Help Print this page 
Title and reference
Civilní letectví a Evropská agentura pro bezpečnost letectví

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Civilní letectví a Evropská agentura pro bezpečnost letectví

Společná bezpečnostní pravidla tvoří základ bezpečnosti letectví Evropské unie (EU). Poskytují jednotnou úroveň požadavků pro provozovatele*, výrobce a letecký personál. To na druhou stranu umožňuje volný pohyb výrobků, osob a služeb na vnitřním trhu EU a vzájemné uznávání osvědčení* zeměmi EU. Díky tomu se snižuje administrativní zátěž a pracovní zatížení vnitrostátních orgánů a průmyslu.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES.

PŘEHLED

Společná bezpečnostní pravidla tvoří základ bezpečnosti letectví Evropské unie (EU). Poskytují jednotnou úroveň požadavků pro provozovatele*, výrobce a letecký personál. To na druhou stranu umožňuje volný pohyb výrobků, osob a služeb na vnitřním trhu EU a vzájemné uznávání osvědčení* zeměmi EU. Díky tomu se snižuje administrativní zátěž a pracovní zatížení vnitrostátních orgánů a průmyslu.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Hlavním úkolem tohoto nařízení je stanovit hlavní pravidla a zásady k zavedení a udržení vysoké jednotné úrovně bezpečnosti civilního letectví v Evropě včetně vytvoření Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA).

K dalším cílů patří:

zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí,

usnadnění volného pohybu zboží, osob a služeb,

podpora efektivnosti nákladů procesu regulace a certifikace*.

KLÍČOVÉ BODY

Tento právní předpis EU se vztahuje na konstrukci, výrobu, údržbu a provoz výrobků letecké techniky, letadlových částí a zařízení a také na personál a organizace podílející se na těchto činnostech.

Jedním z hlavních prostředků dosažení výše uvedených cílů je zřízení EASA. Právní předpis stanoví úkoly, vnitřní strukturu, pracovní postupy a finanční požadavky agentury.

Mezi hlavní úkoly EASA patří:

přijímání stanovisek k bezpečnosti civilního letectví v Evropě,

podpora Evropské komise v opatřeních k provádění právních předpisů včetně těch, které se týkají technických záležitostí, například konstrukce a projektování,

provádění kontrol a vyšetřování nezbytných k plnění jejích úkolů.

Pokud jde o vnitřní strukturu, právní předpis stanoví hlavní pravidla agentury včetně právního postavení, pravomocí a složení správní rady a pravomocí a funkce výkonného ředitele.

Kromě pravidel týkajících se EASA právní předpis stanoví společná pravidla týkající se bezpečnosti letectví, k nimž patří:

letová způsobilost: je nutné, aby letadlo mělo platný průkaz způsobilosti a také zvláštní osvědčení na výrobky, části a konstrukci letadla,

ochrana životního prostředí: je nutné, aby výrobky letecké techniky, letadlové části a zařízení byly v souladu s příslušnými opatřeními ochrany životního prostředí v EU i po celém světě,

osvědčení letové posádky: piloti musí být držiteli příslušné licence a lékařského osvědčení a příslušné certifikáty musí mít také organizace pro výcvik,

letiště a řízení letového provozu: jsou nutná osvědčení, která zaručují bezpečnost letišť*, a držiteli příslušných osvědčení musí být také pracovníci řízení letového provozu.

Právní předpis stanoví také rozsah souvisejících záležitostí. Ty zahrnují dozor a vynucování, uznávání osvědčení a uznávání osvědčení vydaných zeměmi mimo EU.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Od 8. dubna 2008.

KLÍČOVÉ POJMY

* provozovatel: jakákoli právnická nebo fyzická osoba provozující nebo navrhující k provozování jedno nebo více letadel,

* osvědčení: jakékoli schválení, průkaz způsobilosti nebo jiný doklad vydaný jako výsledek certifikace,

* certifikace: každá forma uznání, že výrobek, část nebo zařízení, organizace či osoba jsou v souladu s použitelnými požadavky. Zahrnuje rovněž vydání odpovídajícího osvědčení potvrzujícího tento soulad,

* letiště: jakékoli místo, kde lze uskutečňovat letový provoz - od přistávacích drah až po velká mezinárodní letiště.

Více informací je k dispozici zde:

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 216/2008

8. 4. 2008

-

Úř. věst. L 79 ze dne 19. 3. 2008, s. 1-49

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 1108/2009

14. 12. 2009

-

Úř. věst. L 309 ze dne 24. 11. 2009, s. 51-70

Nařízení (EU) č. 6/2013

29. 1. 2013

-

Úř. věst. L 4 ze dne 9. 1. 2013, s. 34-35

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 72-84).

Poslední aktualizace: 10.06.2015

Top