Help Print this page 
Title and reference
Opravné mechanismy: odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Opravné mechanismy: odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb

Systém Společenství pro nápravu v oblastech zadávání zakázek v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb umožňuje poškozeným subjektům chránit své zájmy.

AKT

Směrnice Rady 92/13/EHS ze dne 25. února 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se uplatňování pravidel Společenství pro postupy při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Cílem této směrnice je zajistit účinné uplatňování směrnice 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb.

Ustanovení směrnice vycházejí ze tří hlavních prvků:

  • přizpůsobení nápravných mechanismů, jež vyplývají ze směrnice 89/665/EHS o vnitrostátních opravných prostředcích týkajících se veřejných zakázek na dodávky, stavební práce a služby zadávané zadavateli veřejných zakázek, odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (tzv. „zvláštní“ odvětví);
  • atestační řízení;
  • opravný mechanismus k posílení směrů činnosti otevřených pro Komisi v případech, kdy došlo k jasnému a zjevnému porušení předpisů.

V případě některých nápravných mechanismů směrnice umožňuje členským státům vybrat si mezi dvěma možnostmi. Mohou přijmout opatření umožňující:

  • buď přímým zásahem při zadávacích řízeních pozastavit tyto postupy a zrušit jakékoli nezákonné rozhodnutí;
  • nebo vykonávat nepřímý vliv na zadavatele prostřednictvím specifického uložení finančního postihu.

V obou případech je cílem zajistit, aby došlo k nápravě jakéhokoli porušení práva a aby byly chráněny příslušné zájmy. Nezávisle na zvolené možnosti stanoví směrnice možnost získat náhradu škody, včetně úroku.

Opravné prostředky

Směrnice uvádí, že pokud zadáním zakázky dochází k porušení postupů, může každý, kdo je poškozen nebo je pravděpodobné, že utrpí škodu, požádat o účinný přezkum rozhodnutí zadavatele. Za tímto účelem jsou stanoveny tyto lhůty:

  • nejméně 15 dnů (nebo 10 dnů v případě použití elektronických prostředků) mezi rozhodnutím o zadání zakázky a uzavřením smlouvy;
  • maximálně 15 dnů (nebo 10 dnů v případě použití elektronických prostředků) mezi rozhodnutím zadavatele a žádostí o přezkum (prosazování této lhůty však zůstává v pravomoci členského státu);
  • 30 dnů mezi rozhodnutím o přidělení zakázky a zrušením tohoto rozhodnutí;
  • nejvýše šest měsíců mezi uzavřením smlouvy a zrušením rozhodnutí o zadání zakázky.

Osvědčení

Zadavatel může zadat zakázku bez předchozího zveřejnění oznámení v Úředním věstníku Evropské unie. Musí však zveřejnit svůj úmysl zadat zakázku.

Komisi je nápomocen Poradní výbor pro veřejné zakázky.

Opravný mechanismus

Domnívá-li se Komise, že v průběhu zadávacího řízení došlo k jasnému a zjevnému porušení předpisů Společenství, může požádat členský stát, aby protiprávní jednání napravil, s odkazem na přezkum a neúčinnost smlouvy před jejím uzavřením.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 92/13/EHS

1. 1. 199330. 6. 1995 (Španělsko)30. 6. 1997 (Řecko a Portugalsko)

1. 1. 199330. 6. 1995 (Španělsko)30. 6. 1997 (Řecko a Portugalsko)

Úř. věst. L 76 ze dne 23. 3. 1992

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Akt o podmínkách přistoupení Norského království, Rakouské republiky, Finské republiky, Švédského království a o úpravách smluv, na kterých je založena Evropská unie

1. 1. 1995

-

Úř. věst. L 241 ze dne 29. 8. 1994

Směrnice Rady 2006/97/ES

20. 11. 2006

1. 1. 2007

Úř. věst. L 363 ze dne 20. 12. 2006

Směrnice 2007/66/ES

9. 1. 2008

20. 12. 2009

Úř. věst. L 335 ze dne 20. 12. 2007

Změny a opravy směrnice 92/13/EHS byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Rady 93/38/EHS ze dne 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací (Úř. věst. L 199 ze dne 9.8.1993)

Poslední aktualizace: 01.07.2011

Top