Help Print this page 
Title and reference
Vytvoření vnitřního trhu poštovních služeb

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Vytvoření vnitřního trhu poštovních služeb

Z právního hlediska bylo zřizování vnitřního trhu poštovních služeb dokončeno v roce 2008 přijetím směrnice 2008/6/ES. Postupné otevírání trhů a liberalizace poštovních služeb Evropské unie vstoupily do rozhodující fáze. Členské státy zajišťují dostupné a kvalitní všeobecné poštovní služby v celé Evropské unii. Vytvoření nezávislých národních regulačních orgánů tvoří hlavní pilíř reformy poštovních služeb v Unii. Směrnice zavádí regulační rámec mimo jiné pro definici povinností všeobecných služeb a zásad tvorby sazeb, které zavádějí společné předpisy pro transparentnost účtů pro poskytovatele všeobecných služeb a zajišťují soulad s normami služby.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/6/ES ze dne 20. února 2008, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na úplné dotvoření vnitřního trhu poštovních služeb Společenství (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Kontext

Rámec právních předpisů Společenství pro poštovní služby je obsažen ve směrnici 97/67/ES, ve znění směrnic 2002/39/ES a 2008/6/ES, které tvoří poslední krok v poštovní reformě Evropské unie, zahájené v roce 1992 zelenou knihou. Směrnice 97/67/ES zahájila proces liberalizace, posílený směrnicí 2002/39/ES a postupným otevíráním trhu.

Tato směrnice zavedla časový harmonogram pro postupnou liberalizaci ve dvou krocích: 1. ledna 2003 pro dopisy s hmotností do 100 g (nebo ty, jejichž cena je vyšší než trojnásobek veřejné sazby za běžný dopis) a 1. ledna 2006 pro dopisy s hmotností do 50 g (nebo ty, jejichž cena je vyšší než dvouapůlnásobek veřejné sazby za běžný dopis).

Směrnice 2008/6/ES stanoví lhůtu pro úplné otevření trhu do 31. prosince 2010 pro většinu členských států (představující objem 95 % poštovního trhu Evropské unie) a do 31. prosince 2012 pro ostatní členské státy.

Povinnosti všeobecných služeb

Členské státy zajistí, aby uživatelé mohli využívat práva na všeobecnou službu odpovídající trvalému poskytování poštovní služby ve stanovené kvalitě ve všech místech na jejich území za dostupné ceny pro všechny uživatele.

K tomuto účelu přijmou členské státy opatření, aby hustota styčných míst a přístupových míst vyhovovala potřebám uživatelů, aby všeobecné služby byly zaručeny nejméně pět pracovních dnů v týdnu a aby zahrnovaly alespoň jeden výběr a jedno dodání zásilky soukromým osobám nebo podnikům (čl. 3).

Jednotlivé členské státy zajistí poskytování všeobecných služeb a oznámí Komisi opatření přijatá ke splnění této povinnosti. Členské státy mohou určit jeden či více podniků jakožto poskytovatele všeobecných služeb pro celé území daného státu. Toto určení podléhá pravidelnému přezkumu (čl. 4). Každý členský stát stanoví práva a povinnosti poskytovatelů všeobecných služeb v souladu s právem Společenství a zveřejní je.

Členské státy oznámí Komisi totožnost poskytovatele nebo poskytovatelů všeobecných služeb, které určí.

Každý členský stát se ujistí, že poskytování všeobecných služeb odpovídá těmto požadavkům (čl. 5):

 • nabídka služeb zaručující splnění základních požadavků;
 • nabídka stejných služeb uživatelům za srovnatelných podmínek;
 • dostupnost služeb bez diskriminace v jakékoli podobě, zvláště bez diskriminace na základě politických, náboženských nebo ideologických důvodů;
 • nemožnost přerušení nebo zastavení služeb, s výjimkou případů vyšší moci;
 • rozvoj v závislosti na technickém, hospodářském a společenském prostředí a na potřebách uživatelů.

Každý členský stát přijme opatření, aby uživatelé a poskytovatelé poštovních služeb pravidelně dostávali od poskytovatelů všeobecných služeb dostatečně podrobné a aktuální informace o určitých parametrech všeobecných služeb (čl. 6).

Záruka poskytování všeobecných poštovních služeb

Směrnice 2008/6/ES tvoří poslední právní etapu při postupném otevírání trhu. Zavazuje státy neudělit a neponechat v platnosti výlučná nebo zvláštní práva k zavedení a poskytování poštovních služeb.

Pokud poskytovatel nebo poskytovatelé všeobecných služeb tvrdí a prokážou, že poskytování všeobecných služeb představuje nerovnou finanční zátěž, stanoví směrnice 2008/6/ES povinnost členských států poskytnout odškodnění buď prostřednictvím zadání veřejné zakázky, veřejných prostředků nebo mechanismu pro rozdělení nákladů mezi poskytovatele služeb nebo uživatele, nebo jiným způsobem v souladu se Smlouvou.

Každé tvrzení o nerovné finanční zátěži zhodnotí a schválí nezávislý národní regulační orgán (čl. 7).

Poskytování poštovních služeb a režimy licencí

Pro poštovní služby, které spadají do oblasti všeobecných služeb, mohou členské státy zavést schvalovací postupy včetně individuálních licencí v rozsahu nezbytném pro zaručení souladu se základními požadavky a k zajištění poskytování všeobecných služeb.

Pro poštovní služby, které nespadají do oblasti všeobecných služeb, mohou členské státy zavést všeobecná oprávnění pro zaručení souladu se základními požadavky.

Všechny postupy týkající se licencí, povinnosti a požadavky vztahující se na poskytování poštovních služeb jsou transparentní, přístupné, nediskriminační, přiměřené, přesné a jednoznačné. Jsou předem zveřejňovány a založeny na objektivních kritériích (čl. 9).

Sazby a transparentnost účtů

Členské státy přijmou opatření, kterými zajistí, že sazby pro každou ze služeb tvořících součást všeobecných služeb budou v souladu s těmito zásadami:

 • ceny jsou přijatelné a musí být takové, aby nezávisle na zeměpisné poloze a s ohledem na specifické vnitrostátní podmínky měli k poskytovaným službám přístup všichni uživatelé;
 • ceny musí vycházejí z nákladů a vytvářejí pobídky pro účinné poskytování všeobecných služeb;
 • uplatňování jednotných sazeb nevylučuje právo poskytovatele či poskytovatelů všeobecných služeb uzavírat s uživateli individuální dohody o cenách;
 • sazby jsou transparentní a nediskriminační;
 • pokud poskytovatelé všeobecných služeb uplatňují zvláštní sazby, uplatní zásady transparentnosti a nediskriminace jak u sazeb, tak i u souvisejících podmínek (čl. 12).

K zajištění přeshraničního poskytování všeobecných služeb vyzvou členské státy své poskytovatele všeobecných služeb, aby jejich dohody o konečných poplatcích za přeshraniční zásilky uvnitř Společenství byly v souladu s těmito zásadami:

 • konečné poplatky se stanoví ve vztahu k nákladům na zpracování a dodání příchozích přeshraničních zásilek;
 • výše odměny souvisí s dosaženou kvalitou služby;
 • konečné poplatky jsou transparentní a nediskriminační (čl. 13).

Poskytovatel či poskytovatelé všeobecných služeb vedou ve svých vnitřních účetních systémech oddělené účty s cílem zřetelně rozlišovat mezi službami a produkty, které jsou součástí všeobecných služeb, a těmi, které jejich součástí nejsou. Tyto vnitřní účetní systémy se zakládají na důsledně uplatňovaných a objektivně odůvodnitelných zásadách nákladového účetnictví.

Národní regulační orgány zajistí, aby soulad s jedním ze systémů nákladového účetnictví ověřoval příslušný nezávislý orgán (čl. 14).

Kvalita služeb

Členské státy zajistí stanovení a zveřejnění norem v oblasti všeobecných služeb, aby zaručily dobrou kvalitu poštovních služeb.

Normy kvality se zaměřují zvláště na přepravní dobu a na pravidelnost a spolehlivost služeb (čl. 16).

Původní normy kvality pro přeshraniční zásilky uvnitř Společenství (příloha II směrnice) jsou tyto: D + 3 pro 85 % přeshraničních poštovních zásilek nejrychlejší standardní kategorie; a D + 5 pro 97 % těchto zásilek, kde D představuje datum podání a n počet pracovních dnů, které uplynou mezi tímto datem a datem dodání adresátovi.

Členské státy stanoví normy kvality pro vnitrostátní zásilky a zajistí jejich slučitelnost s normami stanovenými pro přeshraniční služby v rámci Společenství.

Členské státy sdělí své normy kvality pro vnitrostátní služby Komisi, která je zveřejní stejným způsobem jako normy pro přeshraniční služby uvnitř Společenství (čl. 17 a 18).

Členské státy zajistí, aby všichni poskytovatelé poštovních služeb zavedli transparentní, jednoduché a nenákladné postupy pro projednávání reklamací.

Členské státy zajistí, aby tyto postupy umožňovaly spravedlivé a rychlé řešení sporů. Členské státy rovněž podporují rozvoj nezávislých mimosoudních systémů urovnávání sporů mezi poskytovateli poštovních služeb a uživateli (čl. 19).

Harmonizace technických norem pokračuje s ohledem zejména na zájmy uživatelů. Evropský výbor pro normalizaci je pověřen vypracováním technických norem pro poštovní odvětví podle zásad stanovených směrnicí Rady 83/189/EHS o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů (čl. 20).

Evropská komise a národní regulační orgány

Komisi je nápomocen výbor (čl. 21).

Každý členský stát určí jeden nebo více národních regulačních orgánů pro poštovní odvětví, které jsou právně odděleny od provozovatelů poštovních služeb a působí nezávisle na nich. Členské státy, které si ponechají ve vlastnictví podniky poskytující poštovní služby nebo kontrolu nad nimi, zajistí účinné strukturální oddělení regulačních funkcí od činností spojených s vlastnictvím nebo kontrolou těchto podniků.

Členské státy oznámí Komisi, které národní regulační orgány byly stanoveny pro vykonávání úkolů vyplývajících z této směrnice (čl. 22).

Poskytování informací

Členské státy zajistí, aby poskytovatelé poštovních služeb poskytovali zejména národním regulačním orgánům veškeré finanční informace a informace o poskytování všeobecných služeb, a to zejména za tímto účelem: aby národní regulační orgány mohly zajistit soulad s touto směrnicí nebo s rozhodnutími přijatými podle této směrnice; pro jasně definované statistické účely (čl. 22a).

Zpráva o vývoji vnitřního trhu v odvětví poštovních služeb

Každé čtyři roky, přičemž poprvé nejpozději do 31. prosince 2013, Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování této směrnice.

Datum provedení

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2010.

Odchylně od výše uvedené povinnosti níže uvedené členské státy rozhodly o odložení provádění směrnice 2008/6/ES nejpozději do 31. prosince 2012.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 97/67/ES (přijetí: spolurozhodování COD/1995/0221)

10. 2. 1998

9. 2. 1999

Úř. věst. L 15 ze dne 21. 1. 1998

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2002/39/ES

5. 7. 2002

31. 12. 2002

Úř. věst. L 15 ze dne 5. 7. 2002

Směrnice 2008/6/ES

27. 2. 2008

31. 12. 2010/31. 12. 2012

Úř. věst. L 52 ze dne 28. 2. 2008

Nařízení (ES) č. 1882/2003

20. 11. 2003

-

Úř. věst. L 284 ze dne 31. 10. 2003

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 22. prosince 2008 o uplatňování poštovní směrnice (směrnice 97/67/ES ve znění směrnice 2002/39/ES) (KOM(2008) 884 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku). Čtvrtá zpráva o provádění uvádí vyčerpávající hodnocení o celkovém provedení poštovní směrnice v členských státech, včetně uplatnění klíčových prvků, vývoje právní úpravy a podrobných vývojových tendencí trhu (zvláště o jejich hospodářských, sociálních a technických aspektech, o vývoji v oblasti zaměstnanosti a kvality služeb). Tato zpráva popisuje podstatné prvky vývoje od poslední zprávy o provádění směrnice přijaté v říjnu 2006 a pokrývá období let 2006–2008.

Během vykazovaného období lze pozorovat tyto hlavní vývojové posuny v oblasti právní úpravy:

 • Německo plně otevřelo poštovní trh dne 1. ledna 2008;
 • Nizozemsko, kde bylo plánováno úplné otevření trhu, nyní liberalizaci odložilo, aniž by stanovilo konkrétní datum pro úplné otevření trhu;

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 18. října 2006 o uplatňování poštovní směrnice (směrnice 97/67/ES ve znění směrnice 2002/39/ES) (KOM(2006) 595 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku). Třetí zpráva provází návrh třetí poštovní směrnice a opírá se o závěr, podle kterého poštovní služby tvoří důležitý prvek vnitřního trhu služeb a jsou součástí Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost.

Třetí zpráva uzavírá, že v dotčeném období (2005–2006) bylo dosaženo všech střednědobých politických výsledků poštovní směrnice: za prvé byly postupně omezeny monopoly buď prováděním kalendáře postupného otevírání trhu obsaženého v poštovní směrnici (např. snížením vyhrazené oblasti na 50 g dne 1. ledna 2006), nebo dalším otevíráním důležitých částí trhu (jako jsou adresné reklamní zásilky) nebo úplným otevřením poštovního trhu (Spojené království, Švédsko a Finsko). Za druhé vzrostla konkurence a v nejvyspělejších členských státech byly podíly tradičních subjektů na trhu sníženy přibližně na 90 % a v období 2000 až 2005 obecně vzrostl vnímaný stupeň hospodářské soutěže. Za třetí poskytovatelé všeobecných služeb provedli restrukturalizaci a úspěšně se přizpůsobili regulačnímu a tržnímu vývoji. To potvrzuje obecně pozitivní trend v oblasti celkových příjmů a růstu ziskovosti. Za čtvrté se zlepšila kvalita služeb, spokojenost zákazníků je vysoká a byla zachována všeobecná služba.

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 23. března 2005 o uplatňování poštovní směrnice (směrnice 97/67/ES ve znění směrnice 2002/39/ES) (KOM(2005) 102 v konečném znění – Úř. věst. C 123 ze dne 21.5.2005).

Tato druhá zpráva potvrzuje, že reforma poštovního odvětví v EU je na správné cestě. Ačkoli tato reforma nebyla ještě dokončena, přinesla již řadu významných zlepšení, především pokud jde o kvalitu služeb, lepší obchodní zdatnost a oddělení regulačních orgánů od poskytovatelů služeb. Nicméně praktické provádění některých komplexnějších zákonných požadavků poštovní směrnice (kontrola sazeb, transparentnost účtů, oprávnění a licence) stále vyžaduje další úsilí. Ostatně pokud jde o trh poštovních služeb, Komise konstatuje, že se ještě musí rozvinout hospodářská soutěž a že je nutné vyrovnat regulační asymetrie, které stále existují mezi členskými státy, zejména v oblasti rozdílných daňových povinností. Pokud jde o výhledy do budoucna, je nezbytné: aby všichni poskytovatelé využili všech příležitostí, které se jim nabízejí, k modernizaci odvětví; aby byl dodržen časový plán stanovený směrnicí; aby se dohlíželo na vývoj zákonodárných opatření a zavedena účinná spolupráce mezi členskými státy a Komisí; aby se prosadila intenzívní debata o budoucí poštovní politice.

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the application of the Postal Directive (97/67/EC directive) [COM(2002) 632 final – not published in the Official Journal] (Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění poštovní směrnice (směrnice 97/67/ES) (COM(2002) 632 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)). V roce 2000 dosáhly poštovní služby v EU výnosu přibližně 85 miliard EUR a přímo zaměstnávaly více než 1,6 milionů zaměstnanců. Poštovní směrnice měla významný dopad na vývoj trhu poštovních služeb. Zavedením minimálních všeobecných poštovních služeb zaručuje udržení služby obecného zájmu v rámci budoucího vývoje trhu. Nadto podporou vyšší kvality služeb díky takovým opatřením, jako je definování cílů služeb (za povšimnutí stojí, že v roce 2001 bylo 92,3 % přeshraničních prioritních zásilek v EU doručeno ve lhůtě D + 3), a podporou společných evropských norem poštovní směrnice přispěla ke zlepšení kvality služeb a snížení všech přeshraničních účinků. Třebaže přetrvávají některé problémy v otázkách dodržování souladu, pokud jde o nezávislost národních regulačních orgánů, poštovní směrnice také provedla minimální harmonizaci trhu. Poštovní směrnice vydláždila cestu k širšímu otevírání trhu a tento výhled umožnil urychlit tempo poštovních reforem na národní úrovni a při restrukturalizaci poštovního odvětví, v zájmu větší efektivnosti a ziskovosti.

Usnesení Rady ze dne 7. února 1994 o rozvoji poštovních služeb Společenství (Úř. věst. C 48 ze dne 16.2.1994).

Poslední aktualizace: 03.02.2009

Top