Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Akciové společnosti - ochrana akcionářů a věřitelů

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Akciové společnosti - ochrana akcionářů a věřitelů

Směrnice 2012/30/EU slaďuje pravidla jednotlivých zemí EU z oblasti zakládání a chodu akciových společností.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/30/EU ze dne 25. října 2012 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 54 druhého pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie při zakládání akciových společností a při udržování a změně jejich základního kapitálu, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření (původní druhá směrnice o právu společností).

PŘEHLED

Cílem této směrnice je chránit akcionáře a věřitele akciových společností koordinací vnitrostátních pravidel pro tvorbu a chod společností a zvyšování nebo snižování jejich kapitálu.

Směrnice poprvé definuje formy společností, které zahrnuje - jejich názvy se v jednotlivých zemích liší.

Výjimky z této směrnice

Vnitrostátní vlády mohou z působnosti této směrnice vyloučit investiční společnosti s proměnným základním kapitálem a některé formy družstev.

STANDARDNÍ PRAVIDLA PODLE SMĚRNICE

1.

Minimální požadavky na informace

Stanovy nebo akt, kterým se akciová společnost zakládá, by měly obsahovat následující informace:

právní formu a obchodní firmu společnosti,

předmět podnikání,

výši základního kapitálu,

pravidla, která určují jmenování členů orgánů pověřených správou a řízením společnosti a dozorem nad ní,

trvání společnosti.

Další informace musí být zveřejněny ve stanovách, v aktu, kterým se společnost zakládá, nebo v odděleném dokumentu, a sice:

sídlo,

hodnota, počet a forma upsaných akcií (vydaných společností),

výše upsaného základního kapitálu (vydaného společností),

totožnost těch osob nebo společností, které podepsaly akt, kterým se společnost zakládá, nebo stanovy,

celková výše všech nákladů, které připadají společnosti nebo které jí byly připsány.

2.

Jiné celounijní standardy zahrnující:

minimální kapitál vyžadovaný pro registraci akciové společnosti - 25 000 EUR. Tato minimální částka bude jednou za pět let přezkoumána a případně s ohledem na hospodářské a peněžní trendy EU upravena.

emisi a nabývání akcií,

rozdělení dividend,

finanční podporu poskytovanou společnostmi za nabytí jejich akcií,

zvýšení a snížení kapitálu - zejména s cílem zajistit, aby vnitrostátní právní předpisy zaručily rovné zacházení všem akcionářům, kteří jsou ve stejném postavení, a ochranu věřitelů, jejichž pohledávky vznikly před rozhodnutím o snížení základního kapitálu,

zánik akciové společnosti.

Tato směrnice také omezuje možnost akciové společnosti nabývat své vlastní akcie.

Touto směrnicí se zrušuje a přepracovává druhá směrnice o právu společností (směrnice 77/91/EHS), která byla od roku 1979 podstatně změněna.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2012/30/EU

4. 12. 2012

-

Úř. věst. L 315 ze dne 14.11.2012

Poslední aktualizace: 21.03.2014

Top