Help Print this page 
Title and reference
Systém finanční pomoci platebním bilancím

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Systém finanční pomoci platebním bilancím

Toto nařízení zavádí finanční pomoc členským státům Evropské unie (EU), které nepřijaly euro za svou měnu. Tyto státy mohou využívat finanční pomoc, pokud u nich nastaly obtíže s jejich bilancí běžných plateb nebo pohybu kapitálu. Celková výše úvěrů je omezena na 12 miliard EUR.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 332/2002 ze dne 18. února 2002, kterým se zavádí systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Systém střednědobé finanční pomoci umožňuje poskytování úvěrů členským státům, jimž nastaly nebo jim vážně hrozí obtíže s jejich bilancí běžných plateb nebo pohybu kapitálu. Tento systém mohou využívat pouze členské státy, které nepřijaly euro.

Toto nařízení stanovuje postup žádosti a podmínky přidělování úvěrů členským státům, které tento systém využívají.

Postup

Systém střednědobé finanční pomoci může být Radou použit z podnětu Komise, která jedná ve shodě s členským státem, nebo z podnětu členského státu, u něhož nastaly obtíže.

Členský stát, který chce využít střednědobou finanční pomoc, přezkoumá své potřeby spolu s Komisí a předloží Komisi a Hospodářskému a finančnímu výboru ozdravný program. Po přezkoumání situace žádajícího členského státu Rada rozhodne:

  • o poskytnutí úvěru nebo přiměřeného systému financování, jeho částce a jeho průměrné době splatnosti;
  • o hospodářsko-politických podmínkách, na které je střednědobá finanční pomoc vázána, aby bylo možno obnovit a zaručit udržitelnou situaci v platební bilanci;
  • o technikách čerpání úvěru nebo systému financování, jejichž vyplácení respektive čerpání proběhne zásadně v postupných tranších.

Komise a dotčený členský stát potom uzavřou protokol o dohodě, který podrobně uvádí podmínky stanovené Radou. Protokol se dále předá Evropskému parlamentu a Radě.

Komise v pravidelných intervalech ve spolupráci s Hospodářským a finančním výborem ověřuje, zda hospodářská politika členského státu, který přijal úvěr Společenství, odpovídá ozdravnému nebo podpůrnému programu a případným ostatním podmínkám. Za tímto účelem poskytne členský stát Komisi všechny potřebné informace. Podle výsledků tohoto ověření rozhodne Komise po obdržení stanoviska Hospodářského a finančního výboru o vyplacení dalších tranší.

Podmínky úvěru

Odpovídající výpůjční a úvěrové operace se provádějí v eurech. Užívají hodnotu stanovenou ke stejnému dni a nesmějí pro EU znamenat ani změnu lhůt splatnosti, ani riziko úrokových sazeb či jiná komerční rizika.

Na žádost dlužného členského státu může být přiznána možnost předčasného splacení úvěru.

Na žádost dlužného členského státu, pokud okolnosti umožňují zlepšení úrokové sazby úvěru, může Komise provést refinancování všech nebo části původních výpůjček nebo restrukturalizaci příslušných finančních podmínek. Tyto operace nesmějí vést k prodloužení průměrné doby splatnosti dotčené výpůjčky, ani ke zvýšení splatné částky kapitálu. Náklady, které Společenství vzniknou při sjednání a provádění každé operace, nese stát přijímající úvěr. Hospodářský a finanční výbor je průběžně informován o vývoji těchto operací.

Celková výše úvěrů, které mohou být členským státům poskytnuty na základě tohoto systému, je omezena na 50 miliard EUR. Za tím účelem je Komise zmocněna sjednávat jménem EU výpůjčky na kapitálových trzích nebo u finančních institucí.

Evropská centrální banka přijme nezbytná opatření pro správu úvěrů.

Dlužný členský stát si musí u své centrální banky otevřít zvláštní účet na správu úvěru. Také je povinen převádět dlužné částky na účet u ECB sedm pracovních dnů před datem splatnosti.

Evropský účetní dvůr má právo provádět potřebné kontroly nebo finanční audity. Evropská komise a Evropský úřad pro boj proti podvodům také mohou vysílat své zástupce na kontroly do členského státu, který je příjemcem finanční podpory.

Slučitelnost s jinými mechanismy finanční pomoci

Úvěry poskytnuté jako střednědobá finanční pomoc mohou být použity ke konsolidaci pomoci poskytované Evropskou centrální bankou (ECB) v rámci velmi krátkodobého finančního systému.

Systém finanční podpory platebním bilancím je také slučitelný s evropským mechanismem finanční stabilizace. Připomeňme, že prostřednictvím tohoto mechanismu lze poskytnout finanční pomoc členskému státu, který čelí finančním obtížím.

Pokud členský stát, který nepřijal euro, hodlá využít zdroje financování, které nepocházejí z EU, musí to předem konzultovat s Komisí a ostatními členskými státy. Tyto konzultace se vedou v Hospodářském a finančním výboru. Jejich cílem je v prvé řadě přezkoumat možnosti, nabízené systémem finanční podpory platebním bilancím.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 332/2002

24. 2. 2002

Úř. věst. L 053 ze dne 23. 2. 2002

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1360/2008

1. 1. 2009

Úř. věst. L 352 ze dne 31. 12. 2008

Nařízení (ES) č. 431/2009

28. 5.2009

Úř. věst. L 128 ze dne 27. 5. 2009

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Evropské centrální banky ECB/2003/14 ze dne 7. listopadu 2003 o správě přijatých a poskytnutých úvěrů sjednaných Evropským společenstvím v rámci systému střednědobé finanční pomoci (Úř. věst. L 297 ze dne 15.11.2003) Toto nařízení ECB provádí článek 9 nařízení (ES) č. 332/2002 a zajišťuje správu úvěrů přidělených podle tohoto nařízení.

Poslední aktualizace: 15.09.2011

Top