Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dohled nad rozpočtovými politikami

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Dohled nad rozpočtovými politikami

Cílem tohoto nařízení je dohled nad rozpočtovými politikami členských států a jejich koordinace. Jedná se o preventivní opatření, které má zaručit rozpočtovou kázeň nutnou pro řádné fungování Evropské unie. Nařízení se týká jak členských států eurozóny, tak těch, které se na společné měně ještě nepodílejí.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 1466/97 ze dne 7. července 1997 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Toto nařízení představuje preventivní složku Paktu o stabilitě a růstu. Jeho cílem je dohled nad rozpočtovými politikami členských států a jejich koordinace, aby se preventivně zajistila rozpočtová kázeň v Evropské unii.

Tímto nařízením se proto zavádí evropský semestr na začátku každého roku, který má pomoci členským státům provádět zdravou rozpočtovou politiku. Členské státy předkládají Komisi stabilizační programy (členské státy eurozóny) a konvergenční programy (členské státy, které eurem neplatí), v nichž přijímají střednědobý rozpočtový cíl. Komise tyto programy hodnotí a Rada k nim vydává konkrétní doporučení určená jednotlivým členským státům.

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik

Evropský semestr je šestiměsíční období, v jehož průběhu se zkoumají rozpočtové politiky členských států.

Na začátku semestru Rada stanoví hlavní hospodářské výzvy Evropské unie (EU) a poskytne členským státům strategické pokyny k politikám.

Členské státy na základě těchto pokynů připraví:

Na konci evropského semestru po vyhodnocení programů Rada vydá doporučení každému členskému státu. Ve svém hodnocení se opírá o stanovisko Komise a vydává ho předtím, než členské státy stanoví svůj definitivní rozpočet na příští rok.

Střednědobé rozpočtové cíle

Každý členský stát má střednědobý deficitní cíl, který se týká stavu jeho rozpočtu, definovaný ve strukturálním vyjádření. Střednědobé cíle se u členských států různí: jsou tím náročnější, čím vyšší je úroveň zadluženosti a předpokládané výdaje související se stárnutím obyvatelstva.

Střednědobé cíle pro členské státy, které přijaly euro, a pro členské státy, které se účastní mechanismu směnných kurzů (ERM II), jsou stanoveny nad – 1 % HDP. Střednědobý rozpočtový cíl členského státu je možné revidovat v případě provádění důležité strukturální reformy a v každém případě jednou za tři roky při zveřejnění projekcí umožňujících aktualizaci předpokládaných výdajů souvisejících se stárnutím obyvatel.

Mnohostranný dohled: stabilizační a konvergenční programy

Stabilizační a konvergenční programy slouží jako základ pro mnohostranný dohled Rady EU. Jak uvádí článek 121 Smlouvy o fungování EU, tento dohled má včas upozornit na výskyt nadměrných schodků veřejných správ a podporovat koordinaci hospodářských politik.

Každý členský stát předkládá stabilizační program (pro členské státy, které platí eurem) nebo konvergenční program (pro členské státy, které nejsou součástí eurozóny) Radě EU a Komisi.

Stabilizační a konvergenční programy obsahují:

 • střednědobý rozpočtový cíl a cestu k postupnému dosažení tohoto cíle, saldo veřejných financí v procentuálním vyjádření k HDP, očekávaný vývoj poměru veřejného dluhu, plánovaný vývoj růstu veřejných výdajů, plánovaný vývoj růstu veřejných příjmů při zachování stávající politiky a vyčíslení plánovaných diskrečních opatření na straně příjmů. Dále konvergenční programy obsahují střednědobé cíle měnové politiky a vztah těchto cílů ke stabilitě cen a směnných kurzů;
 • informace o implicitních závazcích souvisejících se stárnutím obyvatelstva a podmíněných závazcích, jako jsou státní záruky, které mohou mít potenciálně velký dopad na účty vládních institucí;
 • informace o souladu mezi programy, hlavními směry hospodářských politik a národními programy reforem;
 • hlavní prognózy očekávaného hospodářského vývoje a důležitých ekonomických proměnných vztahujících se k plnění stabilizačních a konvergenčních programů, jako jsou růst, zaměstnanost, inflace a jiné důležité proměnné;
 • podrobné vyhodnocení přijímaných nebo navrhovaných rozpočtových opatření a jiných opatření hospodářské politiky k dosažení cílů programu;
 • rozbor otázky, jak by změny hlavních hospodářských předpokladů ovlivnily stav rozpočtu a dluhu;
 • popřípadě důvody pro odchylku od požadované cesty k postupnému dosažení střednědobého rozpočtového cíle.

Stabilizační a konvergenční programy se předkládají každý rok v průběhu měsíce dubna. Členské státy tyto programy a jejich aktualizace zveřejňují.

Přezkum stabilizačních a konvergenčních programů

Na základě hodnocení Komise a Hospodářského a finančního výboru Rada přezkoumá střednědobé rozpočtové cíle, které členské státy předložily ve svých programech. Ověří zejména:

 • zda se střednědobý rozpočtový cíl zakládá na reálných hospodářských předpokladech;
 • zda jsou přijatá nebo plánovaná opatření dostatečná k dosažení rozpočtového cíle;
 • zda dotyčný členský stát usiluje o každoroční zlepšování svého cyklicky očištěného salda, bez vlivu jednorázových a jiných dočasných opatření;
 • zda roční růst veřejných výdajů dotčeného členského státu není příliš vysoký, to znamená, zda nepřekračuje hranici referenčního střednědobého tempa.

Při svém hodnocení Rada bere v úvahu provádění hlavních strukturálních reforem, zejména důchodové reformy.

Rada přezkoumá program do tří měsíců od jeho předložení. Na doporučení Komise a po konzultaci s Hospodářským a finančním výborem Rada vydá stanovisko, v němž může vyzvat členský stát, aby svůj program upravil, pokud usoudí, že cíle a obsah programu by měly být posíleny.

Vyhnout se nadměrnému schodku: mechanismus včasného varování

V rámci mnohostranného dohledu Rada sleduje provádění stabilizačních a konvergenčních programů na základě informací poskytnutých členskými státy a na základě hodnocení Komise a Hospodářského a finančního výboru.

Proto pokud Komise zjistí závažné odchýlení stavu rozpočtu od střednědobého rozpočtového cíle nebo od cesty k postupnému dosažení tohoto cíle, zašle dotyčnému členskému státu varování. Pokud ve lhůtě jednoho měsíce nedojde ke změně situace, Rada vydá dotčenému členskému státu doporučení, aby se zabránilo vzniku nadměrného schodku („mechanismus včasného varování“, čl. 121 odst. 4 Smlouvy o fungování EU).

Doporučení přijímaná v Radě se mohou zveřejnit.

Kontext

Pakt o stabilitě a růstu je soubor předpisů, které zavádějí dohled nad hospodářskými a rozpočtovými politikami na úrovni EU. Jeho cílem je zaručit hospodářskou a finanční stabilitu EU.

Členské státy proto musí provádět zdravou rozpočtovou politiku, aby nedocházelo ke vzniku nadměrných schodků veřejných financí, které by hospodářskou a finanční stabilitu EU mohly ohrozit.

V roce 2011 prošel Pakt o stabilitě a růstu rozsáhlou reformou. Nově přijatá opatření představují zásadní etapu pro zaručení rozpočtové kázně, podporu stability evropského hospodářství a prevenci nové krize v Unii.

Pak o stabilitě a růstu nyní zahrnuje šest legislativních aktů, které vstoupily v platnost dne 13. prosince 2011:

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení Rady (ES) č. 1466/97

1. 7. 1998

Úř. věst. L 209 ze dne 2. 8. 1997

Pozměňovací akt

Vstup v platnost

Provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1055/2005

27. 7. 2005

Úř. věst. L 174 ze dne 7. 7. 2005

Nařízení (EU) č. 1175/2011

13. 12. 2011

Úř. věst. L 306 ze dne 23. 11. 2011

See also

Více informací naleznete na internetové stránce Generálního ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti:

Poslední aktualizace: 06.01.2012

Top