Help Print this page 
Title and reference
Výběr poplatků za těžká nákladní vozidla: směrnice o eurovinětě

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Výběr poplatků za těžká nákladní vozidla: směrnice o eurovinětě

Směrnice harmonizuje systémy poplatků – daně z vozidel, mýtné a poplatky související s využíváním pozemních komunikací – a zavádí spravedlivé mechanismy hrazení nákladů na pozemní komunikace dopravci.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Tato směrnice nahrazuje směrnici 93/89/EHS o zdaňování určitých vozidel určených k silniční přepravě zboží členskými státy a o výběru mýtného a poplatků za užívání určitých pozemních komunikací (euroviněta).

Tato směrnice se vztahuje na daně z vozidel, mýtné a poplatky za užívání ukládané na vozidla určená k přepravě zboží po pozemních komunikacích, jejichž celková hmotnost činí nejméně 12 tun.

Tato směrnice se nevztahuje na:

 • vozidla, která jsou používána pro dopravu výlučně na mimoevropských územích členských států;
 • vozidla evidovaná na Kanárských ostrovech, Ceutě a Melille, Azorech nebo Madeiře, která jsou používána pro dopravu na těchto územích nebo mezi těmito územími a pevninským územím Španělska, popřípadě Portugalska.

Daně z vozidel

Směrnice stanoví, jaké daně jsou stanovené v každé jednotlivé zemi. Každý členský stát je zodpovědný za přijetí postupů vyměřování a vybírání těchto daní, které vybírá členský stát, ve kterém je vozidlo zaregistrováno.

Členské státy nesmějí stanovit sazby daní z vozidel níže, než jaké jsou minimální sazby určené v této směrnici. V rámci této směrnice mají členské státy v určitých případech a za určitých podmínek také možnost použít snížené sazby nebo osvobození od daně.

Mýtné a poplatky za užívání

Směrnice uvádí seznam podmínek, které musí splnit členské státy, které si přejí zavést anebo ponechat v platnosti mýtné či zavést poplatky za užívání. Jedná se o tyto podmínky:

 • ukládání pouze za užívání dálnic nebo podobných silnic, mostů, tunelů a horských průsmyků;
 • používání zásady nediskriminace na základě státní příslušnosti dopravce nebo výchozího či cílového místa přepravy;
 • žádné kontroly na vnitřních hranicích;
 • opětovný přezkum maximálních sazeb poplatků za užívání dne 1. července 2002 a potom každé dva roky;
 • uplatňování zásady proporcionality sazeb poplatků za užívání úměrně době užívání pozemní komunikace;
 • možnost rozlišovat sazby podle kategorií emisí vozidel anebo denní době;
 • možnost, aby dva nebo více členských států spolupracovalo při zavádění společného systému poplatků za užívání při dodržení určitých podmínek, jako je spravedlivé dělení příjmů mezi členskými státy.

Kromě daní určených touto směrnicí mohou členské státy uplatňovat:

 • daně a poplatky ukládané při evidenci vozidla nebo ukládané na vozidla nebo náklady nadměrných hmotností nebo rozměrů;
 • parkovací poplatky a zvláštní poplatky za používání městských komunikací;
 • regulační poplatky určené k zabránění dopravním zácpám.

Členské státy, které nainstalují elektronické mýtné systémy, jsou zodpovědné za zajištění toho, aby jejich systémy byly kompatibilní.

Revize směrnice (2006)

Směrnice 2006/38/ES ze dne 17. května 2006 mění směrnici s cílem vytvořit nový rámec Společenství pro výběr poplatků za užívání pozemních komunikací. Tato směrnice umožňuje zefektivnění dopravního systému na pozemních komunikacích a zajišťuje správné fungování vnitřního trhu. Směrnice stanoví pravidla, podle kterých členské státy mají používat mýtná či poplatky za užívání pozemních komunikací včetně komunikací na transevropské dopravní síti a komunikací v horských oblastech.

Od roku 2012 dále bude směrnice 2006/38/ES platit na vozidla, jejichž váha dosahuje 3,5 až 12 tun.

Členské státy mají možnost rozlišovat mýtné podle emisní kategorie vozidla (klasifikace „EURO“) a podle úrovně škod, které vozidlo působí komunikacím, jakož i podle místa, času a úrovně dopravní neprůjezdnosti. Díky tomu je možné řešit problémy dopravní neprůjezdnosti, mimo jiné poškozování životního prostředí, na základě zásad „uživatel platí“ a „znečišťovatel platí“.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 1999/62/ES

20. 7. 2000

1. 7. 2000

Úř. věst. L 187 ze dne 20. 7. 1999

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2006/38/ES

10. 6. 2006

10. 6. 2008

Úř. věst. L 157 ze dne 9. 6. 2006

Směrnice 2006/103/ES

1. 1. 2007

1. 1. 2007

Úř. věst. L 363 ze dne 20. 12. 2006

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (KOM(2008) 436 v konečném znění – nebyl zveřejněn v Úředním věstníku). Změna směrnice o „eurovinětě“ by členským státům měla umožnit internalizovat náklady související se znečištěním a přetížením dopravy způsobenými těžkými nákladními vozidly (vnější náklady). Členské státy proto budou oprávněny k tomu, aby do mýtného pro těžká nákladní vozidla mohly zařadit poplatek, který je založen na nákladech v důsledku znečištění ovzduší a hluku z provozu a nákladech v důsledku přetížení dopravy, které vozidlo způsobí jiným vozidlům. Tento poplatek se bude lišit podle emisní kategorie Euro, ujeté vzdálenosti, místa a doby užití komunikace. Členské státy takto obdržený příjem použijí na projekty související s udržitelným rozvojem dopravy. Poplatek musí být vybírán prostřednictvím systémů elektronického mýtného, které neomezují plynulý provoz a nezpůsobují místní obtíže na stanovištích pro výběr mýtného. Kromě toho oblast působnosti této směrnice přesahuje rámec transevropské dopravní sítě.

Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny (Úř. věst. L 283 ze dne 31.10.2003). Tato směrnice stanoví komplexní daňový systém pro energetické produkty a elektřinu.

Poslední aktualizace: 13.10.2008

Top