Help Print this page 
Title and reference
Nápravná složka: postup při nadměrném schodku

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Nápravná složka: postup při nadměrném schodku

Pakt o stabilitě a růstu je úhelným kamenem rozpočtové kázně. Toto nařízení je součástí Paktu a jeho cílem je urychlit a vyjasnit postup při nadměrném schodku, aby byl zajištěn dostatečně odstrašující účinek, který by tento postup měl mít. Doplňuje nařízení z roku 1993, které stanoví postup při nadměrném schodku.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 1467/97 ze dne 7. července 1997 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku (Úř. věst. L 209 ze dne 2.8.1997) (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Toto nařízení má vyjasnit a urychlit postup při nadměrném schodku, stanovený v článku 126 Smlouvy o fungování Evropské unie (EU) (bývalý článek 104 Smlouvy o Evropském společenství). Při vzniku nadměrného schodku musí být dotčený členský stát včas varován a situaci rychle napravit.

Referenční hodnota: 3 % HDP

Jak je definováno v Protokolu o postupu při nadměrném schodku, který je přílohou Smlouvy o fungování EU (na základě Maastrichtské smlouvy z roku 1992), referenční hodnota veřejného schodku je 3 % hrubého domácího produktu (HDP). Překročení této hodnoty je považováno za výjimečné:

 • pokud je způsobeno neobvyklou událostí, kterou dotyčný členský stát nemůže nikterak ovlivnit a která má zásadní dopad na finanční situaci vládních institucí;
 • pokud vznikne v důsledku prudkého hospodářského propadu (překročení 3 % HDP vyplývá z negativní roční míry růstu HDP nebo z kumulované ztráty ekonomického výkonu během dlouhého období velmi nízkého růstu HDP v poměru k jeho potenciálu).

Kromě toho se překročení schodku veřejných financí nad referenční hodnotu považuje za dočasné, jestliže rozpočtové předpovědi předkládané Evropskou komisí naznačují, že po skončení neobvyklé události či prudkého hospodářského propadu schodek klesne pod referenční hodnotu.

Existence nadměrného schodku: zohlednit všechny faktory

Evropská komise zhodnotí a Rada Evropské unie rozhodne, jestli došlo ke vzniku nadměrného schodku, či nikoli. Komise vypracuje zprávu, v níž musí přihlédnout ke všem významným faktorům.

Jsou to mimo jiné:

 • vývoj střednědobé hospodářské situace (potenciální růst);
 • převládající cyklické podmínky;
 • provádění politik na podporu výzkumu, vývoje a inovací;
 • vývoj střednědobé rozpočtové situace, zejména úsilí o fiskální konsolidaci v období konjunktury;
 • provádění důchodových reforem.

Evropské orgány musí věnovat patřičnou pozornost všem ostatním faktorům, které jsou podle názoru dotyčného členského státu významné pro celkové kvalitativní posouzení překročení doporučené hodnoty.

Postup při nadměrném schodku

Zpráva Komise. Do dvou týdnů poté, co Komise schválí zprávu, kterou vypracovala, a pokud členský stát nesplní kritéria stanovená v článku 126 Smlouvy o fungování EU, vydá Hospodářský a finanční výbor stanovisko.

Komise je zohlední při vydání stanoviska členskému státu o tom, zda podle ní nadměrný schodek existuje. Uvědomí o tom také Radu.

Doporučení Rady. Na základě stanoviska Komise Rada rozhodne kvalifikovanou většinou, jestli nadměrný schodek existuje, či nikoli. Rada vezme v úvahu všechny případné připomínky dotčeného členského státu.

Jestliže Rada rozhodne, že nadměrný schodek existuje, podá doporučení dotyčnému členskému státu. Rada stanoví nejvýše šestiměsíční lhůtu, během níž má dotyčný členský stát přijmout účinná opatření. K odstranění nadměrného schodku by mělo dojít v následujícím roce po jeho zjištění, pokud nenastanou zvláštní okolnosti. V doporučení Rada požaduje, aby členský stát dosáhl minimálního ročního zlepšení ve výši doporučené hodnoty 0,5 % HDP svého cyklicky očištěného salda.

Pokud po přijetí doporučení Rady nastaly nepředvídané nepříznivé hospodářské okolnosti mající zásadní negativní důsledky pro veřejné finance dotčeného členského státu a pokud tento stát jednal v souladu s těmito doporučeními, může Rada přijmout revidovaná doporučení.

Jestliže se zjistí, že v nejdéle šestiměsíční lhůtě po vzniku nadměrného schodku nebyla přijata žádná účinná opatření, Rada rozhodne o zveřejnění svých doporučení. Rada při zvažování, zda byla v reakci na její doporučení přijata účinná opatření, vychází z veřejně oznámených rozhodnutí dotyčného členského státu.

Výzva k přijetí opatření a sankce. Případné rozhodnutí Rady vyzývající dotyčný členský stát, aby přijal opatření ke snížení nadměrného schodku, se přijme do dvou měsíců od rozhodnutí Rady o tom, že nebyla přijata žádná účinná opatření. Pokud byla v souladu s výzvou přijata účinná opatření a pokud po přijetí výzvy nastanou nepředvídané nepříznivé hospodářské okolnosti mající zásadní negativní důsledky pro veřejné finance dotčeného členského státu, může Rada na doporučení Komise rozhodnout o přijetí revidované výzvy.

Pokud členský stát nejpozději do čtyř měsíců od přijetí výzvy nesplní doporučení Rady, uvalí Rada sankce.

Jak uvádí čl. 139 odst. 2 písm. b) Smlouvy o fungování EU (bývalý článek 122 Smlouvy o Evropském společenství), členských států, které (zatím) nepřijaly euro za svou měnu, se výzvy k přijetí opatření a sankce stanovené v čl. 126 (odst. 9 a 11) netýkají.

Pozastavení postupu

Postup při nadměrném schodku se pozastaví:

 • pokud dotyčný členský stát přijme opatření podle doporučení Rady;
 • pokud dotyčný zúčastněný členský stát jedná podle výzev Rady.

Doba, po kterou je postup pozastaven, se nezapočítává ani do lhůty od výzvy k přijetí opatření, ani do lhůty pro uvalení sankcí.

Prováděcí opatření

Rada stanoví lhůtu umožňující členskému státu zahájit opatření na odstranění schodku. Tato nápravná opatření musí být v souladu s doporučeními Rady a respektovat sankce, které Rada uvalila. Po uplynutí lhůty uvědomí Komise Radu o nápravných opatřeních, která členský stát přijal k odstranění nadměrného schodku. Stanovisko Komise vychází z toho, že se tato opatření plně provádějí a že hospodářský vývoj odpovídá prognózám.

Rada může požádat zúčastněný členský stát, aby předkládal zprávy podle stanoveného harmonogramu, aby mohla zkoumat jeho snahy o nápravu:

 • pokud zúčastněný členský stát neprovádí opatření, která přijal, nebo pokud podle názoru Rady nejsou prováděná opatření dostatečná;
 • pokud aktuální údaje ukazují, že členský stát neodstranil nadměrný schodek ve lhůtách stanovených doporučeními.

Sankce

Sankce vyplývající z postupu při nadměrném schodku mají zpravidla formu neúročeného vkladu u EU. Výše tohoto vkladu zahrnuje:

 • pevnou složku ve výši 0,2 % HDP;
 • proměnnou složku ve výši jedné desetiny rozdílu mezi schodkem (vyjádřeným v procentech HDP za rok předcházející tomu, kdy byl zjištěn nadměrný schodek) a referenční hodnotou (3 % HDP).

Každý následující rok může Rada rozhodnout o zostření sankcí a žádat složení dalšího vkladu. Jeho výše se pak rovná jedné desetině rozdílu mezi schodkem vyjádřeným v procentech HDP za předchozí rok a referenční hodnotou 3 % HDP.

Žádný jednotlivý vklad nesmí překročit maximální limit ve výši 0,5 % HDP.

Rada zpravidla přemění vklad na pokutu, jestliže podle jejího názoru do dvou let nedošlo k odstranění nadměrného schodku.

Rada může rozhodnout, že zruší veškeré sankce nebo jejich část v závislosti na rozsahu, v jakém dotyčný zúčastněný členský stát postoupil v odstraňování nadměrného schodku.

Rada zruší veškeré platné sankce, jestliže je zrušeno rozhodnutí o existenci nadměrného schodku. Případné již uvalené pokuty nebudou dotyčnému zúčastněnému členskému státu vráceny.

Úroky z vkladů u Komise a vybrané pokuty se rozdělují mezi zúčastněné členské státy, u kterých není zjištěn nadměrný schodek, v poměru k jejich podílu na celkovém HDP způsobilých členských států.

Kontext

Cílem Paktu o stabilitě a růstu je předcházet vzniku nadměrných schodků rozpočtu v eurozóně po vstupu do třetí fáze Hospodářské a měnové unie (HMU), která začala dne 1. ledna 1999.

Protože Smlouva obsahuje pouze kvantitativní kritéria pro přijetí jednotné měny, a nijak nedefinuje rozpočtovou politiku, kterou je po přechodu na euro třeba vést, považovaly členské státy přijetí takového paktu za nezbytné. Pakt o stabilitě a růstu tak odpovídá duchu Smlouvy a rozšiřuje její ustanovení.

Pakt má zajišťovat zdravou správu veřejných financí v eurozóně, aby se nestalo, že na nezodpovědnou rozpočtovou politiku jednoho členského státu budou doplácet ostatní členské státy prostřednictvím negativního dopadu na úrokové sazby a důvěru v hospodářskou stabilitu eurozóny. Má zajistit stálou a udržitelnou soudržnost ekonomik členských států eurozóny.

Toto nařízení bylo podrobeno první revizi v červnu 2005. Druhá reforma právě probíhá. Návrh nového nařízení by měl být přijat Evropským parlamentem a Radou EU na konci roku 2011.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení Rady (ES) č. 1467/97

1. 1. 1999

Úř. věst. L 209 ze dne 2. 8. 1997

Pozměňovací akt

Vstup v platnost

Provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1056/2005

27. 7. 2005

Úř. věst. L 174 ze dne 7. 7. 2005

See also

Poslední aktualizace: 02.09.2011

Top