Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Minimální bezpečnostní požadavky na evropské silniční tunely

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Minimální bezpečnostní požadavky na evropské silniční tunely

Některé tunely v Evropě, které byly uvedeny do provozu již před značnou dobou, byly konstruovány za technických možností a dopravních podmínek, které se velmi lišily od stávajících. Vzhledem k nedávným nehodám v tunelech je důležité přijmout harmonizovaná bezpečnostní opatření.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely transevropské silniční sítě (Viz pozměňovací akt)

PŘEHLED

Kontext

Tunely jsou důležitou součástí infrastruktury, protože usnadňují spojení mezi rozsáhlými oblastmi Evropské unie (EU) a jsou proto důležité pro dálkovou přepravu a rozvoj regionálních ekonomik.

Nicméně nehody v tunelech, a to zejména požáry, mohou mít závažné důsledky a mohou být velmi nákladné z hlediska lidských životů, zvýšené dopravní neprůjezdnosti, znečištění a nákladů na opravy.

Požáry v Montblanském tunelu (Francie/Itálie) a Tauernském tunelu (Rakousko) v roce 1999 a v Gotthardském tunelu (Švýcarsko) v roce 2001 ukázaly, jaké potenciální důsledky, pokud jde o lidské a hospodářské ztráty, mohou mít takové nehody v tunelech: desítky mrtvých a zraněných, a hlavní evropské silnice neprůjezdné po měsíce, ne-li roky.

Narůstající počet těchto nehod vedl Komisi k vytvoření bílé knihy nazvané „Evropská dopravní politika do roku 2010: čas rozhodnutí“, ve které oznámila minimální bezpečnostní požadavky na tunely náležející k transevropské silniční síti.

Tato směrnice stanoví soubor harmonizovaných minimálních bezpečnostních norem, které řeší různé organizační, strukturální, technické a provozní aspekty.

Cílem této směrnice je zajistit, aby všechny tunely, které jsou delší než 500 metrů, ať již v provozu, ve výstavbě, nebo ve fázi projektu, a které tvoří část transevropské silniční sítě, dodržovaly nové harmonizované bezpečnostní požadavky. Tunely, které jsou kratší než 500 metrů, obvykle nemusí být vybaveny mechanickými větracími systémy, protože horký kouř vzniklý hořením se přirozeně rozvrství.

Správní orgán

Každá země EU musí jmenovat jeden nebo více správních orgánů zodpovědných za všechny aspekty bezpečnosti, které podniknou všechna nezbytná opatření pro dodržování směrnice.

Správní orgán je možné ustanovit na celostátní, regionální nebo místní úrovni. V případě přeshraničních tunelů buď správní orgán jmenuje každá země EU, nebo dvě země EU jmenují společný správní orgán.

Uvedení nového tunelu do provozu nebo přestavování stávajícího tunelu je podmíněno povolením správního orgánu. Správní orgán má pravomoc pozastavit nebo omezit provoz tunelu, jestliže nejsou splněny bezpečnostní požadavky.

Správní orgán zajistí plnění těchto úkolů:

 • pravidelné přezkušování a prohlídky tunelů a vypracování s tím souvisejících bezpečnostních požadavků;
 • zavádění organizačních a provozních postupů (včetně plánů zásahů v mimořádných situacích) pro výcvik a vybavení záchranných služeb;
 • stanovení postupů pro okamžité uzavření tunelu v případě nouze;
 • zavádění potřebných opatření ke snížení rizika.

Správce tunelu

Pro každý tunel nacházející se na území země EU, ať již je ve fázi projektu, výstavby nebo provozu, stanoví správní orgán za správce tunelu veřejný nebo soukromý subjekt, který odpovídá za správu dotyčného tunelu. O každé závažné události nebo nehodě, ke které v tunelu dojde, vypracuje správce tunelu zprávu o mimořádné události.

Bezpečnostní technik

Pro každý tunel a po předchozím souhlasu správního orgánu jmenuje správce tunelu jednoho bezpečnostního technika, který koordinuje všechna preventivní a bezpečnostní opatření zaměřená na zajištění bezpečnosti uživatelů a obsluhy.

Bezpečnostní technik vykonává tyto úkoly:

 • zajišťuje koordinaci se záchrannými složkami a podílí se na přípravě provozních postupů;
 • účastní se plánování, provádění a vyhodnocování činností v případech nouze;
 • podílí se na stanovení bezpečnostních plánů a určení stavebních opatření;
 • ověřuje, zda jsou členové obsluhy a záchranných služeb řádně vyškoleni, a podílí se na organizování cvičení prováděných v pravidelných intervalech;
 • vydává doporučení k uvedení stavby do provozu, vybavení a provozování tunelů;
 • ověřuje, zda jsou stavba tunelu a vybavení řádně udržovány a opravovány;
 • účastní se hodnocení každé významné mimořádné události nebo nehody.

V případě tunelů, které byly schváleny ve fázi projektu, ale nebyly otevřeny pro veřejnost do 30. dubna 2005, vyhodnotí správní orgán, zda jsou v souladu s touto směrnicí.

Pokud jde o tunely, které byly otevřeny pro veřejnost do tohoto data, musí správní orgán do 30. října 2005 vyhodnotit, zda jsou v souladu s touto směrnicí.

Do 30. dubna 2005 musí země EU předložit Komisi zprávu o plánovaném plnění požadavků této směrnice, o plánovaných opatřeních a případně o následcích otevření nebo uzavření hlavních přístupových komunikací k tunelům.

Pravidelné prohlídky

Členské státy zajišťují, aby prohlídky, hodnocení a přezkušování vykonávaly inspekční orgány.

Správní orgán je povinen ověřovat pravidelné provádění prohlídek inspekčním orgánem, aby zajistil, že všechny tunely spadající do oblasti působnosti této směrnice splňují její požadavky. Doba mezi dvěma po sobě následujícími prohlídkami daného tunelu nesmí přesáhnout šest let.

Analýza rizik

Analýzu rizik, na základě jednotné metodiky definované na celostátní úrovni, provádí na vyžádání správního orgánu nezávislý orgán pro daný tunel a bere v úvahu všechny konstrukční faktory a podmínky dopravního provozu, které mají vliv na bezpečnost, zejména charakteristiky a typ dopravního provozu, délku tunelu, prostorové uspořádání tunelu a prognózu počtu těžkých nákladních vozidel za den.

Zprávy

Do 30. dubna 2009 Komise zveřejní zprávu o praxi uplatňované v zemích EU.

Každé dva roky země EU vypracují zprávy o požárech v tunelech a o nehodách, které významně ovlivnily bezpečnost uživatelů komunikací v tunelech, a o četnosti a příčinách těchto nehod, tyto nehody vyhodnotí a uvedou informaci o skutečné úloze a účinnosti bezpečnostních zařízení a opatření.

Komise přizpůsobuje přílohy této směrnice technickému pokroku.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2004/54/ES

30. 4. 2004

30. 4. 2006

Úř. věst. L 167 ze dne 30. 4. 2004

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 596/2009

7. 8. 2009

-

Úř. věst. L 188 ze dne 18. 7. 2009

Postupné změny a opravy směrnice 2004/54/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace: 11.07.2011

Top