Help Print this page 
Title and reference
Prospekt, který má být zveřejněn při emisi cenných papírů

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prospekt, který má být zveřejněn při emisi cenných papírů

Účelem této směrnice je zlepšit kvalitu informací poskytovaných investorům společnostmi, které chtějí přilákat externí investory a získat tak v Evropské unii (EU) kapitál na financování svého růstu.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES.

PŘEHLED

Účelem této směrnice je zlepšit kvalitu informací poskytovaných investorům společnostmi, které chtějí přilákat externí investory a získat tak v Evropské unii (EU) kapitál na financování svého růstu.

Jejím cílem je zajistit, aby za předpokladu, že jsou cenné papíry nabízeny všem evropským investorům, platily ve všech zemích EU přiměřené a rovnocenné standardy pro zveřejňování.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Směrnice stanovuje pravidla pro prospekt, který společnosti v EU musí v zájmu přilákání investic zveřejnit, pokud vydávají cenné papíry. Na základě těchto pravidel platí prospekt po schválení v jedné zemi EU po celé EU (jediné schválení pro emitenty).

Prospekt je zveřejňovaný dokument, který obsahuje informace, na jejichž základě jsou investoři schopni přijímat investiční rozhodnutí při plné znalosti věci.

KLÍČOVÉ PRVKY

Povinnost zveřejnit prospekt

Emitenti jsou povinni zveřejnit prospekt u nabídek cenných papírů, pokud nabídka:

není určena výhradně kvalifikovaným (profesionálním) investorům, a/nebo

není určena méně než 150 osobám, které nejsou kvalifikovanými investory (např. jednotlivé osoby), v jedné zemi, a/nebo

není určena investorům, kteří tyto cenné papíry získají za celkovou hodnotu protiplnění nejméně 100 000 EUR, a/nebo

nezahrnuje cenné papíry (akcie nebo dluhopisy) s jednotkovou jmenovitou hodnotou ve výši nejméně 100 000 EUR,

nemá v Unii celkovou hodnotu nižší než 100 000 EUR.

Informace

Prospekt musí obsahovat souhrn ve standardním formátu s klíčovými informacemi o:

základních vlastnostech a rizicích spojených s daným emitentem cenných papírů (např. emitující společností), jakýmikoli ručiteli (např. bankou) a danými cennými papíry nabízenými nebo přijatými k obchodování na regulovaném trhu a o hlavních rizicích s nimi spojených,

obecných podmínkách nabídky, zejména odhadu výdajů, které emitent fakturuje investorovi.

Emitent je plně zavázán dodržet informace uvedené v prospektu. Tyto informace musí odpovídat skutečnosti a nesmí být nic opomenuto.

Schválení a zveřejnění

Jakmile byl prospekt schválen příslušným orgánem země původu EU, musí být zveřejněn (například v celostátních novinách vydávaných ve velkém nákladu nebo na internetové stránce emitenta) a jeden výtisk musí být zaslán Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA).

Prospekt zůstává v platnosti po dobu až 12 měsíců od svého schválení, pokud je aktualizován a doplňován o požadované informace.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽÍVÁ?

Směrnice měla být provedena ve vnitrostátním právu 1. července 2005. Pozměňovací směrnice (2010/73/ES) je použitelná od 1. července 2012.

V zelené knize o unii kapitálových trhů zveřejněné v únoru 2015 Komise oznámila, že má v úmyslu opětovně posoudit směrnici o prospektu, aby podniky, především malé a střední podniky, mohly snadněji získávat kapitál a hledat investory v zahraničí.

Další informace naleznete na internetové stránce Evropské komise věnované směrnici o prospektu.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2003/71/ES

31. 12. 2003

1. 7. 2005

Úř. věst. L 345 ze dne 31. 12. 2003, s. 64-89.

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2008/11/ES

20. 3. 2008

-

Úř. věst. L 76 ze dne 19. 3. 2008, s. 37-38.

Směrnice 2010/73/EU

31. 12. 2010

1. 7. 2012

Úř. věst. L 327 ze dne 11. 12. 2010, s. 1-12.

Směrnice 2010/78/EU

4. 1. 2011

31. 12. 2011

Úř. věst. L 331 ze dne 15. 12. 2010, s. 120-161.

Směrnice 2013/50/EU

26. 11. 2013

26. 11. 2015

Úř. věst. L 294 ze dne 6. 11. 2013, s. 13-27.

Oprava směrnice 2013/50/EU

-

-

Úř. věst. L 14, 18. 1. 2014, s. 35

Směrnice 2014/51/EU

23. 5. 2014

31. 3. 2015

Úř. věst. L 153 ze dne 22. 5. 2014, s. 1-61.

Poslední aktualizace: 02.04.2015

Top