Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kupování nemovitostí v jiných zemích EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kupování nemovitostí v jiných zemích EU

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nákup nemovitostí v jiných zemích EU (článek 63, 64, 65 a 66 Smlouvy o fungování EU)

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TĚCHTO AKTŮ?

Tyto akty stanoví zákony, kterými se řídí volný pohyb kapitálu* v Evropské unii (EU), včetně práva na nákup nemovitosti v jiné zemi EU a výjimek z obecné zásady.

KLÍČOVÉ BODY

Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU) zavádí obecnou zásadu volného pohybu kapitálu mezi zeměmi EU, jakož i mezi nimi a třetími zeměmi. Tím se zakládá právo občanů koupit si nemovitost, například rekreační objekt nebo objekt vedlejšího bydlení.

I když se volný pohyb vztahuje na všechny země EU, v době přistupování nových zemí k EU byla vyjednána některá přechodná období a výjimky pro volný pohyb kapitálu, které se vztahují také na nákup nemovitostí a zemědělských a lesních pozemků v některých zemích. Tyto výjimky jsou zakotveny v protokolech SFEU a v aktech o přistoupení zemí EU.

Konkrétně:

KONTEXT

Volný pohyb kapitálu

KLÍČOVÝ POJEM

* Volný pohyb kapitálu je základem jednotného trhu EU a je jednou z jeho „4 svobod“ (společně s volným pohybem osob, zboží a služeb). Umožňuje občanům a společnostem provádět investiční operace v jiných zemích EU.

AKT

Smlouva mezi Belgickým královstvím, Bulharskou republikou, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Irskem, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskem, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Chorvatskou republikou o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (Úř. věst. L 112, 24.4.2012, s. 6–110)

Smlouva mezi Belgickým královstvím, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskem, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Bulharskou republikou a Rumunskem o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (Úř. věst. L 157, 21.6.2005, s. 11–27)

Smlouva o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, podepsaná v Aténách dne 16. dubna 2003 – Přílohy V až XIV (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 803–924)

Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie – Protokol č. 6 o nabývání objektů vedlejšího bydlení na Maltě (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 947)

Akt o podmínkách přistoupení Norského království, Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie – Protokol č. 2 o Ålandských ostrovech (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 352)

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Protokol č. 32 o nabývání nemovitostí v Dánsku (Úř. věst. C 326, 26.10.2012, s. 318)

Poslední aktualizace 11.01.2016

Top