Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mechanismus směnných kurzů (ERM II) mezi eurem a zúčastněnými národními měnami

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Mechanismus směnných kurzů (ERM II) mezi eurem a zúčastněnými národními měnami

Tato dohoda zavádí mechanismus směnných kurzů nahrazující původní Evropský měnový systém (EMS), který se zavedením eura přestal vyhovovat. Cílem ERM II je udržet stabilitu směnných kurzů mezi eurem a národními měnami, které se ERM II účastní, aby nedocházelo k závažným výkyvům směnných kurzů na vnitřním trhu. Dohoda ze dne 16. března 2006 nahrazuje v zájmu jasnosti a transparentnosti předchozí dohodu uzavřenou v září roku 1998, která byla z technických důvodů několikrát pozměněna.

AKT

Dohoda ze dne 16. března 2006 mezi Evropskou centrální bankou (ECB) (EN) a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu o provozních postupech mechanismu směnných kurzů ve třetí etapě hospodářské a měnové unie (HMU) (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

K zajištění obchodních toků mezi členskými státy nesmí být jednotný trh ohrožován výchylkami reálných směnných kurzů ani nadměrnými výkyvy nominálních směnných kurzů mezi eurem a ostatními měnami Evropské unie (EU). Cílem dohody je zajistit stabilní hospodářské prostředí zavedením mechanismu směnných kurzů (ERM II) mezi eurem a národními měnami, které se tohoto mechanismu účastní. Účast na ERM II je pro členské státy, které nepatří do eurozóny, dobrovolná. Od členských států, na které se vztahuje výjimka, však lze očekávat, že se do mechanismu zapojí. ERM II pomáhá zajistit, aby členské státy mimo eurozónu, které se ERM II účastní, směřovaly své politiky ke stabilitě, a tím těmto státům pomáhá v jejich snaze o přijetí eura.

Stanovit centrální paritu a fluktuační pásma

Stanovuje se centrální parita mezi eurem a měnou každého zúčastněného členského státu, který není součástí eurozóny. Existuje jedno standardní fluktuační pásmo ± 15 % okolo centrálních parit. Všechny strany vzájemné dohody o centrálních paritách, včetně Evropské centrální banky (ECB), mají právo iniciovat důvěrné jednání zaměřené na přehodnocení centrálních parit.

Rozhodnutí přijímají ve společné shodě ministři členských států eurozóny, ECB a ministři a guvernéři centrálních bank členských států, které nejsou členy eurozóny, ale účastní se tohoto nového mechanismu, společným postupem zahrnujícím Komisi, po konzultacích s Hospodářským a finančním výborem.

Podle dohody se intervence v zásadě provádějí v euru a v národních měnách členských států, které se účastní ERM II. ECB a zúčastněné národní centrální banky mimo eurozónu se navzájem informují o všech devizových intervencích. To se týká intervencí na hranicích fluktuačního pásma nebo koordinovaných intervencí uvnitř fluktuačního pásma:

  • Intervence na hranicích fluktuačního pásma. V zásadě jsou automatické a neomezené. ECB a zúčastněné národní centrální banky mimo eurozónu však mohou automatickou intervenci pozastavit, pokud by byla v rozporu s jejich prvořadým cílem udržovat cenovou stabilitu;
  • Koordinované intervence uvnitř fluktuačního pásma. ECB a zúčastněné národní centrální banky mimo eurozónu se mohou dohodnout na koordinovaných intervencích uvnitř fluktuačního pásma.

Má-li jiná centrální banka ESCB (Evropského systému centrálních bank) v úmyslu použít měnu, kterou vydává národní centrální banka mimo eurozónu, v objemu přesahujícím vzájemně dohodnutá omezení, vyžaduje se vždy předchozí souhlas centrální banky mimo eurozónu, která intervenční měnu vydává.

Použije-li národní centrální banka mimo eurozónu euro v objemu přesahujícím vzájemně dohodnutá omezení, oznámí tuto skutečnost vždy neprodleně ECB.

Banka, která provede operace (jiné než intervence), při kterých se používá alespoň jedna měna mimo eurozónu nebo euro a které přesahují vzájemně dohodnutá omezení, oznámí tuto skutečnost dotčené centrální bance (dotčeným centrálním bankám) před provedením těchto operací.

Intervence: velmi krátkodobé finanční facility

Pro potřeby intervencí v euru a v zúčastněných měnách mimo eurozónu si ECB a všechny zúčastněné národní centrální banky mimo eurozónu vzájemně otevřou velmi krátkodobé úvěrové facility. Jedná se o financování intervencí na hranicích fluktuačního pásma nebo uvnitř fluktuačního pásma:

  • Financování intervencí na hranicích fluktuačního pásma. Velmi krátkodobá finanční facilita se v zásadě otevírá automaticky a v neomezeném objemu pro potřeby financování intervencí v zúčastněných měnách na hranicích fluktuačního pásma. ECB a zúčastněné národní centrální banky mimo eurozónu mohou pozastavit další automatické financování, pokud by bylo v rozporu s jejich prvořadým cílem udržovat cenovou stabilitu;
  • Financování intervencí uvnitř fluktuačního pásma. Pro intervence uvnitř fluktuačního pásma může být se souhlasem centrální banky, která vydává intervenční měnu, otevřena velmi krátkodobá finanční facilita. Musí při tom být dodrženy tyto podmínky: celkový objem takového financování nepřesáhne horní mez stanovenou pro tuto banku v příloze II a dlužnická centrální banka před čerpáním facility náležitě využije své devizové rezervy.

Původní splatnost velmi krátkodobé finanční facility je tři měsíce. Lze ji automaticky prodloužit pouze jednou o nejvýše tři měsíce, ale celková zadluženost dlužnické centrální banky nesmí v žádném okamžiku přesáhnout horní mez stanovenou pro každou centrální banku v příloze II. Každý dluh, který přesahuje tuto mez, může být se souhlasem věřitelské centrální banky jedenkrát obnoven na tři měsíce. Dluh, který již byl automaticky obnoven na tři měsíce, může být se souhlasem věřitelské centrální banky obnoven podruhé na další tři měsíce. Finanční operace v rámci těchto facilit mají formu promptních prodejů a nákupů zúčastněných měn, z nichž vznikají odpovídající pohledávky a závazky.

Užší spolupráce

Na žádost dotčeného zúčastněného státu mimo eurozónu lze posilovat spolupráci v oblasti kurzové politiky. Na žádost dotčeného zúčastněného členského státu mimo eurozónu lze stanovit formálně dohodnutá fluktuační pásma, která jsou užší než standardní fluktuační pásmo a která jsou v zásadě zajišťována automatickou intervencí a financováním.

Dohlížet na fungování systému

Generální rada ECB dohlíží na fungování ERM II a slouží jako fórum pro koordinaci měnové a kurzové politiky a pro řízení mechanismu intervencí a financování upraveného touto dohodou.

Tato dohoda předpokládá užší spolupráci v oblasti směnných kurzů mezi ECB a zúčastněnými národními centrálními bankami mimo eurozónu. Národní centrální banky mimo eurozónu, které se ERM II neúčastní, spolupracují s ECB a zúčastněnými národními centrálními bankami mimo eurozónu při slaďování nebo jiných formách výměny informací.

Změny dohody

Tato dohoda musí být pozměněna pokaždé, když se smluvní stranou dohody o ERM II stane nová národní centrální banka. Také se změní pokaždé, když národní centrální banka přestane být smluvní stranou dohody, zejména pokud dotčený členský stát přijme euro jako jedinou měnu.

Dohoda byla tedy změněna, aby se zohlednilo přistoupení Slovinska, Kypru a Malty, Slovenska a Estonska k eurozóně a při vstupu Rumunska a Bulharska do EU.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Dohoda ze dne 16. března 2006

1. 4. 2006

Úř. věst. C 73 ze dne 25. 3. 2006

Pozměňovací akty

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Dohoda ze dne 21. prosince 2006

1. 1. 2007

Úř. věst. C 14 ze dne 20. 1. 2007

Dohoda ze dne 14. prosince 2007

1. 1. 2008

Úř. věst. C 319 ze dne 29. 12. 2007

Dohoda ze dne 8. prosince 2008

1. 1. 2009

Úř. věst. C 16 ze dne 22. 1. 2009

Dohoda ze dne 13. prosince 2010

1. 1. 2011

Úř. věst. C 5 ze dne 8. 1. 2011

Poslední aktualizace: 19.09.2011

Top