Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropské hospodářské zájmové sdružení (EHZS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Evropské hospodářské zájmové sdružení (EHZS)

Záměrem tohoto právního předpisu je vytvořit nový právní subjekt podle evropského práva, který má podpořit přeshraniční spolupráci.

AKT

Nařízení Rady (EHS) č. 2137/85 ze dne 25. července 1985 o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS)

PŘEHLED

Evropské hospodářské zájmové sdružení může být založeno pouze podle pravidel uvedených v níže popsaném nařízení.

Cílem tohoto sdružení je podporovat nebo rozvíjet hospodářskou činnost svých členů tím, že soustřeďuje zdroje, činnosti a dovednosti. Díky tomu by se mělo dosáhnout lepších výsledků než činností prováděnou odděleně. Cílem sdružení není vytvářet vlastní zisk. Pokud se zisk vytvoří, rozdělí se mezi členy sdružení a odpovídajícím způsobem se zdaní. Činnost sdružení musí souviset s hospodářskou činností jeho členů, ale nesmí ji nahrazovat. Sdružení nesmí zaměstnávat více než 500 osob.

Sdružení mohou založit společnosti a další veřejné či soukromé právnické osoby založené podle práva některého členského státu a usazené v Evropské unii (EU). Založit ho mohou i fyzické osoby vykonávající v EU průmyslovou, obchodní, řemeslnou či zemědělskou činnost, provozující soukromou praxi nebo poskytující jiné služby.

Sdružení musí mít alespoň dva členy pocházející z různých členských států.

Součástí zakládající smlouvy sdružení je povinně název, sídlo a cíl sdružení, název a případně číslo a místo zápisu do rejstříku všech jeho členů a doba, na jakou se sdružení zakládá, pokud není neomezená. Tato smlouva musí být vedena v rejstříku, který každý členský stát určí. Zápisem do rejstříku získává sdružení plnou právní způsobilost v celé EU.

Oznámení o založení nebo zrušení sdružení musí být zveřejněno v Úředním věstníku EU (řady C a S).

Sídlo sdružení se musí nacházet v EU. Za určitých podmínek lze sídlo přemístit z jednoho členského státu do jiného.

Každý člen sdružení má alespoň jeden hlas. V zakládající smlouvě však lze některým členům udělit i více než jeden hlas, pokud tak žádný člen nezíská většinu. V předpisu jsou vyjmenována rozhodnutí, která je třeba přijímat jednomyslně.

Sdružení musí mít alespoň dva orgány: členy, kteří vystupují kolektivně, a jednoho nebo více jednatelů. Každý jednatel zastupuje a zavazuje sdružení vůči třetím osobám, a to i tehdy, když jeho jednání nespadá do předmětu sdružení.

Sdružení nesmí vyzývat k veřejnému úpisu podílů.

Sdružení při založení nemusí mít kapitál. Jeho členové mohou využít jiné způsoby financování.

Zisky sdružení se považují za zisky jeho členů a rozdělují se mezi ně podle příslušného ustanovení zakládající smlouvy, nebo rovným dílem, pokud takové ustanovení neexistuje. Zisky nebo ztráty sdružení jsou zdanitelné na úrovni jeho členů. Protiváhou ke smluvní volnosti, na níž se sdružení zakládá, a skutečnosti, že členové nemusejí poskytovat základní kapitál, je to, že všichni členové společně a nerozdílně ručí za závazky sdružení.

Kontext

Tento právní předpis reaguje na potřebu vyrovnaného rozvoje hospodářské činnosti v celé EU a na zavedení společného trhu, který nabízí obdobné podmínky jako trh vnitrostátní. Z tohoto důvodu a také proto, aby se omezily právní, daňové či psychologické obtíže, s nimiž se fyzické osoby, podniky a další subjekty setkávají při přeshraniční spolupráci, se EU rozhodla vytvořit vhodný právní nástroj na úrovni Společenství v podobě evropského hospodářského zájmového sdružení.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (EHS) č. 2137/1985

3. 8. 1985

-

Úř. věst. L 199 ze dne 31. 7. 1985

Poslední aktualizace: 04.07.2011

Top