Help Print this page 
Title and reference
Pravidla pro veřejné zakázky na stavební práce, dodávky a služby, platná do roku 2016

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pravidla pro veřejné zakázky na stavební práce, dodávky a služby, platná do roku 2016

Cílem tohoto právního předpisu je zajistit otevřený trh pro veřejné zakázky, stejně jako spravedlivé uplatňování pravidel pro zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby.

PŘEHLED

Směrnice 2004/18/ES stanoví pravidla Evropské unie (EU) pro zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby. Jejím cílem je zajistit, aby zadávací řízení bylo spravedlivé a otevřené pro uchazeče odkudkoli v EU.

Rozsah

Tento právní předpis se vztahuje na většinu veřejných zakázek kromě služeb (voda, doprava, energie a poštovní služby), telekomunikací, koncese na služby (například provoz stávajícího parkoviště) a určitých zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti.

4 typy řízení

 • otevřené: nabídku může podat jakákoli strana;
 • omezené: jakákoli strana může požádat o účast a veřejný zadavatel rozhodne, které strany budou pozvány k podání nabídky;
 • vyjednávací: veřejní zadavatele přímo vyjednávají podmínky zakázky;
 • v případě velmi složitých zakázek, u nichž zadávající subjekt projednává požadavky a řešení s uchazeči přijatými do řízení (označuje se jako soutěžní dialog).

Transparentnost

Transparentnost je zajištěna zveřejňováním oznámení o veřejných zakázkách v Úředním věstníku EU a v databázi TED a také na vnitrostátní úrovni. Všechna zveřejněná oznámení musí obsahovat identické informace, aby žádný uchazeč nebyl ve výhodě. Oznámení obsahují například tyto informace:

 • lhůty pro podávání nabídek,
 • jazyk(y) nabídky,
 • kritéria a jejich poměrná váha,
 • osvědčení/dokumenty, které mají být přiloženy k nabídkám, aby bylo možné vyhodnotit vhodnost uchazeče pro provádění zakázky.

Udělení zakázky

Zakázky se udělují na základě:

 • hospodářsky nejvýhodnější nabídky (na základě kritérií, jako je kvalita, cena, technická úroveň, poprodejní servis); nebo
 • nejnižší ceny.

Prahové hodnoty

Zahrnuty jsou všechny veřejné zakázky o hodnotě přesahující daný práh. Prahové hodnoty se vypočítávají každé 2 roky.

K 1. lednu 2014 jsou hlavní prahové hodnoty pro zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby, podle změn uvedených v nařízení (EU) č. 1336/2013, následovné:

Ústřední orgány státní správy

 • zakázky na stavební práce, koncese na stavební práce, dotované práce: 5 186 000 EUR;
 • všechny veřejné soutěže na určitý výkon (například na stavební plány), všechny zakázky na služby subvencované veřejnými zadavateli a všechny zakázky na služby vyjmenované v příloze IIA (kromě zakázek na služby v oblasti výzkumu a vývoje a některých telekomunikačních služeb): 134 000 EUR;
 • zakázky na služby vyjmenované v příloze IIB a na služby v oblasti výzkumu a vývoje a některé telekomunikační služby: 207 000 EUR;
 • všechny zakázky na dodávky zadané ústředními orgány státní správy, které nepůsobí v oblasti obrany: 134 000 EUR.

Zakázky na dodávky zadané ústředními orgány státní správy, které působí v oblasti obrany: i) v souvislosti s výrobky vyjmenovanými v příloze V: 134 000 EUR; ii) v souvislosti s jinými výrobky: 207 000 EUR.

Jiní než ústřední veřejní zadavatelé

 • zakázky na stavební práce, koncese na stavební práce, dotované práce: 5 186 000 EUR;
 • všechny zakázky na služby, všechny veřejné soutěže, zakázky na dotované služby, všechny zakázky na dodávky: 207 000 EUR.

Směrnice 2004/18/ES zůstává v platnosti do 18. 4. 2016, což je datum, kdy vstoupí v platnost nová směrnice, která ji nahradí (směrnice 2014/24/EU).

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2004/18/ES

30. 4. 2004

31. 1. 2006

Úř. věst. L 134 ze dne 30. 4. 2004

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2005/51/EHS

21. 10. 2005

31. 1. 2006

Úř. věst. L 257 ze dne 1. 10. 2005

Směrnice 2005/75/ES

9. 12. 2005

31. 1. 2006

Úř. věst. L 323 ze dne 9. 12. 2005

Nařízení (ES) č. 2083/2005

1. 1. 2006

-

Úř. věst. L 333 ze dne 20. 12. 2005

Směrnice 2006/97/ES

1. 1. 2007

1. 1. 2007

Úř. věst. L 363 ze dne 20. 12. 2006

Nařízení (ES) č. 1422/2007

1. 1. 2008

-

Úř. věst. L 317 ze dne 5. 12. 2007

Směrnice 2009/81/ES

21. 8. 2009

21. 8. 2011

Úř. věst. L 216 ze dne 20. 8. 2009

Nařízení (ES) č. 1177/2009

1. 1. 2010

-

Úř. věst. L 314 ze dne 1. 12. 2009

Nařízení (EU) č. 1251/2011

1. 1. 2012

-

Úř. věst. L 319 ze dne 2. 12. 2011

Nařízení (EU) č. 1336/2013

1. 1. 2014

-

Úř. věst. L 335 ze dne 14. 12. 2013

Následné změny a úpravy ve směrnici 2004/18/ES byly začleněny do zálkadního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94,28.3.2014).

Poslední aktualizace: 29.09.2014

Top