Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Řízení kolektivních důchodových systémů: zaměstnanecké penzijní fondy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Řízení kolektivních důchodových systémů: zaměstnanecké penzijní fondy

Zaměstnanecké penzijní fondy v EU využívají zásady volného pohybu kapitálu a volného pohybu služeb. Tato svoboda musí být vyvažována přísnými pravidly, která by zajišťovala řádnou ochranu účastníků penzijních fondů a příjemců pojištění.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi.

PŘEHLED

Zaměstnanecké penzijní fondy v EU využívají zásady volného pohybu kapitálu a volného pohybu služeb. Tato svoboda musí být vyvažována přísnými pravidly, která by zajišťovala řádnou ochranu účastníků penzijních fondů a příjemců pojištění.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Tato směrnice stanoví pravidla, kterými se řídí činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění* a dohled nad nimi nebo penzijní fondy ve všech zemích EU.

KLÍČOVÉ BODY

Cílem směrnice je zajišťovat vysokou úroveň ochrany pro budoucí důchodce (účastníky penzijních fondů a příjemce pojištění) a zároveň zaručit účinné investice zavedením tří souborů pravidel:

  • 1.

    přísná obezřetnostní pravidla na ochranu příjemců pojištění a účastníků institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, kteří musí mít dostatečné informace o pravidlech penzijního plánu**, o finanční situaci těchto institucí a o svých právech,

  • 2.

    investiční pravidla přizpůsobená vlastnostem institucí poskytujících zaměstnanecké penzijní pojištění a k účinnému řízení úspor. Důvodem je to, že investice institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění jsou dlouhodobé a že tyto instituce musí diverzifikovat svá aktiva tak, aby plně využily výhod, které nabízí jednotný trh EU a euro. Má-li každá instituce zavést co nejbezpečnější a nejúčinnější investiční politiku, pak investiční pravidla a zejména pravidla pro investování do akcií nesmí být příliš omezující,

  • 3.

    pravidla umožňující přeshraniční řízení systémů zaměstnaneckého penzijního pojištění. Toto přeshraniční řízení vyžaduje vzájemné uznávání zásad dohledu uplatňovaných v zemích EU.

Tato směrnice se netýká institucí, na které se vztahuje směrnice o životním pojištění a směrnice o správcích alternativních investičních fondů.

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) je odpovědný za shromažďování informací poskytnutých zeměmi EU v souvislosti s přeshraničními mechanismy institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a za publikování těchto informacích na svých internetových stránkách.

EIOPA může navrhovat regulační a prováděcí normy a předkládat doporučení pro řádný dohled nad institucemi zaměstnaneckého penzijního pojištění. EIOPA úzce spolupracuje se zeměmi EU a s Evropskou komisí.

ODKDY SE TATO SMĚRNICE POUŽIJE?

Od 23. září 2003.

KLÍČOVÉ POJMY

* Instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění: jedná se o finanční instituce, které řídí kolektivní důchodové systémy pro zaměstnance s cílem poskytovat důchodové dávky svým zaměstnancům (tedy účastníkům penzijního systému a příjemcům pojištění).

** Penzijní plán: smlouva, dohoda, svěřenecká listina nebo pravidla stanovící, které důchodové dávky jsou poskytovány a za jakých podmínek.

Více informací je k dispozici zde: internetové stránky Evropské komise věnované institucím zaměstnaneckého penzijního pojištění.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2003/41/ES

23. 9. 2003

22. 9. 2005

Úř. věst. L 235, 23. 9. 2003, s. 10-21

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2009/138/ES

6. 1. 2010

31. 3. 2015

Úř. věst. L 335, 17. 12. 2009, s. 1-155

Směrnice 2010/78/EU

4. 1. 2011

31. 12. 2011

Úř. věst. L 331 ze dne 15. 12. 2010, s. 120-161

Směrnice 2011/61/EU

21. 7. 2011

22. 7. 2013

Úř. věst. L 174 ze dne 1. 7. 2011, s. 1-73

Směrnice 2013/14/EU

20. 6. 2013

21. 12. 2014

Úř. věst. L 145 ze dne 31. 5. 2013, s. 1-3

Postupné změny a opravy směrnice 2003/41/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise o některých klíčových aspektech týkajících se směrnice 2003/41/ES o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi (směrnice o IZPP) (KOM(2009) 203 v konečném znění ze dne 30. 4. 2009).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/50/EU ze dne 16. dubna 2014 o minimálních požadavcích na podporu mobility pracovníků mezi členskými státy zlepšením nabývání a zachování doplňkových důchodových práv (Úřední věstník L 128 ze dne 30.4.2014, s. 1-7).

Poslední aktualizace 26.06.2015

Top