Help Print this page 
Title and reference
Znečištění z lodí a trestní sankce

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Znečištění z lodí a trestní sankce

Evropská unie vytváří právní rámec pro udělování sankcí v případě vypouštění ropných látek a dalších jedovatých látek z lodí ve svých vodách.

AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/35/ES ze dne 7. září 2005 o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání

PŘEHLED

Současné právní předpisy stanoví, že vypouštění znečišťujících látek z lodí představuje v zásadě trestný čin a podle této směrnice se to vztahuje na vypouštění ropných látek a dalších jedovatých látek z lodí. Menší vypouštění není automaticky nutné považovat za trestný čin, kromě případů, kdy opakování vede k poškození kvality vody, včetně případu opakovaných vypuštění.

Osoby odpovědné za vypouštění znečišťujících látek mohou podléhat trestním sankcím, pokud jednaly úmyslně, následkem vědomé nedbalosti * nebo hrubé nedbalosti. K trestním sankcím může vést i skutek navádění, napomáhání a spolupachatelství při vypouštění znečišťující látky.

Směrnice se vztahuje na všechny typy lodí, bez ohledu na to, pod jakou vlajkou pluje. Znečišťující vypouštění je zakázáno:

  • ve vnitřních vodách země Evropské unie (EU), včetně přístavů;
  • v teritoriálních vodách země EU;
  • v průlivech používaných pro mezinárodní plavbu podle tranzitního režimu, jak je stanoveno v Úmluvě Organizace spojených národů o mořském právu z roku 1982;
  • ve výlučné hospodářské zóně země EU;
  • na volném moři.

Výjimky

Tento režim se nevztahuje na vypouštění z válečných lodí nebo jiných lodí v majetku státu nebo jím provozovaných a využívaných pouze pro vládní neobchodní účely.

Výjimky zákazu o vypouštění znečišťujících látek je možné použít v případech, kdy je ohrožena bezpečnost lidí nebo lodi.

Právnické osoby

Právnické osoby mohou být v rámci soukromého práva * předmětem trestních sankcí, pokud se nějaká fyzická osoba v jejich prospěch dopustí trestného činu. Tato fyzická osoba může jednat buď individuálně, nebo v rámci orgánu právnické osoby. Ve struktuře dané právnické osoby musí mít vedoucí postavení.

Právnická osoba je také zodpovědná za trestné činy spáchané fyzickou osobou kvůli dohledu, specificky kvůli nedostatku dohledu nebo kontroly.

Odpovědnost právnické osoby by neměla vylučovat trestní řízení proti zúčastněným fyzickým osobám.

Zavedení sankcí

Vnitrostátní orgány musí zajistit zavedení účinných, přiměřených a odrazujících sankcí, a to i pro menší trestné činy. Tyto orgány musí spolupracovat, když se zjistí, že se loď provinila nezákonným vypuštěním v jejich oblasti odpovědnosti, než loď připluje do přístavu jiné země EU.

Kontext

Potopení lodě Prestige v listopadu 2002 a lodě Erika v prosinci 1999 ukázalo, že je nutné zamezit znečištění z lodí. Nicméně nehody nejsou hlavním zdrojem znečištění: většina znečištění je důsledkem záměrného vypouštění (čištění nádrží a likvidace odpadního oleje).

Tato pravidla začleňují do práva Společenství 1973 Mezinárodní úmluvu o zabránění znečišťování z lodí z roku 1973 a protokol k této úmluvě z roku 1978 (úmluva Marpol 73/78 (EN)). Díky tomu bude možná harmonizace používání ustanovení této úmluvy.

Tyto dvě úmluvy stanoví systém dvoustupňové odpovědnosti založený na:

  • (omezené) přísné odpovědnosti majitele lodi;
  • kolektivně financovaného fondu, který poskytuje dodatečné náhrady obětem škod za znečištění ropnými látkami, kteří nedostali úplné odškodnění.

Klíčové pojmy

  • Nedbalé jednání: jednání učiněné s vědomím, že pravděpodobně povede ke škodě.
  • Právnické osoby spadající pod soukromé právo: všechny právnické subjekty, například podniky, s výjimkou států, veřejných subjektů a mezinárodních veřejných organizací.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2005/35/ES

30. 9. 2005

1. 3. 2007

Úř. věst. L 255 z 30. 9. 2005

Směrnice 2009/123/ES

16. 11. 2009

16. 11. 2010

Úř. věst. L 280 z 27. 10. 2009

Následné změny a úpravy směrnice 2005/35/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/59/ES ze dne 27. listopadu 2000 o přístavních zařízeních pro příjem lodního odpadu a zbytků lodního nákladu (Úř. věst. L 332 ze dne 28.12.2000)

Poslední aktualizace: 18.06.2010

Top