Help Print this page 
Title and reference
Rotterdamská úmluva o mezinárodním obchodu s nebezpečnými chemickými látkami

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Rotterdamská úmluva o mezinárodním obchodu s nebezpečnými chemickými látkami

Evropská unie upravuje vývoz a dovoz chemických látek a ratifikovala Rotterdamskou úmluvu z roku 1998. Cílem úmluvy je posílení mezinárodní regulace obchodu s některými nebezpečnými chemickými látkami a pesticidy v zájmu ochrany lidského zdraví a životního prostředí a podporování ekologicky šetrného využívání těchto látek.

AKT

Rozhodnutí Rady 2006/730/ES ze dne 25. září 2006 o uzavření Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu jménem Evropského společenství

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 ze dne 17. června 2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

PŘEHLED

Rotterdamská úmluva byla podepsána Evropským společenstvím dne 11. září 1998. Toto rozhodnutí o schválení Rotterdamské úmluvy jménem Evropského společenství je doprovázeno nařízením Rady k provádění ustanovení Úmluvy v rámci Evropské unie (EU).

ROZHODNUTÍ O SCHVÁLENÍ ROTTERDAMSKÉ ÚMLUVY

Základní zásada

Úmluva upravuje dovoz a vývoz některých nebezpečných chemických látek a pesticidů. Je založena na základní zásadě předchozího souhlasu (anglicky Prior Informed Consent, PIC), což znamená, že v rámci Úmluvy může být chemická látka uvedená v Úmluvě vyvezena pouze s předchozím souhlasem dovozce. Úmluva stanoví postup rozšiřování rozhodnutí dovážejících zemí, a tedy uplatňování zásady PIC v mezinárodním obchodu s chemickými látkami. Obsahuje ustanovení požadující podrobné informace o chemických látkách tak, aby taková rozhodnutí mohla být činěna, jakmile jsou k dispozici údaje o vlastnostech a dopadu těchto výrobků, zejména na lidské zdraví a na životní prostředí.

Dotčené výrobky

Úmluva se vztahuje na zakázané nebo přísně omezené chemické látky a na extrémně nebezpečné pesticidní přípravky. Postupu PIC v současné době podléhá více než 30 chemických látek.

Nicméně jsou z oblasti působnosti této úmluvy některé produkty vyloučeny, a to:

Provádění úmluvy

Každá smluvní strana určí vnitrostátní orgán, aby zajistil provádění na vnitrostátní a regionální úrovni. Úmluva stanoví konferenci smluvních stran, která zajišťuje provádění na mezinárodní úrovni a vyhodnocování úmluvy, včetně schvalování změn. Také existuje pomocný orgán nazvaný Výbor pro přezkum chemických látek (dále jen výbor), který mimo jiné zodpovídá za analýzu a hodnocení chemických látek. Sekretariát je odpovědný hlavně za koordinaci a administrativní úkoly.

Seznam nebezpečných chemických látek a pesticidů

Každá strana musí sekretariát informovat o regulačních opatřeních přijatých v souvislosti s jednou nebo s více chemickými látkami nebo pesticidy na svém území. Toto oznámení musí obsahovat informace o vlastnostech, identifikaci a použití chemické látky a o regulačním opatření. Tam, kde existují dvě oznámení o stejné chemické látce z nejméně dvou různých regionů, přezkoumá výbor poskytnuté informace a případně doporučí, aby byla daná chemická látka zařazena do seznamu chemických látek podřízených úmluvě. Vysoce nebezpečné pesticidy podléhají zvláštním ustanovením. Úmluva bere v úvahu skutečnost, že rozvojové země nebo země v procesu hospodářské transformace mají omezenější prostředky, a dovolí těmto zemím, pokud chtějí pesticid zařadit do seznamu, vycházet z technických poznatků z jiného zdroje. Výbor pak tyto poskytnuté informace přezkoumá a může pesticid doporučit k zařazení do seznamu.

Konference smluvních stran přezkoumá doporučení výboru a může přijmout konečné rozhodnutí. Může rovněž rozhodnout o vyřazení chemické látky z úmluvy.

Dovoz

Každá strana musí určit, zda souhlasí s dovozem nebezpečných chemických látek nebo pesticidů uvedených v úmluvě na své území či nikoliv. Smluvní strany se mohou rovněž rozhodnout umožnit dovoz pouze za stanovených podmínek. Rovněž jsou akceptována prozatímní rozhodnutí. Strana, která nesouhlasí s dovozem chemických látek nebo s ním souhlasí pouze za stanovených podmínek, musí zajistit, aby dovoz této chemické látky z jakéhokoli zdroje a vnitrostátní výroba této chemické látky k vnitrostátnímu použití podléhaly stejným podmínkám.

Vývoz

Každá vyvážející smluvní strana musí samozřejmě dodržovat rozhodnutí ostatních stran týkajících se dovozního povolení. Chemická látka nemůže být vyvezena smluvní straně, která neposkytla odpověď nebo poskytla prozatímní odpověď. Nicméně existují výjimky, například pokud dovážející smluvní strana dala svůj výslovný souhlas s dovozem této chemické látky.

Kromě toho by na požádání vyvážející strany měly dovážejícím smluvním stranám pomoci získat další informace a posílit své kapacity k nakládání s chemickými látkami během jejich životního cyklu.

Jakákoliv vyvážená chemická látka, která je v rámci úmluvy zakázána nebo přísně omezena, musí být doprovázena oznámením o vývozu a dovážející smluvní strana musí rovněž potvrdit příjem chemické látky. Úmluva obsahuje ustanovení o informacích, které musejí chemickou látku doprovázet, jako např. požadavky na označování.

Výměna informací

Cílem je usnadnit výměnu vědeckých, technických, ekonomických a právních informací týkajících se chemických látek v rámci oblasti působnosti úmluvy a poskytovat informace o vnitrostátních regulačních opatřeních v této oblasti.

Technická pomoc

Rozvojové země a země v procesu hospodářské transformace mohou získat technickou pomoc od stran, které jsou v oblasti regulace chemických látek rozvinutější.

Urovnávání sporů

Konference smluvních stran vypracuje ustanovení o nedodržování úmluvy. Pokud jde o řešení sporů, mohou se strany uchýlit k rozhodčímu řízení. Strana, která není organizací regionální hospodářské integrace, může spor předložit i Mezinárodnímu soudnímu dvoru.

Odstoupení od úmluvy

Strana může odstoupit od úmluvy tři roky po datu, kdy vstoupila v platnost. Toto odstoupení nabude účinnosti po uplynutí nejméně jednoho roku od data obdržení oznámení o odstoupení.

NAŘÍZENÍ O VÝVOZU A DOVOZU

Účelem tohoto nařízení je provádění ustanovení Rotterdamské úmluvy v rámci Evropského společenství. Zajistí, aby opatření stanovená v této úmluvě byla přijata; současně některá ustanovení obsažená v nařízení přesahují to, co je požadováno úmluvou.

Příslušné chemické látky

Oblast působnosti nařízení je širší než oblast působnosti úmluvy. Vztahuje se na některé nebezpečné chemické látky, které jsou ve Společenství nebo v některém členském státě zakázány nebo přísně omezeny. Týká se rovněž klasifikace, balení a označování všech vyvážených chemických látek.

Vývozní postup

Nařízení stanoví lhůty a povinnosti, které se použijí pro oznamovací postup. Systém vyžaduje, aby každý vývozce předložil každý rok před prvním vývozem chemické látky jedno oznámení o vývozu. Oznámení budou zapsána do centrálního registru.

Toto nařízení obsahuje některá opatření, která jsou přísnější než úmluva. Podle nařízení musí být jakákoliv chemická látka či pesticid, který je v rámci Společenství zakázán nebo přísně omezen, a všechny výrobky obsahující tyto látky doprovázeny oznámením. Kromě toho je k vývozu jakékoli nebezpečné chemické látky či pesticidu, který je v rámci Společenství zakázán nebo přísně omezen, vyžadován výslovný souhlas, který opravňuje k oznámení PIC, a to i v případě, že chemická látka nebo pesticid není předmětem ustanovení této úmluvy a není obsažen v seznamu výrobků již podléhajících postupu PIC. Nařízení také zavádí minimální normy týkající se například životnosti vyvážených chemických látek nebo pesticidů a podmínky skladování. Opatření pro označování a balení jsou rovněž přísnější.

Vývozní opatření se vztahují na vývozy do všech zemí, tedy ne pouze do těch, které podepsaly úmluvu.

Nařízení umožňuje zcela zakázat vývoz některých specifických chemických látek nebo pesticidů.

Sankce

Sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení stanoví členské státy. Stanovené sankce musejí být účinné, přiměřené a odrazující.

Výměna informací

Ustanovení se rozšiřuje na všechny země a nařízení se odvolává na účast Evropského společenství v informační síti pro vytváření kapacit zřízené Mezivládním fórem pro chemickou bezpečnost.

Kontrola a vyhodnocování

Nařízení vyžaduje, aby byly vypracovány pravidelné zprávy o množství vyvezených příslušných chemických látek a pesticidů. Pokud jde o sledování a hodnocení fungování nařízení, musí členské státy pravidelně Komisi předkládat informace, která následně na toto téma vypracovává pravidelné zprávy.

Provádění

Podmínky provádění jsou víceméně stanoveny úmluvou. Každý členský stát musí určit jeden nebo více vnitrostátních orgánů, aby zajistily, že toto nařízení bude prováděno na národní úrovni. Evropská komise bude odpovědná za provádění na úrovni Společenství; bude také hrát roli koordinátora mezi členskými státy a mezi Evropským společenstvím a orgány úmluvy. Komise bude rovněž odpovědná za změny příloh. Bude jí nápomocen výbor.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 2006/730/ES

19. 2. 2002

-

Úř. věst. L 299 ze dne 28. 10. 2006

Nařízení (ES) č. 689/2008

1. 8. 2008

-

Úř. věst. L 204 ze dne 31. 7. 2008

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 689/2008 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace: 06.09.2010

Top