Help Print this page 
Title and reference
Práva osob s omezenou schopností pohybu v letecké dopravě

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Práva osob s omezenou schopností pohybu v letecké dopravě

Toto nařízení je součástí obecného plánu na posílení práv cestujících ve všech formách dopravy. Osoby znevýhodněné omezenou schopností pohybu, ať již v důsledku zdravotního postižení, věku nebo jiného faktoru, by měly mít možnost využívat letecké dopravy způsobem srovnatelným s ostatními občany.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě

PŘEHLED

Nařízení o právech osob s omezenou schopností pohybu při využívání letecké dopravy zakazuje dopravcům odmítat rezervace nebo nástup na palubu osobám kvůli jejich omezené schopnosti pohybu nebo zdravotnímu postižení *.

Existují však určité výjimky, zejména kvůli oprávněným bezpečnostním důvodům stanoveným zákonem. Letecký dopravce může odmítnout přijmout rezervaci od osoby s omezenou schopností pohybu nebo přijmout takovou osobu na palubu nebo požadovat, aby taková osoba byla doprovázena další osobou, kvůli dodržení platných bezpečnostních požadavků stanovených zákonem nebo pokud velikost letadla nástup na palubu této osoby reálně neumožňuje.

Do pěti pracovních dnů od odmítnutí rezervace nebo nástupu na palubu nebo od vyžádání, aby osoba s omezenou schopností pohybu nebo se zdravotním postižením byla doprovázena, musí letecký dopravce písemně informovat příslušnou osobu o důvodech.

Osoby s omezenou schopností pohybu nebo se zdravotním postižením mají nárok obdržet zdarma pomoc specifikovanou v nařízení na letišti (při odletu, příletu a během tranzitu) a na palubě letadel (například doprava invalidních vozíků a přeprava asistenčních psů pro slepce).

Tuto pomoc by měly poskytovat řídící orgány letišť a mohou tyto služby financovat výběrem zvláštního poplatku od leteckých společností.

Země Evropské unie (EU) a další dotčené země (země Evropského sdružení volného obchodu (ESVO)) budou za porušení muset stanovit sankce a určit nezávislé orgány, které se budou zabývat stížnostmi.

Komise musí nejpozději do 1. ledna 2010 podat zprávu Evropskému parlamentu a Radě o provádění a dopadech nařízení.

Klíčové pojmy aktu

 • „Osoba se zdravotním postižením“ nebo „osoba s omezenou schopností pohybu a orientace“: osoba, jejíž pohyblivost je při použití dopravního prostředku snížena v důsledku jakéhokoliv tělesného postižení (smyslového nebo pohybového, trvalého nebo dočasného), mentálního postižení nebo nezpůsobilosti nebo jakékoli jiné příčiny zdravotního postižení nebo věku a jejíž stav vyžaduje, aby jejím potřebám byla věnována odpovídající pozornost a byly jí přizpůsobeny služby, které jsou poskytované všem cestujícím.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1107/2006

15. 8. 2006

26. 7. 2008(Čl. 3 a 4: 26. 7. 2007)

Úř. věst. L 204 ze dne 26. 7. 2006

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování a výsledcích nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě (KOM(2011) 166 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku). Tato zpráva uvedla, že nařízení (ES) č. 1107/2006 přineslo výhody osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace (osoby s OSP); a to zejména jednotný rámec ochrany, jasné rozdělení úkolů mezi letišti a dopravci a zřízení sítě specializovaných vnitrostátních subjektů (National Enforcement Bodies, NEB) ve všech zemích EU.

Komise však zjistila určité problémy při uplatňování nařízení, které mohou oslabit jeho potenciál. K těmto problémům patří:

 • kvalita služby a její přizpůsobení individuálním potřebám osob s OSP jsou občas nedostatečné;
 • poskytování informací cestujícím je nedostatečné;
 • choulostivé a drahé vybavení pro mobilitu;
 • omezení při rezervaci míst nebo při nástupu na palubu osobám s OSP z důvodů bezpečnosti;
 • nedostatečná pomoc na palubě ze strany dopravců, zejména doprovod na toalety;
 • definice vybavení pro mobilitu, které musí dopravci přepravovat bezplatně, vede k rozdílnému výkladu;
 • mezi zeměmi EU existují velké rozdíly v provádění nařízení;
 • neshody ohledně částky a způsobu jejího výpočtu a uložení;
 • obtíže s výkladem některých důležitých definic, například zda těhotné ženy, osoby s nadváhou nebo děti nízkého věku jsou zahrnuty do definice osob s omezenou schopností pohybu;
 • přeprava a poskytování medicinálního kyslíku.

Vzhledem k tomu, že toto počáteční hodnocení hodnotí provádění nařízení (ES) č. 1107/2006 celkově pozitivně, je v této etapě možné upustit od nutnosti revidovat legislativu. Komise nicméně navrhuje několik směrů ke zlepšování ve stávajícím rámci:

 • jednotný výklad nařízení;
 • zlepšení praktického uplatňování právní úpravy;
 • posílení dohledu a účinnosti sankčních režimů ze strany vnitrostátních orgánů;
 • projednání otázky přepravy a poskytování medicinálního kyslíku.

Sdělení Komise ze dne 7. srpna 2008 o rozsahu odpovědnosti leteckých dopravců a letišť v případě zničení, poškození či ztráty vybavení pro mobilitu u cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě (KOM(2008) 510 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku). Na základě „Studie o stropech náhrady u poškozeného či ztraceného vybavení a přístrojů náležících cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě“ provedené Komisí toto sdělení představuje aktuální výzvy, před kterými stojí osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, když je jejich vybavení pro mobilitu poškozeno či ztraceno, a také řešení popsaná nařízením (ES) č. 1107/2006.

Pokud jde o kvantitativní cíle, cílem je snížit počet událostí týkajících se vybavení pro mobilitu. Proto nařízení stanoví, že letecké společnosti a letiště mají právní povinnost týkající se jak nezbytných postupů, tak zaškolení personálu s cílem zajistit pomoc osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Kvalitativním cílem je minimalizovat důsledky události. V tomto ohledu je:

 • nedostatek společných postupů, které by událost řešily okamžitě, což nařízení částečně řeší;
 • rozdíly mezi leteckými společnostmi a letišti v podstatě a omezení odpovědnosti, komu je podle nařízení udělena povinnost náhrady, která odpovídá mezinárodním, evropským a vnitrostátním právním předpisům;
 • problém nedostatečných náhrad škody a postupů; nicméně nařízení by mělo snižovat počet událostí a jejich důsledky, které jsou již nyní poměrně minimální;
 • otázka definice „zavazadla“ a úlohy vybavení pro mobilitu, kvůli čemuž chce Komise vyvolat diskusi v ICAO, aby vybavení pro mobilitu bylo buď vyňato z definice, nebo aby bylo pozměněno omezení odpovědnosti vzhledem k „zavazadlu“ v mezinárodních úmluvách s ohledem na stanovení náhrady za zničené, poškozené nebo ztracené vybavení pro mobilitu podle skutečné hodnoty daného vybavení.

Pokud po budoucím hodnocení nařízení (ES) č. 1107/2006 nebude dosažen dostatečný pokrok, Komise navrhne zlepšení současného právního rámce s ohledem na práva osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (Úř. věst. L 46 ze dne 17.2.2004).

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: "Protection of air passengers in the European Union" (COM(2000) 365 final – Not published in the Official Journal) (Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: „Ochrana cestujících využívajících leteckou dopravu v Evropské unii“ (KOM(2000) 365 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)).

See also

 • Pro další informace navštivte Portál pro leteckou dopravu (EN) Evropské komise

Poslední aktualizace: 07.11.2011

Top