Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Trhy finančních nástrojů a investiční služby

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Trhy finančních nástrojů a investiční služby

Evropská unie (EU) vytváří komplexní regulativní rámec upravující provádění investičních transakcí na burzách, v jiných systémech obchodování a investičních společnostech. Za tím účelem mimo jiné zavádí jednotné povolení pro investiční společnosti, které jim umožní působit po celé EU s minimálními formalitami, a současně zaručit vyšší ochranu klientů.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (Úř. věst. L 145 ze dne 30.4.2004) (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

V souladu s akčním plánem pro finanční služby EU přijala směrnici, jejímž cílem je posílit legislativní rámec Společenství týkající se investičních služeb a regulovaných trhů tak, aby byly splněny dva důležité cíle:

  • chránit investory a zachovat integritu trhu stanovením harmonizovaných požadavků na činnost povolených zprostředkovatelů;
  • podporovat rovnost, transparentnost, účinnost a integraci finančních trhů.

směrnice 2007/39/ES byla nedávno přepracována v rámci směrnice 2014/65/EU (tzv. směrnice MiFID 2) ve snaze zapracovat významné změny provedené v textu.

Podmínky a postupy pro povolení

Směrnice ukládá členským státům povinnost harmonizovat předpisy regulující poskytování investičních služeb nebo výkonu investičních činností. K tomu musí členské státy zavést systém povolování umožňující investičním podnikům nabízet své služby na celém území EU. Tyto podniky musí být registrovány a rejstřík musí být veřejně přístupný. O všech povoleních je informován Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).

ESMA může předkládat návrhy regulačních technických norem. Nadto pomáhá Komisi v rámci vztahů se třetími zeměmi a při hodnocení jejich trhů.

Jinak řečeno, směrnice má umožnit investičním podnikům, bankám a burzám nabízet své služby v zahraničí na základě povolení vydaného příslušným orgánem domovského členského státu . Protože udělení povolení podléhá ve všech členských státech stejným podmínkám, podpoří harmonizaci předpisů regulujících investiční podniky.

V tomto kontextu chce směrnice sblížit vnitrostátní předpisy týkající se poskytování investičních služeb a provozu burz, s cílem vytvořit jednotný evropský regulační rámec pro cenné papíry . Slouží zájmům investorů, emitentů akcií a jiných aktérů na trhu a podporuje účinnost a konkurenceschopnost trhů.

Obezřetnostní posuzování

Cílem této směrnice je také zavést harmonizaci procesních pravidel a hodnotících kritérií týkajících se nabytí kvalifikované účasti . Jejím cílem je mimo jiné maximálně harmonizovat prahové hodnoty pro oznamování navrhovaného nabytí nebo pozbytí kvalifikované účasti, postup hodnocení a seznam hodnotících kritérií.

V rámci navrhovaného nabytí splňuje obezřetnostní posuzování akcionářů a vedení podrobná kritéria a je prováděno jednotným způsobem příslušnými orgány.

Směrnice zejména stanoví, že příslušné orgány posuzují pověst navrhovaného nabyvatele a finanční rozumnost navrhovaného nabytí na základě:

  • pověsti a zkušenosti všech osob, které budou v důsledku navrhovaného nabytí řídit činnosti pojišťovny;
  • finanční solidnosti navrhovaného nabyvatele;
  • existence důvodného podezření, že ve spojení s navrhovaným nabytím dochází nebo došlo k praní peněz nebo k financování terorismu.

Ochrana investorů

Cílem směrnice je také posílit ochranu investorů stanovením pravidel jednání pro poskytování investičních služeb klientům, minimálních standardů týkajících se pověření od klientů a pravomocí, jež musí mít příslušné vnitrostátní subjekty, a zavedením účinných mechanismů spolupráce v reálném čase, které příslušným orgánům umožní informovat o případech porušení této směrnice a zahájit stíhání.

Transparentnost a integrita trhu

Směrnice stanoví povinnost zachovávat integritu trhu, oznamovat uzavírané transakce a uchovávat o nich záznamy. K těmto informacím má přístup ESMA.

Směrnice zejména zavádí povinnost transparentnosti před uskutečněním obchodu. Ta ukládá organizátorům, kteří provádějí internalizaci (obchodování s finančními nástroji na vlastní účet prováděním příkazů klientů mimo regulovaný trh nebo MTF ), povinnost zveřejňovat ceny, za které jsou ochotni pro své klienty nakupovat nebo prodávat. Tato povinnost zveřejňovat ceny je však omezena na transakce, které nepřesahují normální tržní objem, to znamená průměrný objem příkazů provedených na trhu.

Každý členský stát musí vést seznam regulovaných trhů a informovat o něm ostatní členské státy a ESMA.

To znamená, že evropské velkoobchodní trhy nepodléhají pravidlu o transparentnosti před uzavřením obchodu a makléři-prodejci zde obchodující nejsou ohroženi ve své úloze tvůrců trhu.

Ochrana organizátorů

Směrnice obsahuje řadu opatření na ochranu organizátorů, kteří provádějí internalizaci při stanovení kotace tak, aby mohli klientům poskytovat tuto důležitou službu bez přílišného rizika. Zejména mají možnost tyto kotace aktualizovat a stahovat.

Směrnice také vytváří spravedlivý trh pro malé investory. Brání finančním institucím v diskriminaci drobných investorů tím, že by například některým z nich nabízely lepší cenu, než je zveřejněná kotovaná cena.

Určení příslušných orgánů

Každý členský stát určí příslušné orgány a informace o nich předá Komisi, ESMA a příslušným orgánům ostatních členských států. Příslušné orgány slouží jako kontaktní místa v členských státech. ESMA uchovává aktualizovaný seznam těchto orgánů. Ty jsou povinny s ESMA úzce spolupracovat.

Členské státy a ESMA mohou uzavírat dohody o spolupráci, pokud jde o:

  • dohled nad úvěrovými institucemi;
  • likvidace nebo konkurzy podniků;
  • provádění povinných auditů účetnictví investičních podniků;
  • dozor nad orgány, které se účastní likvidace a konkurzu investičních podniků;
  • dozor nad osobami pověřenými výkonem povinných auditů pojišťoven, úvěrových institucí, investičních podniků a podobných zařízení.

Závěrečná ustanovení

Cílem směrnice je zlepšit právní předpisy Společenství týkající se trhů cenných papírů. Proto stanoví všeobecné povinnosti, jejichž dodržování musí zajistit příslušné orgány členských států.

V tomto kontextu bude Komise připravovat prováděcí opatření, zprávy a změny po konzultaci účastníků trhu členských států a s ohledem na stanovisko Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2004/39/ES

30. 4. 2004

31. 1. 2007

Úř. věst. L 145 ze dne 30. 4. 2004

Pozměňovací akty

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2006/31/ES

28. 4. 2006

31. 1. 2007

Úř. věst. L 114 ze dne 27. 4. 2006

Směrnice 2007/44/ES

21. 9. 2007

20. 3. 2009

Úř. věst. L 247 ze dne 21. 9. 2007

Směrnice 2008/10/ES

20. 3. 2008

Úř. věst. L 76 ze dne 19. 3. 2008

Směrnice 2010/78/EU

4. 1. 2011

31. 12. 2011

Úř. věst. L 331 ze dne 15. 12. 2010

Směrnice 2014/65/EU

2. 7. 2014

3. 7. 2016

Úř. věst. L 173 ze dne 12. 6. 2014

Postupné změny a opravy nařízení 2004/39/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174 ze dne 1.7.2011).

Směrnice Komise 2006/73/ES ze dne 10. srpna 2006, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice (Úř. věst. L 241 ze dne 2.9.2006).

Cílem této směrnice je zavést harmonizovaný rámec organizačních požadavků a provozních podmínek, kterými se musí řídit investiční podniky.

Poslední aktualizace: 30.07.2014

Top