Help Print this page 
Title and reference
Opravné prostředky: zakázky na dodávky, stavební práce a služby

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Opravné prostředky: zakázky na dodávky, stavební práce a služby

Cílem této směrnice je zvýšit záruku průhlednosti a zákazu diskriminace při zadávání veřejných zakázek v Evropském společenství (ES) na dodávky, stavební práce a služby. Ve věci opravných prostředků směrnice zajišťuje podnikům stejnou úroveň právních záruk ve všech členských státech.

AKT

Směrnice Rady 89/665/EHS ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Cílem této směrnice je zaručit účinné uplatňování ustanovení směrnice 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby zavedením povinnosti pro členské státy vést rychle a účinně vnitrostátní přezkumná řízení v případě porušení těchto ustanovení. Tato řízení by jsou dostupná přinejmenším každé osobě, která má nebo měla zájem určitou veřejnou zakázku získat a které v důsledku domnělého protiprávního jednání vznikla nebo hrozí škoda.

Rozhodnutí přijatá veřejnými zadavateli v rozporu s právními předpisy Společenství o veřejných zakázkách musí být předmětem rychlého a účinného přezkumu. Přezkumná řízení ve všech členských státech musí zejména zahrnovat možnost:

  • přijímat prostřednictvím předběžných postupů předběžná opatření (např. pozastavení daného zadávacího řízení);
  • zrušit protiprávní rozhodnutí, včetně odstranění diskriminačních technických, hospodářských nebo finančních specifikací ve výzvě k podání nabídek;
  • přiznat náhradu škody osobám poškozeným protiprávním jednáním.

Členské státy mohou stanovit, že pokud je nárok na náhradu škody uplatňován na základě skutečnosti, že rozhodnutí bylo protiprávní, musí být napadené rozhodnutí nejprve zrušeno orgánem, který je k tomu oprávněn.

Lhůty

Na podporu řádného fungování systému přezkumných řízení směrnice stanoví určité lhůty. K uzavření smlouvy nesmí dojít před uplynutím lhůty alespoň patnácti (nebo deseti v případě použití elektronických prostředků) dnů od zadání zakázky. Také vnitrostátní právní předpisy mohou stanovit minimální lhůtu patnácti dnů (nebo deseti v případě použití elektronických prostředků) od zadání zakázky na podání návrhu na přezkum.

Pokud členské státy stanoví lhůtu pro podání návrhu na přezkum, činí tato lhůta nejméně 30 dnů od zveřejnění oznámení o zadání zakázky.

V každém případě musí být podán návrh na přezkum do šesti měsíců od uzavření smlouvy.

Neúčinnost

Po nezávislém přezkumu může být zakázka prohlášena za neúčinnou. Stejně tak může dojít ke zpětnému zrušení všech smluvních závazků. Členské státy mohou také uložit sankce za porušení uložením pokut zadavateli nebo zkrácením trvání zakázky.

Systém nápravy

Pokud Komise před uzavřením smlouvy dospěje k názoru, že při zadávání zakázek došlo k zjevnému porušení ustanovení Společenství v oblasti veřejných zakázek, může dotčený členský stát požádat o nápravu vhodnými prostředky.

Přezkum

Komise přezkoumá provedení této směrnice nejpozději do 20. prosince 2012.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 89/665/EHS

3. 1. 1991

21. 12. 1991

Úř. věst. L 395 ze dne 30. 12. 1989

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2007/66/ES

9. 1. 2008

20. 12. 2009

Úř. věst. L 335 ze dne 20. 12. 2007

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee – On a comprehensive EU policy against corruption [COM(2003) 317 final – not published in the Official Journal] (Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ze dne 28. května 2003 – Souhrnná politika EU proti korupci (KOM(2003) 317 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)). Toto sdělení přináší informace o výsledcích boje proti korupci na úrovni EU a poukazuje na to, co je třeba v této oblasti pro dosažení vyšší účinnosti dále zlepšit. Komise hodlá soustavně omezovat korupci na všech úrovních jak v orgánech EU, tak v členských státech i za hranicemi EU.

Poslední aktualizace: 02.06.2008

Top