Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regulace rádiového spektra

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Regulace rádiového spektra

Rádiové frekvence, které jsou nezbytné pro provoz mnoha věcí, jež považujeme za samozřejmost, například mobilních telefonů, vysílání a širokopásmového internetu nebo zařízení pro dálkové ovládání, patří mezi vzácné zdroje. S cílem zajistit jejich optimální vyžívání Evropská unie (EU) schválila, jak bude koordinovat svou politiku v této oblasti tak, aby například nedocházelo k rušení důležitých komunikací.

AKT

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 2002 o předpisovém rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru).

PŘEHLED

Toto rozhodnutí má v EU koordinovat politiku v oblasti dostupnosti rádiového spektra a technických podmínek pro jeho efektivní využívání. Uplatňuje přidělování rádiových a bezdrátových komunikačních frekvencí včetně GSM, třetí a čtvrté generace mobilních komunikací (3G, 4G) na frekvence mezi 9 kHz a 3000 GHz s ohledem na vnitřní trh.

Opatření podle tohoto rozhodnutí berou v potaz práci mezinárodních organizací, jako je Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) při správě rádiového spektra a Evropská konference správ pošt a telekomunikací (CEPT), což je mezivládní organizace se 48 členskými zeměmi.

Výbor pro rádiové spektrum

V navázání na všeobecné zásady obsažené v programu politiky rádiového spektra, který byl přijat v roce 2012, pomáhá Komisi Výbor pro rádiové spektrum s definováním, vývojem a prováděním politiky rádiového spektra EU. Výbor, kterému předsedá zástupce Komise a který se skládá ze zástupců členských zemí, zkoumá návrhy technických opatření v oblasti harmonizace podmínek pro dostupnost a využívání rádiového spektra.

Vydává také stanoviska k pověřením vydaným Komisí pro CEPT ve věci harmonizace přidělování rádiových frekvencí a dostupnosti informací týkajících se využívání spektra. Návrhy opatření Komise, jakmile je výbor schválí a Komise přijme, jsou závazné po celé EU a členské země je musí dodržovat při udělování práv k využívání spektra.

Kontext

Rádiové frekvence přidělují mezinárodní orgány, zejména světové radiokomunikační konference (WRC) Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) a v Evropě Evropská konference správ pošt a telekomunikací (CEPT). Prostřednictvím tohoto rozhodnutí EU také na sebe bere odpovědnost zajišťovat optimální využívání rádiového spektra.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Rozhodnutí 676/2002/ES

24. 2. 2002

-

Úř. věst. L 108 ze dne 24. 4. 2002, s. 1-6

SOUVISEJÍCÍ AKTY

HARMONIZACE KMITOČTOVÝCH PÁSEM

Většina rozhodnutí, která Komise přijala v oblasti harmonizace technických podmínek dostupnosti a efektivního využívání spektra, je k dispozici na internetových stránkách Komise o rozhodnutích o rádiovém spektru.

SKUPINA PRO POLITIKU RÁDIOVÉHO SPEKTRA

Rozhodnutí Komise 2002/622/ES ze dne 26. července 2002, kterým se zřizuje Skupina pro politiku rádiového spektra (Úřední věstník L 198 ze dne 27.7.2002, s. 49-51).

Toto rozhodnutí zřizuje konzultační skupinu, Skupinu pro politiku rádiového spektra, která má být nápomocná Komisi a poskytovat jí rady v otázkách, jako je například dostupnost a využívání rádiového spektra, harmonizace a přidělování rádiových frekvencí, problematika práv na využívání spektra, ceny atd.

Viz konsolidované znění.

PROGRAM POLITIKY RÁDIOVÉHO SPEKTRA

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 243/2012/EU ze dne 14. března 2012 o vytvoření víceletého programu politiky rádiového spektra (Úřední věstník L 81 ze dne 21.3.2012, s. 7-17).

Poslední aktualizace: 18.07.2014

Top