Help Print this page 
Title and reference
Maximální limity pesticidů v potravinách a krmivech

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Maximální limity pesticidů v potravinách a krmivech

Složení všech potravin a krmiv určených k lidské spotřebě a ke krmení zvířat v Evropské unii (EU) musí splňovat maximální limity reziduí pesticidů (MLR), aby byla zajištěna ochrana lidského zdraví a zdraví zvířat. Toto nařízení v jednom textu shromažďuje a slaďuje platné limity pro různé potraviny a krmiva; a stanovuje maximální standardní limity.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Toto nařízení stanoví maximální povolená množství reziduí pesticidů, která se mohou nacházet v produktech rostlinného a živočišného původu určených k lidské spotřebě a ke krmení zvířat. Tyto maximální limity reziduí (MLR) zahrnují na jedné straně konkrétní MLR pro určité potraviny nebo krmiva a na druhé straně obecný limit, který se použije v případě, že nebyl stanoven konkrétní MLR.

Cílem je zajistit, aby rezidua pesticidů přítomná v potravinách nepředstavovala nepřijatelné riziko pro zdraví spotřebitelů a zvířat.

Dotčené potraviny

Toto nařízení se vztahuje na produkty určené k lidské spotřebě a ke krmení zvířat zahrnuté v příloze I.

Tyto produkty nepodléhají stanoveným limitům, pokud jsou určeny pro setí nebo výsadbu, povolená zkoušení týkající se účinných látek, pro výrobu produktů jiných než potraviny nebo krmiva nebo pro vývoz mimo území Evropské unie (EU).

Standardní limit a zvláštní limity

Maximální obsah reziduí pesticidů v potravinách a krmivech je 0,01 mg/kg. Tento obecný limit je standardní hodnota, to znamená, že se použije ve všech případech, kdy pro nějaký produkt nebo druh produktu nebyl stanoven zvláštní MLR.

Zvláštní MLR uvedené v příloze II jsou v určitých případech závaznější než standardní hodnota.

V určitých případech mohou být stanoveny dočasné MLR, které jsou uvedeny v příloze III. Dočasné MLR musí být stanoveny zvláště v těchto případech:

  • pro med nebo bylinné odvary;
  • ve výjimečných případech v důsledku kontaminace přípravky na ochranu rostlin;
  • u vnitrostátních MLR, které ještě nebyly harmonizovány;
  • jestliže jsou do přílohy I zahrnuty nové produkty a pokud to vyžaduje jeden z členských států, aby byla k dispozici doba potřebná k důkladnému vědeckému posouzení a pokud nebyla zjištěna žádná rizika pro spotřebitele.

Je zakázáno ředit produkty, které nesplňují stanovené limity, pokud se nejedná o určité zpracované a/nebo složené produkty uvedené Komisí (příloha VI).

Výjimečné případy

Některé látky uvedené Komisí (příloha VII) mohou být povoleny, i když přesahují jim stanovené MLR, jsou-li splněny tyto podmínky:

  • tyto produkty nejsou určeny pro okamžitou spotřebu;
  • jsou zavedeny vhodné kontroly k zajištění toho, aby produkty nebyly zpřístupněny konečným uživatelům nebo spotřebitelům;
  • ostatní členské státy a Komise byly informovány o přijatých opatřeních.

Ve výjimečných případech členský stát může produkty nesplňující limity stanovené v přílohách II a III povolit, pokud tyto potraviny nebo krmiva nepředstavují nepřijatelné riziko. Členský stát musí neprodleně uvědomit Komisi, ostatní členské státy a Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), aby byla bez zbytečného odkladu přijata nezbytná opatření (dočasný MLR atd.).

Pro některé účinné látky nejsou žádné limity reziduí vyžadovány. Jedná se o účinné látky přípravků na ochranu rostlin vyhodnocené podle směrnice 91/414/EHS (týkající se uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh), pro které nebylo stanovení MLR považováno za nutné. Jsou uvedeny v příloze IV, kterou musí Komise vypracovat do 12 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Stanovení, změna nebo zrušení MLR

Aby mohl být přípravek na ochranu rostlin uveden na trh v souladu se směrnicí 91/414/EHS, musí být účinné látky, které obsahuje, předmětem hodnocení s cílem stanovit hranici, nad kterou jejich koncentrace v potravinách a krmivech představuje riziko pro lidi nebo zvířata.

Toto nařízení stanovuje postup týkající se žádostí o stanovení MLR. Žádosti předkládá členský stát, který je předá Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).

EFSA provádí hodnocení rizik pro každé plánované stanovení, změnu nebo zrušení MLR (kromě zrušení v důsledku zrušení povolení přípravku na ochranu rostlin). EFSA vydává stanovisko obsahující zejména předpokládanou mez stanovitelnosti pro kombinaci pesticidu a produktu a hodnocení rizik v případě, že bude překročen přijatelný denní příjem.

Na základě stanoviska EFSA připraví Komise nařízení o stanovení nového MLR nebo o změně či zrušení stávajícího MLR.

Kontrola MLR

Na základě víceletých kontrolních programů Společenství a národních kontrolních programů, které jsou každoročně aktualizovány, provádějí členské státy kontroly reziduí pesticidů, aby ověřily dodržování MLR. Tyto kontroly spočívají zejména v odebírání vzorků, provádění rozborů a v následné identifikaci pesticidů a stanovení hodnot přítomných reziduí.

Kontext

Před vydáním tohoto nařízení uplatňovaly členské státy vlastní maximální limity pro obsah pesticidů. Předchozí evropské právní předpisy zavedly různé limity reziduí pesticidů podle druhu produktu: ovoce a zelenina (směrnice 76/895/EHS), obiloviny (směrnice 86/362/EHS), potraviny živočišného původu (směrnice 86/363/EHS) a produkty rostlinného původu včetně ovoce a zeleniny (směrnice 90/642/EHS). Toto nařízení tyto směrnice zrušuje a navrhuje harmonizované maximální limity pro všechny potraviny. Stejnou úroveň ochrany zavádí pro potraviny určené pro zvířata. Je to poprvé, co takové limity existují na evropské úrovni pro všechny druhy pesticidů, aniž by se dělaly rozdíly mezi kategoriemi potravin.

Používání účinných látek v přípravcích na ochranu rostlin je jednou z nejvhodnějších metod ochrany rostlin před působením škodlivých organismů. Avšak jejich použití může mít za následek přítomnost reziduí v ošetřených produktech, ve zvířatech krmených těmito produkty a ve včelím medu, které byly těmto látkám vystaveny. Proto je nezbytné zajistit, aby tato rezidua nebyla přítomna v úrovních představujících nepřijatelné riziko pro lidi a případně pro zvířata.

Rozhodovat o maximálních limitech reziduí pesticidů Komisi pomáhá Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat. V rámci členských států jsou určeny vnitrostátní orgány, jež koordinují spolupráci s Komisí, EFSA, ostatními členskými státy a všemi aktéry, na něž se vztahuje toto nařízení.

ODKAZ

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 396/2005

5. 4. 2005

-

Úř. věst. L 70 ze dne 16. 3. 2005

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 178/2006

22. 2. 2006

-

Úř. věst. L 29 ze dne 2. 2. 2006

Nařízení (ES) č. 149/2008

1. 9. 2008

-

Úř. věst. L 58 ze dne 1. 3. 2008

Nařízení (ES) č. 260/2008

8. 4. 2008

-

Úř. věst. L 76 ze dne 19. 3. 2008

Nařízení (ES) č. 299/2008

10. 4. 2008

-

Úř. věst. L 97 ze dne 9. 4. 2008

Nařízení (ES) č. 839/2008

31. 8. 2008

-

Úř. věst. L 234 ze dne 30. 8. 2008

Nařízení (ES) č. 256/2009

28. 3. 2009

-

Úř. věst. L 81 ze dne 27. 3. 2009

Postupné změny a opravy nařízení (EHS) č. 396/2005 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Přílohy nařízení Komise velmi často aktualizuje pomocí prováděcích nařízení za účelem přizpůsobit maximální limity reziduí (MRL) podle názorů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (EU) č. 915/2010 ze dne 12. října 2010 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2011, 2012 a 2013 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů (Úř. věst. L 269 ze dne 13.10.2010).

Nařízení (ES) č. 882/2004 (Úř. věst. L 165 ze dne 30.4.2004).

Úřední kontroly za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.

Směrnice 2002/63/ES (Úř. věst. L 187 ze dne 16.7.2002).

Metody Společenství pro odběr vzorků určených k úřední kontrole reziduí pesticidů v produktech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu.

Poslední aktualizace: 06.02.2014

Top