Help Print this page 
Title and reference
Zvýšení průhlednosti týkající se informací o emitentech cenných papírů

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zvýšení průhlednosti týkající se informací o emitentech cenných papírů

Cílem této směrnice o průhlednosti je uložit určitou míru průhlednosti a informací odpovídající cílům zdravé ochrany investorů a efektivity trhu.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES

PŘEHLED

Tato směrnice má zlepšit informace poskytované investorům o emitentech cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu umístěném nebo provozovaném v členském státu. Směrnice zavazuje členské státy, aby v průběhu účetního období zveřejňovaly pravidelné finanční informace o svém příjmu kromě průběžného informování o vlastnictví významných procent hlasovacích práv.

Směrnice o průhlednosti byla náležitě pozměněna v roce 2013 směrnicí 2013/50/EU, která se zaměřuje zejména na tyto oblasti:

  • snížení administrativní zátěže, která zatěžovala malé a střední emitenty, aby se zlepšil jejich přístup ke kapitálu;
  • zefektivnění systému průhlednosti, zejména s ohledem na zveřejňování informací o vlastnictví společností.

Regulace nové směrnice by měla začít platit po provedení členskými státy, nejpozději 26. listopadu 2015.

Pravidelné finanční informace

Pravidelné informace se týkají finanční situace emitenta cenných papírů a podniků, které ovládá. Emise cenných papírů musí sdělovat výroční finančnízprávy i mezitímní finanční zprávy (mezitímní zprávy vedení), pokud již nezveřejňují čtvrtletní finanční zprávy.

Směrnice 2013/50/EU však odstranila povinnost zveřejňovat mezitímní závěrku nebo čtvrtletní finanční zprávu. Na druhou stranu finanční zpráva musí zůstat veřejně přístupná nejméně deset měsíců, a ne pět.

Poznámka týkající se vlastnictví významného množství hlasovacích práv

Když akcionář nabude nebo pozbude akcie emitenta, jehož akcie jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu a jsou s nimi spojena hlasovací práva, oznámí tento akcionář emitentovi podíl na hlasovacích právech po provedení této operace. Toto pravidlo platí v případě, že vlastněný podíl dosáhne určitých prahových hodnot (5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 a 75 %) nebo jde nad či pod tyto prahové hodnoty. Platí to i v dalších případech, kdy fyzická nebo právnická osoba má právo nabýt, pozbýt nebo vykonávat hlasovací práva

Směrnice 2013/50/EU rozšířila oznámení o překročení prahové hodnoty na finanční nástroje, ze kterých vyplývá nárok nebo možnost na pořízení akcií se srovnatelným ekonomickým účinkem. Pro posouzení překročení prahové hodnoty musí držitel schválit akcie pomocí jiných finančních nástrojů.

Oznámení, které musí být poskytnuto co nejrychleji, se týká nové distribuce hlasovacích práv, identifikátoru akcionáře, data změny a dosažení prahové hodnoty hlasů.

Zprávy o platbách odváděných vládám

Jedná se o nové opatření zavedené směrnicí 2013/50/EU. Tato směrnice zavazuje uvedené společnosti, které působí v těžebním průmyslu (ropa, plyn a minerály) a lesním zemědělství, aby v samostatné výroční zprávě deklarovaly platby vládám v zemích, v nichž působí.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2004/109/ES

20. 1. 2005

20. 1. 2007

Úř. věst. L 390 ze dne 31.12.2004

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2008/22/ES

20. 3. 2008

-

Úř. věst. L 76 ze dne 19.3.2008

Směrnice 2010/73/EU

31. 12. 2010

1. 7. 2012

Úř. věst. L 327 ze dne 11.12.2010

Směrnice 2010/78/EU

4. 1. 2011

31. 12. 2011

Úř. věst. L 331 ze dne 15.12.2010

Směrnice 2013/50/EU

26. 11. 2013

26. 11. 2015

Úř. věst. L 294 ze dne 6.11.2013

Změna a postupné opravy směrnice 2004/109/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (ES) č. 1569/2007, kterým se zavádí mechanismus pro určení rovnocennosti účetních standardů používaných emitenty cenných papírů ze třetích zemí v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES (Úřední věstník L340 ze dne 22.12.2007).

Doporučení Komise 2007/657/ES ze dne 11. října 2007 o elektronické síti úředně určených mechanismů centrálního ukládání regulovaných informací podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES (Úřední věstník L 267 ze dne 12.10.2007).

Směrnice Komise 2007/14/ES ze dne 8. března 2007, kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu (Úřední věstník L 69 ze dne 9.3.2007).

Poslední aktualizace: 29.05.2014

Top