Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dohody o leteckých službách mezi členskými státy a třetími zeměmi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Dohody o leteckých službách mezi členskými státy a třetími zeměmi

Komise přijala soubor opatření zaměřených na vytvoření právního rámce pro všechny dvoustranné vztahy mezi Evropskou unií (EU) a třetími zeměmi v letecké dopravě. Tento soubor opatření má za cíl ukončit nejistotu, která v odvětví letecké dopravy panuje po rozhodnutí Soudního dvora Evropských společenství, který označil dvoustranné dohody (o „otevřeném nebi“) mezi USA a osmi členskými státy za neslučitelné s právními předpisy EU.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 847/2004 ze dne 29. dubna 2004 o sjednávání a provádění dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi o leteckých službách

PŘEHLED

Kontext

Tyto dohody uzavřelo Švédsko, Finsko, Belgie, Lucembursko, Rakousko, Nizozemsko, Dánsko a Spojené království po druhé světové válce. Tyto země umožňují Spojeným státům odebrat, pozastavit nebo omezit přepravní práva leteckých dopravců určených signatářskými státy.

Podle Soudního dvora Evropských společenství tyto dohody porušují právní předpisy EU ve dvou ohledech. Na jedné straně přítomnost podmínky státní příslušnosti narušuje právo evropských leteckých společností na nediskriminační přístup na trh s trasami mezi všemi členskými státy a třetími zeměmi. Na druhé straně pouze EU má oprávnění přijmout tento druh závazku, pokud se dohody dotýkají uplatňování pravomoci EU, tj. zahrnují oblast pokrytou právními předpisy EU.

Soud uvedl, že mají-li USA právo odmítnout určitého dopravce, jsou tyto dohody překážkou svobodě usazování a svobodě poskytovat služby, protože otevření evropského nebe americkým firmám není reciproční pro všechny letecké společnosti EU.

Nové nařízení

Toto nařízení, které je součástí výše uvedeného souboru opatření, stanoví několik zásad, které mají zajistit přiměřenou výměnu informací v rámci EU, aby členské státy ve svých dvoustranných vztazích se třetími zeměmi v oblasti leteckých služeb neriskovaly porušování právních předpisů EU.

Soudní dvůr potvrdil výlučnou pravomoc EU vyjednávat, podepisovat a uzavírat takové dohody, když se týkají záležitostí, které jsou v její pravomoci. Soud také potvrdil právo leteckých dopravců v EU na možnost využívání práva usazování v EU, včetně jejich práva na nediskriminační přístup na trh s trasami mezi všemi členskými státy a třetími zeměmi (podmínka státní příslušnosti).

EU musí přezkoumat prvky stávajících dvoustranných dohod, které narušují právní předpisy EU. Nicméně vzhledem k velkému počtu dvoustranných dohod jsou členské státy oprávněny vyjednat se třetími stranami uzavření nové dohody nebo upravení stávající dohody, pokud nebyla zahájena žádná jednání EU. I když v tomto případě musí jednat v souladu s povinnostmi stanovenými v tomto nařízení, aby zajistily, že je dohoda slučitelná s právními předpisy EU.

Nové nařízení stanoví postup pro oznamování a pověřování ke dvoustranným jednáním vedeným členskými státy s cílem zajistit zavedení standardních doložek, aby stávající dohody odpovídaly právním předpisům EU. Nařízení také členským státům ukládá určité povinnosti, jejichž cílem je zavést nediskriminační postupy pro konzultace s dotčenými osobami a pro rozdělení přepravních práv při jednáních.

Členský stát může zahájit jednání s třetí zemí o nové dohodě o leteckých službách nebo změně stávající dohody o leteckých službách, jejích příloh nebo jiné související dvoustranné nebo mnohostranné dohodě, jejíž předmět náleží částečně do pravomoci EU, pokud jsou součástí těchto jednání veškeré standardní doložky, které vypracují a stanoví společně členské státy a Komise, a je dodržen oznamovací postup.

Jestliže má členský stát v úmyslu zahájit tato jednání, oznámí písemně svůj úmysl Komisi. Jestliže do 15 pracovních dní po obdržení oznámení dojde Komise k závěru, že jednání mohou ohrozit cíle probíhajícího jednání mezi EU a danou třetí zemí nebo vést k dohodě, která je v rozporu se zákony EU, uvědomí o tom členský stát.

Členský stát neuzavře s třetí zemí žádná nová ujednání, jimiž by byl omezen počet leteckých dopravců EU, kteří mohou být v souladu se stávajícími ujednáními určeni k poskytování leteckých dopravních služeb mezi jeho územím a uvedenou zemí.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 847/2004

30. 5. 2004

Úř. věst. L 157 ze dne 30. 4. 2004

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 ze dne 23. července 1992 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství (Úř. věst. L 240 ze dne 24.8.1992)

Poslední aktualizace: 19.09.2007

Top