Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Povinnosti účetního výkaznictví pro akciové společnosti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Povinnosti účetního výkaznictví pro akciové společnosti

Tato směrnice modernizuje povinnosti účetního výkaznictví a omezuje náklady, zejména pro MSP. Vytváří rámec, v němž podniky a vlády musí zveřejňovat příjmy z přírodních zdrojů, a tak přispívat k boji proti daňovým podvodům a korupci. Směrnice spojuje a vylepšuje dva existující právní předpisy: směrnici 78/660/EHS o individuálních účetních závěrkách a směrnici 83/349/EHS o konsolidovaných účetních závěrkách.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS.

PŘEHLED

Tato směrnice zjednodušuje přípravu účetních závěrek pro malé podniky a vyžaduje, aby členské státy rozlišovaly malé a velké podniky.

U malých společností stačí připravit pouze rozvahu, výsledovku a údaje pro dodržení regulačních požadavků. Členské státy mohou umožnit malým společnostem podávat pouze jejich zkrácené verze. Tak se zaručí, že budou muset poskytovat informace úměrněji jejich velikosti. Neexistuje žádný požadavek EU, že by malé společnosti musely mít audit.

Kategorie podniků

Směrnice definuje mikro, malé a velké podniky následovně:

  • Mikropodniky mají méně než 10 zaměstnanců, obrat do 0,7 milionů EUR a/nebo bilanční sumu nepřesahující 0,35 milionů EUR.
  • Malé podniky mají méně než 50 zaměstnanců, obrat do 8 milionů EUR a/nebo bilanční sumu nepřesahující 4 miliony EUR. Členské státy mohou stanovit vyšší hraniční hodnoty do 6 milionů EUR v případě bilanční sumy a 12 milionů EUR v případě obratu.
  • Velké podniky mají 250 či více zaměstnanců, obrat 40 milionů EUR a bilanční sumu 20 milionů EUR.

Více než 90 % podniků v EU bude pro účely účetnictví spadat do kategorie malých podniků. Je to více než dříve, ale lépe to odráží aktuální strukturu podniků v Evropě. Údaje, které musí uvést, budou zahrnovat 8 až 13 položek, zatímco dříve to bylo 14 až 24 položek.

Směrnice pomáhá posilovat jednotný trh. Srovnatelné, přehledné a snadno pochopitelné účetní závěrky, které směrnice vyžaduje, mohou podpořit přeshraniční činnosti a usnadnit firmám najít financování mimo jejich domovskou základnu.

Výkaznictví v jednotlivých zemích

Směrnice od určitých velkých podniků a subjektů veřejného zájmu, jež jsou činné v těžebním průmyslu nebo v odvětví těžby dřeva v původních lesích, vyžaduje uvádět roční významné platby přes 100 000 EUR za účetní období odváděné vládám v zemích, kde působí. Tyto platby se mají uvádět podle jednotlivých zemí a projektů.

Je nutné podávat zprávu o následujících platbách: výrobní nároky; daně odváděné z výnosů, výroby nebo zisku společností; poplatky za užívání; dividendy; odměny za podpis, objevení a výrobu; licenční poplatky, nájemné, vstupní poplatky a jiná protiplnění za licence nebo koncese; a platby za zlepšení infrastruktury.

Podrobné členění plateb přispěje ke zvýšení transparentnosti plateb odváděných vládám na celém světě v těžebním průmyslu a v odvětví těžby dřeva. Občanská společnost tak také získá více informací o platbách, které společnosti v EU odvádějí hostitelským vládám za těžení jejich přírodních zdrojů.

Ustanovení této směrnice budou poprvé platit na závěrky pro účetní období začínající 1. ledna 2016 nebo po tomto datu.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost - Datum ukončení platnosti

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2006/43/ES

29. 6. 2006

29. 6. 2008

Úř. věst. L 157 ze dne 9. 6. 2006

Pozměňovací akt

Vstup v platnost - Datum ukončení platnosti

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2013/34/EU

19. 7. 2013

20. 7. 2015

Úř. věst. L 182 ze dne 29. 6. 2013

Poslední aktualizace: 10.03.2014

Top