Help Print this page 
Title and reference
Zajištění soukromí občanů: evropský inspektor ochrany údajů

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zajištění soukromí občanů: evropský inspektor ochrany údajů

Tento právní předpis Evropské unie (EU) stanoví pravidla pro zajištění respektování základních práv a svobod občanů, zejména pak práva na soukromí v souvislosti se zpracováním osobních údajů* orgány a institucemi EU.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů.

PŘEHLED

Tento právní předpis Evropské unie (EU) stanoví pravidla pro zajištění respektování základních práv a svobod občanů, zejména pak práva na soukromí v souvislosti se zpracováním osobních údajů* orgány a institucemi EU.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Zřizuje evropského inspektora ochrany údajů. Stanoví pravidla, která zajišťují, že jsou respektovány osobní údaje spravované orgány a institucemi EU, a definuje práva občanů v tomto ohledu.

KLÍČOVÉ BODY

Evropský inspektor ochrany údajů

Toto nařízení stanoví zřízení evropského inspektora ochrany údajů, což je orgán pověřený dohledem nad používáním pravidel ochrany údajů orgány a institucemi EU. Pokud mají občané za to, že jejich práva na ochranu údajů nejsou v rámci nařízení respektována, mohou podat stížnost přímo evropskému inspektorovi ochrany údajů.

Každý orgán a instituce EU musí jmenovat alespoň jednoho inspektora ochrany údajů, jehož úkolem bude spolupracovat s evropským inspektorem ochrany údajů a zajistit, že při zpracovávání údajů nejsou porušována práva a svobody subjektů údajů.

Osobní údaje a zpracování údajů

V rámci tohoto nařízení a pro účely, pro něž byly shromážděny, osobní údaje musejí být:

zpracovány korektně a zákonným způsobem,

shromažďovány pro stanovené účely, výslovně vyjádřené a legitimní a nesmějí být dále zpracovávány způsobem neslučitelným s těmito účely,

přiměřené, podstatné a nepřesahující míru,

přesné i aktualizované,

uchovávány ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné.

Další zpracování pro historické, statistické nebo vědecké účely je povoleno pouze v případě, že existují vhodná ochranná opatření týkající se anonymity.

Osobní údaje lze zpracovávat, pouze pokud:

je zpracování nezbytné pro vykonání úkolu ve veřejném zájmu,

je zpracování v souladu s právní povinností,

subjekt údajů jednoznačně udělil souhlas,

je zpracování nezbytné pro zachování životně důležitých zájmů subjektu údajů.

Práva občanů

Zpracování osobních údajů odhalujících rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filosofické přesvědčení, odborovou příslušnost a zpracování údajů o zdraví nebo sexuálním životě, a také údajů souvisejících s trestnými činy, je v podstatě zakázáno, pokud k tomu nejsou důvody, které výslovně dovolují právní předpisy.

V rámci nařízení mají občané práva vymahatelná právní cestou, například právo na přístup k údajům a na opravu, blokování nebo vymazání osobních údajů uchovávaných orgány a institucemi EU.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Od 1. února 2001.

KLÍČOVÉ POJMY

* Osobní údaje: veškeré informace o identifikovatelné osobě neboli „subjektu údajů“ v souvislosti s takovými vlastnostmi, jako je fyzická, psychická, hospodářská, kulturní nebo sociální identita.

* Zpracování osobních údajů: jakýkoli úkon prováděný s osobními údaji, například shromažďování, zaznamenávání, použití, pozměňování, přenos, šíření nebo výmaz.

Další informace najdete na internetových stránkách evropského inspektora ochrany údajů.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 45/2001

1. 2. 2001

-

Úř. věst. L 8 ze dne 12. 1. 2001, s. 1-22

Oprava

-

-

Úř. věst. L 164 ze dne 26. 6. 2007, s. 36-36

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Komise 2008/597/ES ze dne 3. června 2008, kterým se přijímají prováděcí pravidla týkající se inspektora ochrany údajů podle čl. 24 odst. 8 nařízení (ES) č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úřední věstník L 193 ze dne 22.7.2008, s. 7-11).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úřední věstník L 281 ze dne 23.11.1995, s. 31-50).

Poslední aktualizace: 12.06.2015

Top