Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Potírání podvodů a padělání platebních prostředků

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Potírání podvodů a padělání platebních prostředků

Cílem tohoto rámcového rozhodnutí je doplnit opatření již přijatá Radou v boji proti podvodům v souvislosti s bezhotovostními platebními prostředky. Toto rámcové rozhodnutí zejména definuje druhy podvodného chování, které lze ve všech zemích Evropské unie (EU) pokládat za trestné činy.

AKT

Rámcové rozhodnutí Rady 2001/413/SVV ze dne 28. května 2001 o potírání podvodů a padělání bezhotovostních platebních prostředků

PŘEHLED

Cílem tohoto rámcového rozhodnutí je doplnit řadu dalších opatření již přijatých Radou v boji proti podvodům a padělání v souvislosti s bezhotovostními platebními prostředky:

Podle tohoto rámcového rozhodnutí bude podvod týkající se všech forem bezhotovostních platebních prostředků pokládán za trestný čin a bude ve všech zemích EU potírán účinnými, přiměřenými a odrazujícími sankcemi.

Trestné činy

Rámcové rozhodnutí se záměrně vyhýbá zmínkám o konkrétních trestných činech v rámci stávajícího trestního práva, protože tyto trestné činy nezahrnují všude stejné prvky. Toto rámcové rozhodnutí spíše uvádí různé druhy chování, které by měly být v celé Unii pokládány za trestné činy. Různé druhy chování jsou definovány na základě toho, zda jsou zamířeny na vlastní platební nástroj nebo na výrobu platebních nástrojů, jednu nebo více platebních transakcí nebo na samotný systém pro objednávání, výběr, zpracovávání, zúčtovávání a vyrovnávání platebních transakcí.

Sankce

Všechny druhy chování uvedené výše mají být ve všech zemích EU klasifikovány jako trestné činy. To znamená, že země EU musí stanovit sankce za tyto činy, a to podle toho, zda tyto trestné činy spáchají fyzické nebo právnické osoby. Sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Nemusí nutně znamenat odnětí svobody, s výjimkou těch nejzávažnějších případů, které mohou vést k vydání pachatele. Země EU budou mít určitou volnost v určení závažnosti trestného činu a povahy a tvrdosti uplatňovaných sankcí.

Soudní pravomoc

Pro určení soudní pravomoci vnitrostátních soudních orgánů vzhledem k trestným činům uvedeným v tomto rámcovém rozhodnutí byla vytvořena řada kritérií. Země EU vytvoří soudní pravomoc, kde je trestný čin spáchán:

  • na svém území;
  • jejími státními příslušníky (pokud daná země EU uznává extrateritoriální příslušnost);
  • ve prospěch právnické osoby, která má své ústředí v příslušné zemi EU.

Bylo také zajištěno, aby byli trestně stíháni pachatelé v případech, kdy země EU nevydává své vlastní státní příslušníky.

Spolupráce

Byla zavedena opatření, jejichž cílem je zajistit, aby veřejné a soukromé orgány, které řídí a sledují platební systémy a dohlížejí na ně, spolupracovaly s vnitrostátními orgány zodpovědnými za vyšetřování trestných činů popsaných v tomto rámcovém rozhodnutí a stíhání pachatelů. V souladu s úmluvami, dvoustrannými nebo mnohostrannými dohodami nebo jinými platnými ujednáními je možné mezi zeměmi EU vytvořit další mechanismy spolupráce. Komise bude Radě podávat zprávu o tom, jak země EU dodržují ustanovení tohoto rámcového rozhodnutí.

Na tento akt má dopad případ C-176/03 Soudního dvora Evropské unie o rozdělení pravomocí v trestních věcech mezi Komisí a Radou.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rámcové rozhodnutí 2001/413/SVV

2. 6. 2001

2. 6. 2003

Úř. věst. L 149 ze dne 2. 6. 2001

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise ze dne 20. února 2006 – Druhá zpráva založená na článku 14 rámcového rozhodnutí Rady ze dne 28. května 2001 o potírání podvodů a padělání bezhotovostních platebních prostředků (KOM(2006) 65 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku).

Report from the Commission of 30 April 2004 based on Article 14 of the Council Framework Decision of 28 May 2001 combating fraud and counterfeiting of non-cash means of payment (COM(2004) 346 final – Not published in the Official Journal) (Zpráva Komise ze dne 30. dubna 2004 založená na článku 14 rámcového rozhodnutí Rady ze dne 28. května 2001 o potírání podvodů a padělání bezhotovostních platebních prostředků (COM(2004) 346 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)).

Poslední aktualizace: 06.06.2006

Top