Help Print this page 
Title and reference
Doména nejvyšší úrovně „.eu“

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Doména nejvyšší úrovně „.eu“

Díky internetové doméně nejvyšší úrovně „.eu“ má Evropa vlastní internetovou identitu. Ta napomáhá výrazně zvyšovat viditelnost Evropské unie (EU) na internetu, zvyšuje možnost volby uživatelů doménových jmen a podporuje rozvoj elektronického obchodu v rámci vnitřního trhu.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 ze dne 22. dubna 2002 o zavádění domény nejvyšší úrovně .eu

PŘEHLED

Cílem tohoto nařízení je stanovit podmínky pro zavádění domény nejvyšší úrovně (top-level domain, TLD) „.eu“, a zejména zřídit rejstřík a vymezit obecný politický rámec pro práci rejstříku.

Vytvoření TLD.eu je jedním z cílů stanovených akčním plánem eEurope 2002 za účelem urychlit elektronický obchod a podpořit využívání internetu.

Doména .eu nenahrazuje domény, které již v rámci EU existují (např. „.fr“ pro Francii nebo „.it“ pro Itálii), ale doplňuje je a dává uživatelům možnost mít celoevropskou internetovou identitu (především adresy webových stránek nebo e-mailů).

Cíle

Zavádění TLD .eu sleduje tyto cíle:

 • podporovat používání internetových sítí a rozšířit možnost volby uživatelů tím, že umožňuje výběr domény vedle stávajících domén nejvyšší úrovně s kódem země (ccTLD) nebo globální registrace u generických domén nejvyšší úrovně;
 • zlepšit interoperabilitu transevropských serverů tím, že bude zajištěna dostupnost serverů provozujících domény .eu v rámci Společenství;
 • zvýšit viditelnost evropského vnitřního trhu na světové síti a dodat pozitivní impulzy ke vnímání Evropské unie v globálních informačních sítích.

Charakteristika rejstříku

Za vytvoření rejstříku odpovídá Evropská komise – po uveřejnění výzvy k vyjádření zájmu v Úředním věstníku Evropských společenství.

Rejstřík je neziskovou organizací zřízenou v souladu s právními předpisy členského státu a usazenou v Evropské unii.

Povinnosti rejstříku

Rejstřík naplňuje tyto cíle:

 • registrovat doménová jména v TLD .eu prostřednictvím jakéhokoli akreditovaného registrátora pro doménu .eu, o která zažádá jakákoli společnost, organizace nebo fyzická osoba se sídlem nebo bydlištěm ve Společenství;
 • přijmout registrační politiku pro TLD .eu po konzultaci s Komisí a ostatními zúčastněnými stranami, v souladu s obecnými pravidly;
 • ukládat poplatky přímo související se vzniklými náklady;
 • provádět politiku mimosoudního urovnávání sporů za účelem rychlého řešení sporů mezi držiteli doménových jmen z práv ke jménům, jakož i sporů týkajících se jednotlivých rozhodnutí rejstříku;
 • přijímat a provádět postupy pro schválení registrátorů domény .eu;
 • zajišťovat celistvost databází doménových jmen.

Akční rámec

Evropská komise je odpovědná za přijímání obecných pravidel pro zavádění a fungování TLD .eu a všeobecných zásad pro registraci. K těmto pravidlům patří zejména:

 • politika mimosoudního urovnávání sporů;
 • opatření zaměřená proti spekulativní a zneužívající registraci doménových jmen;
 • politika týkající se možného odebrání doménových jmen;
 • jazykové otázky a otázky týkající se zeměpisných pojmů;
 • nakládání s právy duševního vlastnictví a s jinými právy.

Výhrada práv

Společenství si vyhrazuje veškerá práva týkající se TLD .eu, zejména práva duševního vlastnictví a jiná práva k databázím rejstříku.

Zpráva o provádění

Jeden rok po přijetí tohoto nařízení a následně každé dva roky předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o využívání, účinnosti a fungování TLD .eu.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 733/2002

30. 4. 2002

-

Úř. věst. L 113 ze dne 30. 4. 2002

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1137/2008

11. 12. 2008

-

Úř. věst L 311 ze dne 21. 11. 2008

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 6. července 2007 o zavádění, fungování a účinnosti domény nejvyšší úrovně TLD „.eu“ (KOM(2007) 385 v konečném znění). Dva roky po svém spuštění představuje doména nejvyšší úrovně (TLD) nesporný úspěch.

Zpráva uvádí, že doménová jména „.eu“ se aktivně používají a že je o ně opravdový zájem mezi evropskými občany, v průmyslu a dalších organizacích. Podle sdružení EURid bylo na internetu zřízeno přes 2,8 milionu domén „.eu“, čímž se doména „.eu“ stala čtvrtou nejoblíbenější TLD v Evropě a devátou nejoblíbenější na světě, kdy je v pořadí za velmi rozšířenými doménami nejvyšší úrovně, jako jsou „.com“, „.net“, „.info“ či "etc.". Nyní je třeba dále zlepšovat služby nabízené zákazníkům, například tím, že bude přijat kodex chování registrátorů.

Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 ze dne 28. dubna 2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace (Úř. věst. L 162 ze dne 30.4.2004).

Toto prováděcí nařízení stanoví řadu prvků potřebných k provádění nařízení (ES) č. 733/2002, jako je obsah žádosti o registraci, pravidla pro schvalování registrátorů, jazyková opatření a vyhrazené geografické názvy či spekulativní a zneužívající registrace doménových jmen.

Dále stanoví postup registrace po etapách a alternativní mimosoudní urovnání konfliktu.

Žádost o registraci musí být zaslána registrátorům schváleným rejstříkem EURid, jenž byl Komisí ustanoven pro správu doménových jmen „.eu“ (viz níže). Registrace probíhá podle pravidla kdo dřív přijde, je dřív na řadě (článek 14).

See also

Doména nejvyšší úrovně „.eu“ (EN), Generální ředitelství pro informační společnost a média

Poslední aktualizace: 11.05.2011

Top