Help Print this page 
Title and reference
Kontaminující látky v potravinách (maximální limity) - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kontaminující látky v potravinách (maximální limity) - EUR-Lex

Evropská unie (EU) stanoví maximální limity některých kontaminujících látek s cílem snížit obsah těchto látek v potravinách na tak nízkou úroveň, které je ještě možno dosáhnout při dodržení správných výrobních nebo zemědělských postupů. Cílem je dosáhnout vysokého stupně ochrany veřejného zdraví, zvláště u ohrožených skupin obyvatelstva: dětí, těhotných žen atd.

AKT

Nařízení (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Potraviny, které obsahují některou kontaminující látku v množství, jež přesahuje maximální limit stanovený přílohou tohoto nařízení, se neuvedou na trh (viz příloha).

Tyto maximální limity se týkají jedlé části dané potraviny. Uplatňují se rovněž na vícesložkové, zpracované, sušené a naředěné potraviny. Případně se použije faktor koncentrace nebo ředění nebo se přihlédne k relativním podílům složek ve vícesložkovém výrobku.

Kontaminující látky

Toto nařízení se zaměřuje na kontaminující látky, jako jsou:

  • dusičnany,
  • mykotoxiny (aflatoxiny, ochratoxin A, patulin, deoxynivalenol, zearalenon, fumonisiny, T-2 toxiny a HT-2 toxiny),
  • kovy (olovo, kadmium, rtuť a anorganický cín),
  • 3-chlorpropan-1,2-diol (3-MCPD),
  • dioxiny a polychlorované bifenyly (PCB),
  • polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU).

Zákaz týkající se mísení

Potraviny, které splňují maximální limity stanovené pro kontaminující látky, se nemísí s potravinami, jež tyto maximální limity překračují. Obdobně potraviny, které jsou podrobeny třídění nebo jiné metodě fyzického ošetření snižující úrovně kontaminace, se nemísí s potravinami, které splňují maximální limity a jsou určené k přímé lidské spotřebě.

Specifická pravidla označování

Na jádrech podzemnice olejné, ostatních olejnatých semenech, skořápkových plodech, sušeném ovoci, kukuřici a rýži, které jsou uvedeny na trh jako potraviny, jež musí být před použitím k lidské spotřebě podrobeny ošetření zahrnujícímu třídění nebo jiné fyzické ošetření, musí být uvedeno následující označení: Výrobek musí být před použitím k lidské spotřebě nebo před použitím jako potravinová složka vytříděn nebo jinak fyzicky ošetřen za účelem snížení kontaminace aflatoxiny.

Navíc označení jader podzemnice olejné, ostatních olejnatých semen, výrobků z olejnatých semen a z obilovin musí obsahovat předpokládaný způsob použití a identifikační kód zásilky. Pokud chybí jasné označení, že produkty nemají být použity k lidské spotřebě, vztahují se na ně maximální limity uvedené v tomto nařízení.

Pokud jde o maximální limity dusičnanů v hlávkovém salátu, použijí se maximální limity pro salát pěstovaný na otevřených plochách (polní salát) uvedené v příloze, pokud se nejedná o salát pěstovaný pod ochranným krytem (skleníkový salát), který je takto označen.

Výjimky

Tímto nařízením získalo Finsko a Švédsko výjimku umožňující překračovat limity dioxinů a PCB u lososa obecného, sledě obecného, mihule říční, pstruha obecného, sivena a z nich zpracovaných výrobků pocházejících z oblasti Baltského moře a určených ke spotřebě na území těchto států. Podobná výjimka byla udělena i Lotyšsku u lososa obecného. Žádný z těchto produktů nesmí být uváděn na trh v jiných zemích Evropské unie. Produkty musí být náležitě označeny tak, aby spotřebitelé byli informováni o možných zdravotních rizicích.

Dohled

Členské státy jsou povinny monitorovat množství dusičnanů v zelenině, která je obsahuje ve významném množství, zejména v listové zelenině. Výsledky svého monitorování sdělí Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).

Spotřebování stávajících zásob

Toto nařízení umožňuje spotřebovat stávající zásoby potravin, které překračují maximální limity stanovené pro kontaminující látky, avšak byly uvedeny na trh před datem vstupu příslušných limitů v platnost.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1881/2006

9. 1. 2007.

Použitelné od 1. 3. 2007

Úř. věst. L 364 ze dne 20. 12. 2006

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1126/2007

30. 9. 2007

-

Úř. věst. L 255 ze dne 29. 9. 2007

Nařízení (ES) č. 629/2008

23. 7. 2008

-

Úř. věst. L 173 ze dne 3. 7. 2008

Nařízení (EU) č. 165/2010

9. 3. 2010

-

Úř. věst. L 50 ze dne 27. 2. 2010

Nařízení (EU) č. 420/2011

20. 5. 2011

-

Úř. věst. L 111 ze dne 30. 4. 2011

Nařízení (EU) č. 1258/2011

23. 12. 2011

-

Úř. věst. L 320 ze dne 3. 12. 2011

Nařízení (EU) č. 1259/2011

23. 12. 2011

-

Úř. věst. L 320 ze dne 3. 12. 2011

Nařízení (EU) č. 594/2012

26. 7. 2012

-

Úř. věst. L 176 ze dne 6. 7. 2012

Nařízení (EU) č. 1058/2012

13. 12. 2012

-

Úř. věst. L 313 ze dne 13. 11. 2012

Nařízení (ES) č. 1067/2013

20. 11. 2013

-

Úř. věst. L 289 ze dne 31. 10. 2013

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 1881/2006 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

ODBĚR VZORKŮ A METODY ANALÝZY

Nařízení (EU) č. 252/2012 (stanovení metod odběru vzorků a analýzy pro úřední kontrolu obsahu dioxinů, PCB s dioxinovým efektem a PCB bez dioxinového efektu v některých potravinách) (Úřední věstník L 84 ze dne 23.3.2012).

Nařízení (ES) č. 333/2007 (úřední kontrola obsahu olova, kadmia, rtuti, anorganického cínu, 3-MCPD a benzo(a)pyrenu v potravinách) (Úřední věstník L 88 ze dne 29.3.2007).

Nařízení (ES) č. 1882/2006 (stanovení metod odběru vzorků a metod analýzy pro úřední kontrolu množství dusičnanů v některých potravinách) (Úřední věstník L 364 ze dne 20.12.2006).

Nařízení (ES) č. 401/2006 (stanovení metod odběru vzorků a metod analýzy pro úřední kontrolu množství mykotoxinů v potravinách) (Úřední věstník L 70 ze dne 9.3.2006).

DOVOZ

Nařízení Komise (ES) č. 1152/2009 ze dne 27. listopadu 2009, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny a kterým se zrušuje rozhodnutí 2006/504/ES (Úřední věstník L 313 ze dne 28.11.2009).

Poslední aktualizace: 10.04.2014

Top