhy činností (například bankovnictví, pojišťovnictví atd.) se použijí také na SCE se sídlem v tomto členském státě.

Valná hromada jednou ročně ve svém usnesení zaznamená výši základního kapitálu na konci účetního období a jeho změnu oproti období předcházejícímu.

Pokud to dovolují právní předpisy členského státu sídla SCE, může mít SCE i spolupracující členy-investory s omezenými hlasovacími právy.

Stanovy SCE

Zakládající členové vypracují stanovy SCE v souladu s předpisy pro zakládání vnitrostátních družstev. Stanovy mají písemnou podobu a musí být zakládajícími členy podepsány.

Přemístění sídla

Sídlo SCE lze přemístit do jiného členského státu, přičemž toto přemístění nevede ke zrušení SCE ani k vytvoření nové právnické osoby. Sídlo SCE, uvedené ve stanovách, se musí nacházet ve Společenství, ve stejném členském státě jako její správní ústředí.

Zásada nediskriminace

S výhradou tohoto nařízení musí být s SCE v každém členském státě zacházeno tak, jako by byla vnitrostátním družstvem.

Podmínky zápisu do rejstříku a zveřejňování

Každá SCE se v členském státě, ve kterém má sídlo, zapisuje do rejstříku určeného právními předpisy tohoto členského státu. Oznámení o zápisu do rejstříku a o výmazu z rejstříku se pro informaci zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie.

Struktura SCE

Strukturu SCE tvoří valná hromada a:

 • buď dozorčí orgán a řídící orgán (dualistický systém);
 • nebo správní orgán (monistický systém), podle toho, kterou možnost obsahují stanovy SCE.

Na zasedání valné hromady mají členové v zásadě stejná hlasovací práva. V některých finančních družstvech lze stanovit výjimky ve prospěch velkých spolupracujících investorů.

Řízení SCE zajišťuje podle zvoleného typu struktury buď řídící orgán nebo dozorčí orgán; příslušný orgán může rovněž zastupovat SCE před soudem a při jednání s třetími osobami.

Stanovy SCE uvádějí druhy úkonů, pro které se vyžaduje zmocnění. Zmocnění uděluje dozorčí orgán nebo valná hromada řídícímu nebo správnímu orgánu.

Audit a zveřejnění účetních výkazů

Pro účely sestavení, auditu a zveřejnění roční účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky se na SCE vztahují právní předpisy členského státu, ve kterém má sídlo.

Zrušení, likvidace, úpadek a zastavení plateb

Ke zrušení SCE dochází:

 • buď rozhodnutím valné hromady, zejména při ukončení doby trvání uvedené ve stanovách nebo kvůli snížení základního kapitálu pod minimální předepsanou úroveň;
 • nebo rozhodnutím soudu, například bylo-li sídlo SCE přemístěno mimo EHP.

Jestliže je SCE předmětem řízení o likvidaci, úpadku nebo zastavení plateb, podléhá vnitrostátním právním předpisům členského státu, ve kterém se nachází její sídlo.

Zapojení zaměstnanců

V každé SCE se přijme úprava zapojení zaměstnanců (informace, projednávání a účast).

Obecným pravidlem je, že se vytvoří zvláštní vyjednávací výbor. Členy výboru jsou zástupci zaměstnanců právnických osob, které se podílejí na založení SCE, nebo jejich dceřiných společností.

Výbor spolu s příslušnými orgány zúčastněných právnických osob dojedná dohodu o úpravě zapojení zaměstnanců v budoucí SCE. Není-li uzavřená dohoda, použijí se referenční ustanovení.

Při definici úpravy zapojení zaměstnanců v SCE se použijí vnitrostátní právní předpisy členského státu sídla, jestliže SCE byla založena:

 • výlučně fyzickými osobami nebo jedinou právnickou osobou a fyzickými osobami, jež
 • dohromady zaměstnávají méně než 50 zaměstnanců nebo zaměstnávají alespoň 50 zaměstnanců pouze v jednom členském státě.

Kontext

Cílem zavedení statutu SCE je usnadnit činnost tohoto druhu společností na evropské úrovni a tak podpořit rozvoj vnitřního trhu. Stejný cíl vedl Radu k přijetí nařízení (EHS) č. 2137/85 o evropském hospodářském zájmovém sdružení, nařízení (ES) č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti a směrnici 2005/56/ES o přeshraničních fúzích kapitálových společností.

Klíčové pojmy

 • Družstevní společnost: samostatná sdružení osob, které se za účelem naplňování svých společných hospodářských, sociálních a kulturních cílů a potřeb dobrovolně spojí do podniku s kolektivním vlastnictvím a demokratickým výkonem moci.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1435/2003

21. 8. 2003

-

Úř. věst. L 207ze dne 18. 8. 2003

Směrnice 2003/72/ES

18. 8. 2003

18. 8. 2006

Úř. věst. L 207ze dne 18. 8. 2003

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o přezkumu směrnice Rady 2003/72/ES ze dne 22. července 2003, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (KOM(2010) 481 v konečném znění - Nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Komise předložila přezkoumání uplatňování směrnice o zapojení zaměstnanců v SCE. Konstatuje, že provedení směrnice 2003/72/ES proběhlo vcelku uspokojivě, nicméně k plnému dokončení ve všech členských státech EU došlo teprve v roce 2009. Poukazuje na některé problémy s prováděním, které jsou společné pro různé směrnice o zapojení zaměstnanců, zejména pokud jde o předcházení zneužívání evropských forem společností k odnímání práv zaměstnancům. Komise zdůrazňuje nedostatek zkušeností s uplatňováním směrnice vzhledem k velmi nízkému počtu založených SCE i jejich zaměstnanců. Zejména upozorňuje, že systém zřízení SCE může být pro malá družstva příliš složitý.

Než Komise přistoupí k přezkumu směrnice 2003/72/ES, musí nejprve vyhodnotit nařízení (ES) č. 1435/2003/CE o statutu SCE a ostatní směrnice upravující zapojení zaměstnanců, např. směrnici 2001/86/ES o evropských společnostech.

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions on the promotion of co-operative societies in Europe (COM(2004) 18 final – Not published in the Official Journal) (Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 23. února 2004 o podpoře družstevních společností v Evropě) (COM(2004) 18 v konečném znění - Nebylo zveřejněno v Úředním věstníku). Komise se domnívá, že potenciál družstev není naplno využit a že je třeba zlepšit pověst družstev na úrovni členských států i na evropské úrovni. V této souvislosti uvádí opatření, která by mohla vést k častějšímu zakládání družstev v Evropě. Tato opatření zdůrazňují zvýšenou viditelnost a vyšší kvalitu právních předpisů členských států o družstvech a také větší příspěvek družstev k politikám Společenství. Hlavní oblasti sdělení jsou následující:

 • podpora častějšího využívání družstev všude v Evropě pomocí zlepšení viditelnosti, vlastností a pochopení tohoto odvětví;
 • další zlepšování právních předpisů upravujících činnost družstev v Evropě;
 • pokračující a zesilující přihlížení k problematice družstev při stanovení cílů Společenství a při posuzování podílu družstev na plnění těchto cílů.

See also

 • Evropská komise, Generální ředitelství Zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění (DE) (EN) (FR)
 • Evropská komise, Generální ředitelství Podnikání a průmysl (EN)

Poslední aktualizace: 20.01.2011

Top