Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Námořní bezpečnost: Bezpečnost lodí a přístavních zařízení

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Námořní bezpečnost: Bezpečnost lodí a přístavních zařízení

Nedávná minulost nás poučila, že žádná země na světe není chráněna před teroristickými činy, a námořní doprava není v tomto ohledu žádnou výjimkou. Pro stálé zajištění bezpečnosti námořní dopravy, občanů, kteří ji využívají, a životního prostředí tváří v tvář hrozbám úmyslných protiprávních činů, jako je terorismus, jsou nutná opatření. Pokud přepravovaný náklad obsahuje nebezpečné látky, mohly by mít takovéto protiprávní činy dalekosáhlý dopad na občany a životní prostředí EU.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 725/2004 ze dne 31. března 2004 o zvýšení bezpečnosti lodí a přístavních zařízení (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Hlavním cílem tohoto nařízení je provádět opatření Evropské unie (EU) zaměřená na zvýšení bezpečnosti lodí a přístavních zařízení vzhledem ke hrozbám úmyslných protiprávních činů.

Nařízení má poskytovat základ pro jednotný výklad, provádění a EU uskutečňované sledování zvláštních opatření ke zvýšení bezpečnosti námořní dopravy, která byla přijata diplomatickou konferencí Mezinárodní námořní organizace (IMO) (EN) v roce 2002, měnící Mezinárodní úmluvu o bezpečnosti lidského života na moři (úmluva SOLAS) z roku 1974 a stanovící Mezinárodní předpis o bezpečnosti lodí a přístavních zařízení (předpis ISPS).

Změny úmluvy SOLAS a části A předpisu ISPS jsou závazné, ale podléhají výkladu. Část B předpisu ISPS obsahuje doporučení, která mají uplatňovat země EU.

Toto nařízení obsahuje preventivní opatření a převádí část úmluvy SOLAS o zvláštních opatřeních ke zvýšení bezpečnosti námořní dopravy a zároveň předpis ISPS, dva základní kameny bezpečnosti námořní dopravy na celosvětové úrovni.

Země EU mají sdělovat Mezinárodní námořní organizaci, Komisi a ostatním zemím EU vyžadované informace a zvláštní opatření v rámci úmluvy SOLAS ke zvýšení bezpečnosti námořní dopravy.

Každý členský stát také musí vypracovat seznam dotčených přístavních zařízení na základě provedeného vyhodnocení bezpečnosti přístavních zařízení a stanoví rozsah opatření ke zvýšení bezpečnosti námořní dopravy. Tento seznam musí být sdělen dalším zemím EU a Komisi nejpozději do 1. července 2004.

Země EU musí důrazně kontrolovat dodržování bezpečnostních předpisů na lodích, které hodlají vplout do přístavu EU, bez ohledu na jejich původ.

Bezpečnostní kontroly v přístavu mohou provádět orgány příslušné pro bezpečnost námořní dopravy zemí EU, ale také, pokud jde o mezinárodní osvědčení o bezpečnosti lodě, inspektoři působící v rámci státní přístavní inspekce podle směrnice 95/21/ES.

Pokud loď oznámí svůj úmysl vplout do přístavu země EU, požádá orgán příslušný pro bezpečnost námořní dopravy této země o poskytnutí informací alespoň 24 hodin předem nebo nejpozději v době, kdy dotyčná loď opouští předchozí přístav, pokud je doba plavby kratší než 24 hodin, nebo pokud není znám přístav, do kterého loď směřuje, ihned poté, co je znám přístav, do kterého loď směřuje.

Země EU určí kontaktní místo pro bezpečnost námořní dopravy nejpozději do 1. července 2004. Tento orgán by měl vyžadovat od každé lodě, která hodlá vplout do přístavu, předběžné poskytnutí informací, které se týkají jejího mezinárodního osvědčení o bezpečnosti lodě a stupňů zabezpečení, na kterých loď dříve byla a v současnosti je provozována.

Země EU mají uplatňovat nová bezpečnostní opatření na mezinárodní lodní dopravu a do 1. července 2005 na osobní lodě třídy A provozující vnitrostátní služby.

Země EU na základě vyhodnocení bezpečnostního rizika rozhodnou o rozsahu, v němž do 1. července 2007 uplatní ustanovení tohoto nařízení pro jiné kategorie lodí, které provozují vnitrostátní služby, pro jejich společnosti a pro jejich obslužná přístavní zařízení.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 725/2004

19. 5. 2004

-

Úř. věst. L 129 ze dne 29. 4. 2004

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 219/2009

20. 4. 2009

-

Úř. věst. L 87 ze dne 31. 3. 2009

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (ES) č. 324/2008 ze dne 9. dubna 2008, kterým se stanoví revidované postupy provádění inspekcí Komise v oblasti námořní bezpečnosti (Úř. věst. L 98 ze dne 10.4.2008).

Komise provádí bezpečnostní inspekce přístavních zařízení a firem v zemích EU. Tyto inspekce se připravují s pomocí Evropské agentury pro námořní bezpečnost a provádějí je inspektoři ze zemí EU. Komise musí odeslat zprávu o inspekci do šesti týdnů od dokončení inspekce. Tyto zprávy musí podrobně uvést zjištění inspekce a poukázat na veškeré případy neshod s nařízením (ES) č. 725/2004 nebo směrnicí 2005/65/ES. Mohou také obsahovat doporučení nápravných opatření. Příslušná země EU musí odpovědět do tří měsíců a sdělit časový plán dalšího postupu s uvedením kroků k nápravě zjištěných nedostatků.

Poslední aktualizace: 22.02.2011

Top