Help Print this page 
Title and reference
Pojištění leteckých dopravců a provozovatelů letadel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Pojištění leteckých dopravců a provozovatelů letadel

Po teroristických útocích ve Spojených státech v oblasti letecké dopravy se Evropská unie (EU) začala zajímat o požadavky na pojištění v leteckém průmyslu. V rámci společné dopravní politiky a za účelem zvýšení ochrany spotřebitele a zamezení narušení hospodářské soutěže mezi leteckými dopravci chce EU zajistit náležitou minimální úroveň pojištění, které by krylo odpovědnost leteckých dopravců, pokud jde o cestující, zavazadla, náklad a třetí osoby.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel (Viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Účelem tohoto nařízení je stanovit minimální požadavky na pojištění pro letecké dopravce a provozovatele letadel ve vztahu k cestujícím, zavazadlům, nákladu a třetím osobám, a to u komerčních i soukromých letů.

Pokud jde o přepravu poštovních zásilek, jsou požadavky na pojištění stanoveny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství a ve vnitrostátních zákonech zemí Evropské unie (EU).

Rozsah působnosti

Toto nařízení se vztahuje na všechny letecké dopravce a provozovatele letadel, kteří létají uvnitř území, přistávají na území, vzlétají z území nebo přelétávají území země EU.

Toto nařízení se nevztahuje na:

  • státní letadla (vojenská, celní či policejní letadla);
  • modely letadel s maximální vzletovou hmotností * nepřesahující 20 kg;
  • zařízení pro závěsné létání (včetně motorových paraglidingů a rogal);
  • upoutané balóny;
  • draky;
  • padáky (včetně závěsných padáků);
  • letadla včetně větroňů s maximální vzletovou hmotností nižší než 500 kg a ultralehká letadla, která se používají pro neobchodní účely nebo pro místní výuku létání (pokud jde o povinnosti pojištění podle tohoto nařízení vztahující se k rizikům války a terorismu).

Toto nařízení se má použít pro letiště Gibraltar. Vlády Španělska a Spojeného království budou informovat Radu o datu použití.

Zásady pojištění

Toto nařízení vyžaduje, aby letečtí dopravci a provozovatelé letadel byli pojištění, zejména pokud jde o cestující, zavazadla, náklad a třetí osoby, s cílem pokrýt rizika spojená s odpovědností specifickou pro oblast letecké dopravy (včetně války, terorismu, únosu letadla, sabotáže, neoprávněného zmocnění a občanských nepokojů).

Tímto nařízením nejsou dotčena pravidla týkající se odpovědnosti na základě mezinárodních úmluv, práva EU a práva jednotlivých zemí EU.

Plnění požadavků

Letečtí dopravci a na požádání i provozovatelé letadel musí prokázat splnění požadavků na pojištění stanovených tímto nařízením tak, že u příslušných orgánů dotyčné země EU * uloží osvědčení o pojištění nebo jiný doklad o platném pojištění.

Pojištění odpovědnosti ve vztahu k cestujícím, zavazadlům a nákladu

Pojistné krytí odpovědnosti ve vztahu k cestujícím činí nejméně 250 000 ZPČ * na jednoho pasažéra. Avšak v případě neobchodního provozu zajišťovaného letadly s maximální vzletovou hmotností 2 700 kg nebo nižší mohou země EU snížit úroveň minimálního pojistného krytí za předpokladu, že toto krytí činí nejméně 100 000 ZPČ na jednoho pasažéra.

Pojistné krytí odpovědnosti ve vztahu k zavazadlům činí nejméně 1 131 ZPČ na jednoho pasažéra v obchodním provozu.

Pojistné krytí odpovědnosti ve vztahu k nákladu činí nejméně 19 ZPČ na jeden kilogram v obchodním provozu.

Úrovně krytí uvedené výše se nevztahují na přelety nad územím země EU prováděné leteckými dopravci zemí mimo EU a provozovateli letadel používajícími letadla registrovaná v zemích mimo EU, pokud se v rámci těchto přeletů neuskuteční přistání ani vzlet na takovém území.

Pojištění odpovědnosti ve vztahu ke třetím osobám

Pokud jde o odpovědnost ve vztahu ke třetím osobám, činí minimální pojistné krytí v případě jednotlivé nehody pro každé letadlo:

Kategorie

Maximální vzletová hmotnost (MVH)(kg)

Minimální pojištění(v mil. ZPČ)

1

‹ 500

0,75

2

‹ 1 000

1,5

3

‹ 2 700

3

4

‹ 6 000

7

5

‹ 12 000

18

6

‹ 25 000

80

7

‹ 50 000

150

8

‹ 200 000

300

9

‹ 500 000

500

10

≥ 500 000

700

Uplatňování a sankce

Země EU musí zajistit, aby letečtí dopravci a provozovatelé letadel dodržovali toto nařízení.

Pokud jde o přelety uskutečňované leteckými dopravci zemí mimo EU nebo letadly registrovanými v zemích mimo EU, při nichž nedochází k přistání v zemi EU ani vzletu ze země EU, a dále pokud jde o mezipřistání těchto letadel v zemích EU za jiným než dopravním účelem, může příslušná země EU požadovat doklad o splnění požadavků na pojištění uvedených v tomto nařízení.

Sankce uložené ze strany zemí EU za porušení tohoto nařízení musí být účinné, přiměřené a odrazující. V případě leteckých dopravců EU může mezi tyto sankce patřit odnětí licence. V případě leteckých dopravců zemí mimo EU a provozovatelů využívajících letadla registrovaná v zemích mimo EU může mezi tyto sankce patřit odmítnutí práva přistát na území země EU.

Nejsou-li země EU přesvědčeny o splnění podmínek tohoto nařízení, nesmí povolit letadlu start, dokud dotyčný letecký dopravce nebo provozovatel letadla nepředloží doklad o odpovídajícím pojistném krytí.

Klíčové pojmy aktu

  • „MVH“ znamená maximální vzletová hmotnost, která odpovídá certifikovanému údaji specifickému pro všechny typy letadel, jak je uvedeno v osvědčení způsobilosti k letu daného typu letadla.
  • „Dotyčná země EU“ znamená zemi EU, která udělila leteckému dopravci Společenství licenci k provozování letecké dopravy, nebo zemi EU, v níž je registrováno letadlo provozovatele letadla. Pro letecké dopravce zemí mimo EU a provozovatele letadel používající letadla registrovaná v zemích mimo EU se tím rozumí země EU, do níž či z níž se lety provozují.
  • „ZPČ“ znamená zvláštní práva čerpání nebo potenciální nárok na volně směnitelné měny členů Mezinárodního měnového fondu (SDR podle definice MMF (EN ES FR

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 785/2004

30. 4. 2005

-

Úř. věst. L 138ze dne 30. 4. 2004

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1137/2008

11. 12. 2008

-

Úř. věst. L 311ze dne 21. 11. 2008

Nařízení (ES) č. 285/2010

8. 4. 2010

-

Úř. věst. L 87ze dne 7. 4. 2010

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 785/2004 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (Úřední věstník L 293 ze dne 31.10.2008).

Sdělení komise Evropskému parlamentu a Radě – Požadavky na pojištění u provozovatelů letadel v EU – Zpráva o uplatňování nařízení (ES) č. 785/2004 (KOM(2008) 216 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 889/2002 ze dne 13. května 2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod (Text s významem pro EHP) (Úřední věstník L 140 ze dne 30.5.2002).

Toto nařízení pojednává o odpovědnosti leteckých dopravců ve vztahu k cestujícím a platí od 30. dubna 2004, kdy v Evropské unii vstoupila v platnost Montrealská úmluva.

Rozhodnutí Rady 2001/539/ES ze dne 5. dubna 2001 o uzavření Úmluvy o sjednocení některých pravidel pro mezinárodní leteckou dopravu (Montrealská úmluva) Evropským společenstvím (Úřední věstník L 194 ze dne 18.7.2001).

Na základě tohoto Společenství uzavřelo Úmluvu o sjednocení některých pravidel pro mezinárodní leteckou dopravu, která byla přijata v Montrealu dne 28. května 1999 a která stanovuje nová pravidla týkající se odpovědnosti v souvislosti s leteckou přepravou osob, zavazadel a nákladu.

Poslední aktualizace: 28.07.2010

Top