Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vývozní kredity

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Vývozní kredity

Evropská unie (EU) si přeje omezit narušení hospodářské soutěže mezi firmami, které je způsobeno rozdíly mezi oficiálními systémy pojištění střednědobých a dlouhodobých vývozních úvěrů, a zajistit určitou průhlednost v tomto odvětví.

AKT

Směrnice Rady 98/29/ES ze dne 7. května 1998 o harmonizaci hlavních ustanovení týkajících se pojištění vývozních úvěrů pro operace se střednědobým a dlouhodobým krytím (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Každá země Evropské unie (EU) má svůj vlastní veřejný systém pojištění vývozních úvěrů a tyto systémy se velmi liší, pokud jde o záruky, sazby pojistného a pojišťovací politiky, což může vytvářet zásadní narušení hospodářské soutěže mezi firmami v EU. Cílem této směrnice je zmírnit tato rizika harmonizací různých pravidel zemí EU v oblasti pojištění vývozních úvěrů.

Tato směrnice se použije na krytí operací vztahujících se k vývozu zboží nebo služeb pocházejících z některé země EU, pokud je tato podpora poskytována přímo nebo nepřímo na účet jedné nebo více zemí EU nebo s jejich podporou a zahrnuje celkovou dobu trvání rizika (dobu splácení včetně doby výroby) v rozsahu nejméně dvou let.

Země EU musí zajistit, aby každá instituce, která na účet země EU nebo s její podporou poskytuje přímo nebo nepřímo krytí formou pojištění vývozního úvěru, záruk nebo refinancování (dále jen „pojistitel“), poskytovala pojistné krytí operací souvisejících s vývozem podle ustanovení obsažených v příloze ke směrnici, pokud je určen pro země mimo EU.

Příloha směrnice stanoví společné zásady pro pojištění vývozních úvěrů, které musí pojistitelé dodržovat a které souvisí s hlavními součástmi pojistného krytí (kapitola I), pojistným (kapitola II) a pojišťovací politikou podle země (kapitola III). Stanoví také způsob oznamování pro zavedení větší průhlednosti (kapitola IV).

Obecné zásady týkající se součástí pojistného krytí se vztahují na obecné zásady a definice, rozsah pojistného krytí, příčiny ztrát, vyloučení odpovědnosti a ustanovení o nároku na pojistné plnění.

Obecné zásady týkající se pojistného v souvislosti s operacemi pojištění vývozních úvěrů stanoví rámec, který má vést k větší průhlednosti ve stanovování pojistného a zejména určuje základní premisu, že pojistné musí konvergovat. V neposlední řadě tento rámec také aplikuje pokyny vyjednané v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) (EN) (FR) v červnu 1997 pro tuto oblast.

Společné zásady týkající se pojišťovací politiky podle země stanoví formát nezbytný pro vzájemné informování pojistitelů úvěrů v této oblasti. Toto informování je doplněno údaji o technických výsledcích pojistitelů za rok (viz způsob oznamování v kapitole IV).

Obecné zásady lze používat pružně, protože odchylky od těchto pravidel jsou povolené, pokud se změny kvality poskytované záruky odrazí v účtovaném pojistném a jsou sděleny dalším pojistitelům úvěrů a Komisi.

Tato směrnice také stanoví způsoby oznamování, jehož cílem je vytvořit větší průhlednost na úrovni EU v této oblasti. Existují čtyři takové způsoby:

  • výroční oznámení za účelem informace, které obsahuje podrobnosti o činnosti pojistitele v uplynulém roce a pojišťovací politice, kterou bude uplatňovat v roce následujícím;
  • oznámení za účelem rozhodnutí, jehož rozsah je omezen na rozpory ohledně postavení (veřejného nebo soukromého) dlužníka, což bude předmětem rozhodnutí v souladu s pravidly projednávání ve výborech;
  • oznámení předem za účelem informace, kdy pojistitel informuje o svém záměru odchýlit se od ustanovení přílohy tohoto rozhodnutí tím, že poskytne výhodnější podmínky nebo pokryje určité operace dlužníků v zemích, pro které běžně krytí nenabízí;
  • dodatečné oznámení za účelem informace, kdy se pojistitel rozhodne poskytnout méně výhodné podmínky, než jaké jsou stanoveny v příloze, nebo upravit svou pojišťovací politiku nebo poskytnout výhodnější podmínky oznámené jiným pojistitelem.

Způsoby oznámení stanovené v této směrnici doplňují způsoby uvedené v rozhodnutí 73/391/EHS. Tato směrnice ruší směrnice 70/509/EEC a 70/510/EEC.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 98/29/ES

16. 6. 1998

1. 4. 1999

Úř. věst. L 148 ze dne 19. 5. 1998

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 806/2003

5. 6. 2003

Úř. věst. L 122 ze dne 16. 5. 2003

Následné změny a úpravy směrnice 98/29/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace: 09.09.2011

Top